Marketing Activities of Health Care Organizations and Patient Safety

Open access

Abstract

The main goal of this publication is to show the areas where patients and marketing activities of health care organizations overlap. It shows regulations which ensure safety of a patient, and presents a path model for supporting patients in case some regularities stemming from the above mentioned contact points arise.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Andruszkiewicz K. 2007. Strategiczne zarządzanie marketingowe w polskich przedsiębiorstwach w warunkach kryzysu. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Toruń.

 • Bober B. Majchrzak-Lepczyk J. 2015. Rola oraz zadania marketingu w procesie świadczenia usług w szpitalach publicznych. Handel Wewnętrzny 5 358 62-80.

 • Bui Th. Primack B.A. Fertman C.I. 2007. Social marketing meets health literacy: innovative improvement of health care providers’ comfort with patient interaction. 68 1 3-9 https://doi.org/10.1016/j.pec.2007.02.009 (18.11.2018)

 • Bukowska-Piestrzyńska A. 2009 Marketing usług zdrowotnych Od budowania wizerunku placówki do zadowolenia klientów. CeDeWu Warszawa.

 • Buzowska B. 2008. „Urynkowiony” system usług medycznych – argumenty za i przeciw. „Zdrowie Publiczne” 118 2.

 • Crie D. Chebat J-C. 2013. Health marketing: Toward an integrative perspective. Journal of Bussiness Research 66. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2012.09.002.

 • Furtak R. 2003. Marketing partnerski na rynku usług. PWE Warszawa.

 • Holub J. 2001. Kierunki rozwoju marketingu na rynku usług medycznych. Przegląd Organizacji 6.

 • Iheanacho M. 1999. Marketing health care Current Surgery 56 1-2 80-81. https://doi.org/10.1016/S0149-7944(99)00030-6.

 • Kiełbasa S. Kaźmierczak N. Patryn R. Niedzielski A. 2015. Promocja marketingowa usług medycznych świadczonych przez lekarzy - analiza możliwości i ograniczeń. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu 21 2 198-203

 • Kotler Ph. Armstrong G. Saunders J. Wong V. 2002. Marketing – podręcznik europejski. PWE Warszawa.

 • Kowalska K. 2005. Racjonowanie usług medycznych – spojrzenie ekonomisty. Diametros 5.

 • Maciąg A. Sakowska I. 2006. Rola i prawa pacjenta w obszarze jakości usług zdrowotnych. Studia i Materiały - Wydział Zarządzania UW http://www.sim.wz.uw.edu.pl/sites/default/files/artykuly/sim_2006_1_maciag_sakowska.pdf (18.11.2018).

 • Mruk H. 2009. Marketing gabinetów lekarskich na rynku usług zdrowotnych. Wolters Kluwer Polska Warszawa.

 • Radulescu V. Cetina I. 2011. The impact of health care consumer education on marketing strategies of health services organization. Procedia - Social and Behavioral Sciences 15 388-393 https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.03.109.

 • Rogala M. Badora-Musiał K. Kowalska I. Mokrzycka A. 2014. Rola działań marketingowych w zarządzaniu podmiotem leczniczym na przykładzie Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 12 2 163-174. DOI: 10.4467/208426270Z.14.018.3110.

 • Rogoziński K. 2000. Usługi rynkowe. Wydawnictwo AE w Poznaniu Poznań.

 • Wiercińska A. 2016. Specyfika rynku usług zdrowotnych. www.researchgate.net/publication/295667557_Specyfika_rynku_uslug_zdrowotny ch (20.11.2018).

 • Ustawa o działalności leczniczej Dz.U. 2011 Nr 12 poz. 654.; Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej Dz.U. 1991 Nr 91 poz. 408 z późniejszymi zmianami.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 110 110 7
PDF Downloads 78 78 5