The natural environment as an area of Corporate Social Responsibility

Open access

Abstract

Areas of Corporate Social Responsibility (CSR) have been defined in ISO 26000. Guidelines of the International Standardisation Organisation distinguish seven areas: corporate governance, human rights, labour practices, natural environment, fair operating practices, consumer issues, social commitment and development of local communities. This article presents good practices implemented by enterprises in the individual areas, in particular, actions in the area of the natural environment. Two research hypotheses are posited concerning the rate of implementing good CSR practices and the number of actions in the natural environment area. National Responsible Business Forum research and a survey of a group of enterprises in the Mazovian region, conducted by the authors in 2014–2016, served to verify the hypotheses. The results imply that the number of good practices realised in CSR areas tends to grow. In addition, actions in the area of the natural environment rank third with regard to good practices implemented.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • AMALRIC F. HAUSER J. 2005. Economic drivers of corporate social responsibility activities Journal of Corporate Citizenship. 204:27-38.

 • BASU K. PALAZZO G. 2008. Corporate Social Responsibility: a Process Model of Sensemaking Academy of Management Review. 33 1: 122-136.

 • BOWEN H. R. 1953. Social responsibility of the businessman Harper & Row New York.

 • COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT THE COUNCIL THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS A renewed EU strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility. Brussels 25.10.2011 COM(2011) 681 final.

 • CRAIG SMITH N. 2003. Corporate social responsibility: not whether but how? Centre for Marketing Working Paper London Business School. 03-701: 1-37.

 • CROUCH C. 2006. Modelling the Firm in its Market and Organizational Environment: Methodologies for Studying Corporate Social Responsibility. Organization Studies. 27 10: 1533-1551.

 • FORUM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU (RBF) 2011-2015. Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre Praktyki. Forum Odpowiedzialnego Biznesu Warszawa.

 • FREDERICK W.C. 1986. Toward CSR-3: Why Ethical Analysis is Indispensable and Unavoidable in Corporate Affairs. California Management Review. 28 2:126-141.

 • FRIEDMAN M. 1970. The social responsibility of business is to increase its profits. The New York Times Magazine September 13.

 • GASIŃSKI T. PISKALSKI G. 2009. Zrównoważony biznes – podręcznik dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ministerstwo Gospodarki. Warszawa.

 • GOŁASZEWSKA-KACZAN U. 2009. Zaangażowanie społeczne przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku Białystok.

 • GRIFFIN R.W. 2005. Podstawy zarządzania organizacjami Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa.

 • HĄBEK P. SZEWCZYK P. 2010. Społeczna odpowiedzialność a zarządzanie jakością Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice.

 • HYS K. HAWRYSZ L. 2013. CSR in Poland as a important foundations of modern societies Management Study. 1 1:27-33.

 • INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION ISO 26000:2010.

 • KAZOJĆ K. 2014. Koncepcja Społecznej Odpowiedzialności i jej obszary w organizacjach. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. 38 1: 57-70.

 • KOTLER P. LEE N. 2005. Corporate social responsibility: Doing the most for your company and your cause. Hoboken NJ: John Wiley and Sons Inc.

 • LAMBERTINI L. PALESTINI A. TAMPIERI A. 2016. CSR in an Asymmetric Duopoly with Environmental Externality Southern Economic Journal. 831: 236-252.

 • MARÁKOVÁ V. LAMENT M. WOLAK-TUZIMEK A. 2015. Reporting standards in socially responsible enterprises Economic Annals-XXI. 9-10 1:56-59.

 • MCWILLIAMS A. SIEGEL D. 2001. Corporate Social Responsibility: A Theory of the Firm Perspective. Academy of Management Review. 261: 117-127.

 • MCWILLIAMS A. SIEGEL D.S. WRIGHT P.M. 2006. Corporate social responsibility: Strategic implications. Journal of Management Studies. 43 1:1-18.

 • POGONOWSKA B. WOJTASIEWICZ L. 2008. Podstawowe informacje o idei społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) [w:] Wojtasiewicz L. (red.) Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Raport z badania działalności firm należących do Klubu Partnera Akademii Ekonomicznej w Poznaniu AE Poznań Centrum Badania Gospodarki Regionalnej Poznań:7-12.

 • PORTER M.P. KRAMER M.R. 2006. Strategy and Society: The Link between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility. Harvard Business Review. 84 124: 78–92.

 • RATAJCZAK M. SAWICKA E. 2008. Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) jako narzędzie podnoszenia konkurencyjności sektora MSP [w] Bąk M. Kulawczuk P. (red.) Społeczna odpowiedzialność biznesu w małych i średnich przedsiębiorstwach. Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym Warszawa: 131-143.

 • ROK B. 2012. Społeczna odpowiedzialność biznesu [w:] Gasparski W. (red.) Biznes etyka odpowiedzialność Wydawnictwa Profesjonalne PWN Warszawa: 423-432.

 • SALA P. 2015. Zakres odpowiedzialności przedsiębiorstwa na przykładzie normy ISO 26000 Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Seria: Organizacja i Zarządzanie. 82: 173-186.

 • SEN S. BHATTACHARYA C.B. 2001. Does doing good always lead to doing better? Consumer reactions to corporate social responsibility Journal of Marketing Research. 38 2: 225–243.

 • STAWICKA E. WOŁOSZYN J. 2013. Praktyczne podejście przedsiębiorstw sektora MŚP do koncepcji społecznej odpowiedzialności w biznesie Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. 100 1: 44-51.

 • Ustawa z 02 lipca 2004 r o swobodzie działalności gospodarczej tj. Dz. U z 2016 r. poz. 1829.

 • VAN MARREWIJK M. 2003. Concepts and definitions of CSR and corporate sustainability: Between agency and communion. Journal of Business Ethics. 44 2/3: 95-105.

 • VISSER W. 2007. Revisiting Carroll’s CSR Pyramid [in:] Crane A. Matten D. Spence L.J. (eds) Corporate Social Responsibility: Readings and Cases in a Global Context Routledge London: 29-56.

 • WOŁOWIEC T. 2004. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa nową formułą zarządzania. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw. 3: 3-11.

Search
Journal information
Impact Factor


CiteScore 2018: 0.41

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.143
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.387

Cited By
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 678 389 33
PDF Downloads 383 248 21