The Role of University Marketing in Shaping Innovation Awareness

Summary

Interest in the subject of this article arose in connection with searching for the causes of this innovativeness of the Polish economy compared to other EU countries. It was also accompanied by the desire to find possible solutions to this situation, discovering various methods of increasing the level of innovativeness in Poland.

We are assuming that the level of innovativeness is affected by social awareness in the field of innovativeness. The basic, root cause of this state of innovativeness of the country is the level of awareness of innovation. An innovative economy cannot be built in an uninnovative environment.

An attempt has been made in this paper to answer the following three questions:

• How can the concepts of innovativeness and innovativeness awareness be defined, and why should they be discussed?

• What role can higher education institutions play in shaping innovativeness awareness in society

• What marketing actions of a higher education establishment can contribute to this role being fulfilled?

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1. S.D. Anthony, M.W. Johnson, J. Sienfield, E.J. Altman (2014). Przez innowację do wzrostu. Jak wprowadzać innowacje przełomowe. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa, .

 • 2. L. Białoń, (ed.) (2008). Aktywność innowacyjna organizacji. Warszawa: Oficyna Wydawnicza WSM.

 • 3. L. Białoń, E. Werner, (2013). Badanie skutków innowacji. Skutki innowacji zarządczych w opinii studentów WSM w Warszawie. Zarządzanie Teoria i Praktyka, 1 (7).

 • 4. Białoń, L. (ed.) (2015). Menedżer marketingu kreatorem firmy innowacyjnej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza WSM.

 • 5. Białoń L. (ed.) (2010). Zarządzanie działalnością innowacyjną. Wyd. PLACET.

 • 6. Białoń, L. (2012) Marketing badań naukowych. In: A.H. Jasiński, R. Ciborowski (red.), Ekonomika i zarządzanie innowacjami w warunkach zrównoważonego rozwoju. Białystok: Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku.

 • 7. E. Bendyk, (2015). Białe plamy na mapie czyli o ukrytych potencjałach innowacyjności. In: P. Lichota-Zadura, (red), Innowacyjne przedsiębiorstwa w Polsce. Odkryty i ukryty potencjał polskiej rzeczywistości. Warszawa: PARP..

 • 8. Christensen, C.M., Anthony, S.D., Roth, E.A. (2010). Innowacje, następny krok. Wykorzystanie teorii innowacji w przewidywaniu zmian na rynku. Warszawa: Wyd. Studio Emka.

 • 9. Deschamps, J.P. (2014). Liderzy innowacyjności. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Business.

 • 10. Fenn, J., Raskino, M. (2010). Cykl popularności, wybór odpowiedniej innowacji we właściwym czasie. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Business.

 • 11. Główka, C. (2011). Inicjatywa klastrowa jako pośrednik w transferze wiedzy do mikro przedsiębiorstw. In: Komercjalizacja wyników badań naukowych a ośrodki transferu technologii. Warszawa: Wyd. Ośrodek Przetwarzania Informacji - Instytut Badawczy.

 • 12. Jędrych, E. (2013). Inwestowanie w innowacje społeczne w organizacjach gospodarczych. Warszawa: PWN.

 • 13. Jasiński, A.H. (2015). Produkt nauki publicznej potrzebuje właściwego marketingu. Studia przypadków. Marketing i Rynek, 7.

 • 14. A. Kamińska, (ed.), Innowacyjność - uwarunkowania, strategie, wyzwania. Warszawa: Wyd. Placet.

 • 15. Karlik, M. (2014) Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie. Poszukiwanie i realizacja nowatorskich projektów. Warszawa: Wyd. Politechnika.

 • 16. Lichota-Zadura, P. (2015). Trendy, które budują innowacyjność. In: P. Lichota- Zadura (red.), Innowacyjne przedsiębiorstwa w Polsce. Odkryty i ukryty potencjał polskiej rzeczywistości. Warszawa: PARP.

 • 17. Ośrodek innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, Raport 2010, (ed. K.B. Matusiak), PARP, 2010.

 • 18. Parasuraman, A., Berry, L., Zeithaml, V. (1985). A Conceptual Model of Service Quality and Its Implications for Future Research. Journal of Marketing, Vol. 49, Fall.

 • 19. Shinn, S. (2004). The B-School at Company X. BizEd, maj/czerwiec.

 • 20. Tylżanowski, (2013). System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce. In: J. Wisniewski, K. Jarosz (ed.), Innowacje i jakość zarządzania innowacjami. Warszawa: Wyd. Ce De WW Pl.

 • 21. Wisniewski, J., Jarosz K. (ed.) (2013). Innowacje i jakość zarządzania innowacjami. Warszawa: Wyd. Ce De WW Pl.

 • 22. https://innowacje.umk.pl/site/pracownicy.

 • 23. http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/1,35771,18864865,nasza-badaczka-sciga-sie-z-oksfordem-o-rewolucyjne-odkrycie.html#ixzz3tel5HXw9.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search