Moral education and development in Poland after 1989

 • 1 Department of Philosophy, The Pontifical University of John Paul II in Krakow, ul. Kanonicza 9, PL-31-002 Kraków (Poland)

Abstract

This paper aims to show the development of moral education in Poland after 1989. The Catholic Church, family and schools are the most important things concerning moral education and development in Poland. . In the past, moral education in families and in state schools was different. The Catholic Church was, for many years, the anchor of freedom and Polish identity. By 1989, there were two models of education and moral development in Poland: the state model in the communist spirit and the Catholic Church with its Christian values. Individual families were in favor of one or the other. After 1989 everything changed and the state model became the same as the model of the Catholic Church and Polish families. In the paper, I will try to show how the current state of moral education in Poland and also I will try to present the changes that took place after 1989 in moral education.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • BRACISIEWICZ, J. (2012): Historia w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Wskazówki dla dyrektorów szkół [History in the general core curriculum: Tips for head teachers]. [online], [Retrieved: April 16, 2016]. Available at: https://www.bc.ore.edu.pl.

 • BURDA, K. (2016): Wyprowadzić religię ze szkół [Remove religion from schools]. [online], [Retrieved: April 16, 2016]. Available at: http://polska.newsweek.pl/lekcje-religii-a-lekcje-etykiczy-religia-powinna-byc-obowiazkowa-,artykuly,359659,1.html.

 • BYRSKA, J. (2005): Demokratyczne państwo prawa i jego znaczenie dla człowieka w myśli Ernsta -Wolfganga Boeckenfoerde [Democratic state of law and its meaning for man in Ernst-Wolfgang Boeckenfoerde’s Thought]. Kraków: PAT

 • COGIEL, M. (2016): Krótki rys historyczny katechezy w polskiej szkole po drugiej wojnie światowej [A brief history of catechesis in the Polish school after World War II.]. [online], [Retrieved: April 16, 2016]. Available at: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAK/historia_katechezy.html.

 • Dz. U, nr. 95, poz. 425: [online], [Retrieved: April 16, 2016]. Available at:http://dziennikustaw.gov.pl/du/1991/s/95/425.

 • Dz. U. 1999 Nr 67 poz. 756 (1999): [online], [Retrieved: April 16, 2016]. Available at: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19990670756.

 • Dz. U. 2014 poz. 395 (2014): [online], [Retrieved: April 16, 2016]. Available at: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000395.

 • Dz. U. Nr 36, poz. 155, z późn. zm. (1992): [online], [Retrieved: April 16, 2016]. Available at: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19920360155.

 • Dz. U. z 2013 r. poz. 1207, (2013): [online], [Retrieved: April 16, 2016]. Available at: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001207.

 • GOWIN, J. (1995): Kościół po komunizmie [Church after communism]. Kraków: Znak. [online], [Retrieved: April 13, 2016]. Available at: http://liberte.pl/swiecka-szkola-projekt-ustawy/.

 • INFORMACJA w sprawie zasad organizowania nauki religii i etyki w roku szkolnym 2014/2015 [Information on the principles of organizing religious education and ethics in the school year 2014/2015]. [online], [Retrieved: April 13, 2016]. Available at: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/informacja-w-sprawie-zasad-organizowania-naukireligii-i-etyki-w-roku-szkolnym-2014-2015.html.

 • MAJCHEREK, J. (2016): Etyka to nie religia [Ethics is not a religion]. [online], [Retrieved: April 16, 2016]. Available at: http://wyborcza.pl/1,75515,8033364,Etyka_to_nie_religia.html.

 • MARIAŃSKI, J. (2016): Przynależność do Kościoła katolickiego w świetle sondaży opinii publicznej [Belonging to the Catholic Church in the light of public opinion polls]. [online], [Retrieved: April 13, 2016]. Available at: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/I/IK/wam_2011_kat_pol_03.html.

 • NUSSBAUM, M. C. (2010): Not For Profit: Why Democracy Needs the Humanities. Princeton: Princeton University Press.

 • PODSTAWA programowa przedmiotu wychowanie do życia w rodzine [The base course syllabus education for life in family]. [online], [Retrieved: April 13, 2016]. Available at: https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2011/02/4i.pdf.

 • PRZYŁUSKA B. (2016): Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza Świecka Szkoła - podsumowanie - rationale. [online], [Retrieved: April 16, 2016]. Available at: http://liberte.pl/obywatelska-inicjatywa-ustawodawcza-swiecka-szkola-podsumowanie-rationale/.

 • PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ZAKRESIE ETYKI [The core curriculum of early childhood education in the field of ethics]. [online], [Retrieved: April 16, 2016]. Available at: https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2011/02/4h.pdf.

 • WISŁOCKI, J. (1977): Konkordat polski z 1925 roku: zagadnienia prawno-polityczne [Polish Concordat of 1925: the legal and political issues]. Poznań: UAM.

 • WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE LICZBY GODZIN DO DYSPOZYCJI DYREKTORA SZKOŁY, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE NA OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE [Explanations on the number of hours available to the school principal, which can only be used for compulsory education classes]. [online], [Retrieved: April 16, 2016]. Available at: https://men.gov.pl/zycie-szkoly/ksztalcenie-ogolne/ramowe-planynauczania/wyjasnienia-dotyczace-liczby-godzin-do-dyspozycji-dyrektora-szkoly-ktore-mogabyc-przeznaczone-wylacznie-na-obowiazkowe-zajecia-edukacyjne.html

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search