Creativity as the Act of Transcending Oneself and the World: from Creativity to Transcendence

Katarzyna Citko 1
 • 1 University of Bialystok, , Poland

Abstract

The text aims to present how creativity and creative behaviours, understood as an act of transcending oneself and the world, can positively influence the fields of art, science, education and upbringing. A constitutional feature of creativity is its ability to transcend what is fixed, tamed and predictable, both individually and globally, at the microcosmic and macro-cosmic level; to transcend what is within us and outside us. The author of the article analyzes the following issues: is there a positive aspect to creativity understood as the act of transcendence? And, given such an understanding of creativity, are all acts of creation, whether they involve the creation of great works of art, the pursuit of science, the processes of education and upbringing, or simply the resolution of daily problems, more spiritual than intellectual?

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Buzan, T. (2002). Siła twórczej inteligencji. [The Power of Creative Intelligence.]. Transl. G. Fąfara, Warsaw: Muza.

 • Chalupecký, J. (2009). Sztuka a transcendencja. [Art and Transcendence]. Transl. K. Dackiewicz. Downloaded from: https://www.asp.wroc.pl/dyskurs/Dyskurs7/JindrichChalupecky.pdf, [access Oct., 2018].

 • Cudowska, A. (2004). Kształtowanie twórczych orientacji życiowych w procesie edukacji. [Shaping Creative Life Orientations in the Education Process]. Białystok: Trans Humana.

 • Dąbrowski, K. (1975). Trud istnienia. [The Toil of Existence]. Warsaw: Wiedza Powszechna.

 • Giussani, L. (2000) Zmysł religijny. [The Religious Sense]. Transl. K. Borowczyk, Poznań: Pallottinum.

 • Guardini, R. (1969). Koniec czasów nowożytnych. Świat i osoba. Wolność, łaska, los. [The End of Modern Times. World and Person. Freedom, Grace, Fate]. Transl. M. Turowicz, Kraków: Znak.

 • Horgan, J. (1999). Koniec nauki czyli o granicach wiedzy u schyłku ery naukowej. [The End of Science: Facing the Limits of Knowledge in the Twilight of the Scientific Age]. Transl. M. Tempczyk, Warsaw: Prószyński i S-ka.

 • Karwowski, M. (2009). Zgłębianie kreatywności: studia nad pomiarem poziomu i stylu twórczości. [Exploring Creativity: Studies on Measuring the Level and Style of Creativity]. Warsaw: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

 • Kaufman J.C. Kreatywność. [Creativity]. Transl. M. Godyń, Warsaw: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

 • Królikowski, J. (2017). Twórczość artystyczna i doświadczenie religijne. Aspekt historyczny i sytuacja obecna. [Artistic Work and Religious Experience. Historical Aspect and Current Situation]. Łódzkie Studia Teologiczne 26 (3), 95-107.

 • Li Vigni, A. (2005) Poeta quasi kreator. Estetica e poesia In Mathias Casimir Sarbiewski. [The Poet Like a Creator. Aesthetics and Poetry of Mathias Casimir Sarbiewski]. Palermo: Centro Internazionale Studi di Estetica.

 • Nęcka, E. (1999). Proces twórczy i jego ograniczenia. [The Creative Process and Its Limitations]. Ed. II, Kraków: Impuls.

 • Nęcka, E., Sowa, J. (2005). Człowiek – umysł – maszyna: rozmowy o twórczości i inteligencji. [Man - mind - machine: talks about creativity and intelligence]. Kraków: Znak.

 • Piedmont, R. (1999). Does spirituality represent the sixth factor of personality? Spiritual transcendence and the Five-Factor Model. Journal of Personality, 67(6), 988-1013.

 • Proust, M. (1977). Un entretien Au Ritz. [An Interview at Ritz]. In J., Benoist-Méchin (Ed.), Avec Proust. (p.155). Paris: Éditions Albin Michel.

 • Tatarkiewicz, W. (2011). Dzieje sześciu pojęć. Ed. V. [The History of Six Concepts]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

 • Tempczyk, M. (2010). Czy nauka się zestarzeje? [Will science grow old?]. Edukacja Filozoficzna, 50, 123-138.

 • Szmidt, K. (2010). ABC kreatywności. [The ABC of Creativity ]. Warsaw: Difin.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search