The common hamster as a synurbist: a history of settlement in european cities

Open access

Abstract

Following the expansion of agriculture in the Neolithic period, the common hamster has spread throughout Europe, and occurred abundantly until the recent past. However, in the last 45 years, populations declined markedly, partly attributable to urbanization and to major changes in agricultural practices. As a result, the species has been considered endangered at international levels as well as in most European countries. At the same time, the species has established populations in large Central and Eastern-European cities such as Vienna (Austria), Simferopol (Ukraine) and Nalchik (Russia), where it inhabits green spaces such as parks, gardens, embankments and buffer strips. In an attempt to reveal factors enabling hamsters to cope with urban environments, we reviewed historical data and habitat conditions of several urban hamster populations. We suggest that supplemental food resources and reduced predation pressure were the main factors promoting urban occurrence of common hamsters in the last 30 years. Its notable adaptability may be associated with higher stress resilience, ecological opportunism, polyphagy and higher fertility compared to species relying on non-urban habitats. The phenomenon of synurbization implies coexistence of wildlife and our urban civilization, but at the same time conflicting interests in conservation and urban development. Thus, the common hamster might serve as a model species for efficient mitigation and compensation concepts in urbanism and spatial planning.

STRESZCZENIE

Chomik europejski rozprzestrzenił się w Europie w następstwie rozwoju rolnictwa w Neolicie i do niedawna występował bardzo licznie. Jednak w ciągu ostatnich 45 lat. liczebność populacji wyraźnie spadła częściowo ze względu na urba- nizację i znaczące zmiany w rolnictwie. W efekcie gatunek jest obecnie uważany za zagrożony zarówno na poziomic międzynarodowym, jak i w poszczególnych państwach europejskich. Jednocześnie jednak powstały populacje w dużych miastach Europy Centralnej i Wschodniej, na przykład w Wiedniu (Austria), Symferopolu (Ukraina) i Nalchiku (Rosja), gdzie chomik zamieszkuje tereny zielone takie jak parki, ogrody na nabrzeżach rzek i pasy buforowe. W celu ustalenia czyn- ników umożliwiających chomikom dostosowanie do warunków zurbanizowanych, stworzyliśmy przegląd danych historycznych i warunków siedliskowych w kilku miejskich populacjach chomika. Sugerujemy, że dodatkowe źródła pokarmu i zmniejszony nacisk drapieżników były głównymi czynnikami sprzyjającymi występowaniu chomika europejskiego w miastach w ciągu ostatnich 30 lat. Szczególna adaptacyjność chomika może być związana z wyższą odpornością na stres, ekologicznym oportunizmem, wszystkożcmością i wyższą płodnością w porównaniu do gatunków polegających na niczurbanizowanych siedliskach. Fenomen synurbizacji zakłada współistnienie przyrody i naszej miejskiej cywilizacji, ale w tym samym czasie przeciwstawne interesy ochrony i rozwoju urbanistycznego. Tak więc chomik europejski może posłużyć za gatunek modelowy dla idei skutecznego łagodzenia konfliktów i wyrównywania strat w urbanistyce i plano- waniu przestrzennym.

References

 • ANDRZEJEWSKI R., BABIÑSKA-WERKA J., GLIWICZ J., GOSZCZYÑSKI J. 1978: Synurbization processes in population of Apodemus agrarius. I. Characteristics of populations in an urbanization gradient. Acta Theriol., 23: 341-358.

 • BABIÑSKA-WERKA J., GLIWICZ J., GOSZCZYÑSKI J. 1979: Synurbization processes in a population of Apodemus agrarius. II. Habitats of the striped field mouse in town. Acta Theriol., 24: 405-415.

 • BABIÑSKA-WERKA J., MALINOWSKA B. 2008: Synurbization of yellow-necked mouse Apodemus flavicollis in Warsaw. In: Fauna Miast Ochronic Ro¿norodno.æ Biologiczn¹ w Miastach. Bydgoszcz, 634 p. (in Polish with English summary).

 • BANASZEK A., ZIOMEK J. 2010: The common hamster (Cricetus cricetus L) population in the city of Lublin. Annales Universitatis Mariae Currie Sklodowska Lublin Polonia, 65 (1): 59-66.

 • Boonstra R. 1994: Population cycles in microtines: the senescence hypothesis. Evol.Ecol., 8: 196-219.

 • ÈANÁDY A. 2013: New site of the European hamster (Cricetus cricetus) in the urban environment of Ko.ice city (Slovakia). Zoology and Ecology, 23 (1): 61-65.

 • ENDRES J., WEBER U. 1999: Möglichkeiten und Maßnahmen zur langfristigen Erhaltung des Feldhamsters (Cricetus cricetus L.) im Nordbereich der Universität Göttingen. Dokumentation zum Pilot-Forschungsprojekt .Feldhamster. am Institut für Wildbiologie und Jagdkunde der Georg-August-Universität Göttingen, 263 pp. (in German).

 • EVANS K.L., HATCHWELL B.J., PARNELL M., GASTON K.J. 2010: A conceptual framework for the colonisation of urban areas: the blackbird Turdus Merula as a case study. Biological Review, 85: 643-667.

 • FEOKTISTOVA N., MESCHERSKY I., TOVPINETZ N., KROPOTKINA M., SUROV A. 2013: A history of Common hamster (Cricetus cricetus) settling in European cities.Proceedings of the 20th Meeting of the International Hamster Workgroup. The European hamster . new problems and prospects of their solution. Poznan, Poland: 17.

 • FRANCESCHINI C., MILLESI E. 2007: Influences on population development in urban living European Hamsters (Cricetus cricetus). Proceedings of the 11th, 14th, and 15th meeting of the International Hamster Workgroup. Budapest, Hungary (2003), Münsterschwarzach, Germany (2006) and Kerkrade, the Netherlands (2007): 14-17.

 • FRANCESCHINI C., SIUTZ C., PALME R., MILLESI E. 2007: Seasonal changes in cortisol and progesterone secretion in Common hamsters. Gen. Comp. Endocrinol., 152: 14-21.

 • FRANCESCHINI-ZINK C., MILLESI E. 2008: Population development and life expectancy in Common hamsters. Biosystematics and Ecology Series, 25: 45-59.

 • FRANKE C., KROLL J. 1989: Jury Fränkel.s Rauchwaren-Handbuch 1988/89. 10th ed., Rifra, Murrhardt: 480 p. (in German).

 • GÓRECKI A., GRYGIELSKA M. 1975: Consumption and utilization of natural foods by the Common hamster. Acta Theriol., 20, 18: 237-246.

 • GRULICH I. 1977: A population outbreak of Cricetus cricetus (L.) in Eastern Slovakia during 1971-1972. Bjuleten Moscovskovo Obsestva Ispytateley Prirodi, Otdel Biologitseskij, 82 (6): 16-25 (in Russian with English summary).

 • HOFFMANN I.E. 2011: Distribution of Common hamsters in Vienna. MA22-1422/2010, Municipal Department for Environmental Protection, 15 p. (in German with English abstract) plus map (www.wien.gv.at/umweltschutz/naturschutz/pdf/feldhamster-karte.pdf).

 • HUFNAGL S., SIUTZ C., MILLESI E. 2011: Diet composition of Common hamsters (Cricetus cricetus) living in an urban habitat. Säugetierkdl. Inf., 8: 69.78.

 • KARASEVA E.V. 1962: Study of home ranges of Common hamster in Altay by capturerecapture method. Zool. J., 41 (2): 275-285 (in Russian).

 • KARASEVA E.V., TELITSINA A.YU., SAMOILOV B.L. 1999: Moscow mammals in the past and in the present. Nauka, IPEE: 244 p. (in Russian).

 • KAYSER A., STUBBE M. 2003: Untersuchungen zum Einfluss unterschiedlicher Bewirtschaftung auf den Feldhamster Cricetus cricetus (L.), einer Leit- und Charakterart der Magdeburger Börde. Tiere im Konflikt, 7: 148 p. (in German).

 • KRY.TUFEK B., VOHRALÍK V., MEINIG H., ZAGORODNYUK, I. 2008: Cricetus cricetus. In: IUCN 2013. IUCN Red List of Threatened Species, Version 2013.2. .

 • KUCHERUK V.V. 1988: Rodents - the inhabitants of buildings and human settlements in different regions of the USSR. General and regional terriologiya. Nauka: 165-237.

 • KUPFERNAGEL C. 2003: Raumnutzung umgesiedelter Feldhamster Cricetus cricetus (LINNAEUS, 1758) auf einer Ausgleichsfläche bei Braunschweig. Braunschweiger Naturkundliche Schriften, 6 (4): 857-887 (in German).

 • LEBL K., MILLESI E. 2008: Yearling male Common hamsters and the trade-off between growth and reproduction. In: E. MILLESI, H. WINKLER, R. HENGSTBERGER R. [eds.] The Common hamster (Cricetus cricetus): Perspectives on an endangered species. Biosystematics and Ecology Series, 25: 115-126.

 • LUNIAK M. 2004: Synurbization - adaptation of animal wildlife to urban development.Proceedings 4th International Urban Wildlife Symposium (W.W. SHAW, K.L. HARRIS, L. VAN DRUFF, eds.). Tucson, Univ. of Arizona: 50-55. £OPUCKI R., SZEL¥G A. 2011: Urban and suburban populations of the common hamster: differences in density and habitat preferences. In: P. INDYKIEWICZ, L. JERZAK, J. BOHNER, B. KAVANAGH [eds.] Studies of animal biology, ecology and conservation in European cities. UTP. Bydgoszcz: 525-532.Moscow Government 2001: Red Data Book of the City of Moscow. 1st ed., ABF: 622 p.

 • POVOLNÝ D., .USTEK Z. 1982: An attempt at a methodical separation of the concepts .synanthrope. and .Kulturfolger.. Ekológia (CSSR), 1: 13-24.

 • NEUMANN K., MICHAUX J., MAAK S., JANSMAN A.H., KAYSER A., MUNDT G., GATTERMANN R. 2005: Genetic spatial structure of European common hamsters (Cricetus cricetus) - a result of repeated range expansion and demographic bottlenecks.Mol. Ecol., 14: 1473.1483.

 • NECHAY G. 2000: Status of hamster: Cricetus cricetus, Cricetulus migratorius, Mesocricetus newtoni and other hamster species in Europe. Nature and Environment series.Council of Europe Publishing, 106, Strasbourg: 73 p. NIETHAMMER J. 1982: Cricetus cricetus (Linnaeus, 1758) . Feldhamster. In: J. NIETHAMMER, F. KRAPP [eds.] Handbuch der Säugetiere Europas. Wiesbaden, Bd. 2/1, Rodentia II: 7-28 (in German).

 • PELIKÁN J., ZEJDA J., HOMOLKA M. 1983: Mammals in the urban agglomeration of Brno.Acta Sc. Nat. Brno, 17 (9): 1-49.

 • RUSIN M.YU., BANASZEK A., MISHTA A.V. 2013: The common hamster (Cricetus cricetus) in Ukraine: evidence for population decline. Folia Zool., 62 (3): 207-213.

 • RUTZ CH. 2008: The establishment of an urban bird population. J. Anim. Ecol., 77: 1008-1019.

 • SCHMELZER E., MILLESI E. 2008: Surface activity patterns in a population of European hamsters (Cricetus cricetus) in an urban environment. In: G. NECHAY [ed.] The Common Hamster in Europe. Ecology, management, genetics, conservation, reintroduction. Proceedings Meeting of the International Hamster Workgroup: 19-22.

 • SINCLAIR A.R.E. 1989: Population regulation in animals. In: J.M. CHERRETT [ed.] Ecological concepts. Blackwell, Oxford: 197.241.

 • SIUTZ C., MILLESI E. 2012: Effects of birth date and natal dispersal on faecal glucocorticoid concentrations in juvenile Common hamsters. Gen. Comp. Endocrinol., 178: 323.329.

 • SMITH A.T., XIE Y., HOFFMANN R.S., LUNDE D., MACKINNON J., WILSON D.E., WOZENCRAFT W.C. [eds.] 2008: A Guide to the Mammals of China. Princeton University Press, Princeton: 247 p.

 • SPITZENBERGER F., BAUER K. 2001: Hamster Cricetus cricetus (Linnaeus, 1758). In: F. SPITZENBERGER, [ed.] Die Säugetierfauna Österreichs. Grüne Reihe des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, 13: 406-415 (in German).

 • SUROV A.V., BOGOMOLOV P.L. 2013: Tendencies in the dynamics of the fauna of small mammals under conditions of changing urban environment. Proceedings of the 1st Eurasian Pest Management Conference, Moscow, Institute of Pest Management: 274-278.

 • SUROV A., FEOKTISTOVA N., TOVPINETZ N., SIUTZ C., HOFFMANN I. 2013: Comparison of Common hamster (Cricetus cricetus) habitats in Vienna (Austria) and Simferopol (Ukraine). Proceedings of the 20th Meeting of the International Hamster Workgroup. The European hamster . new problems and prospects of their solution. Poznan, Poland: 34.

 • SUROV A.V., TOVPINETZ N.N. 2008: Population of Common hamster in Simferopol (Ukraine): fast formation of synanthropic adaptations. Proceedings of the 11th, 14th, and 15th meeting of the International Hamster Workgroup: Budapest, Hungary (2003), Münsterschwarzach, Germany (2006) and Kerkrade, the Netherlands (2007): 17.

 • SUTHERLAND W.J., FRECKLETON R.P., GODFRAY H.C.J., BEISSINGER S.R., BENTON T., CAMERON D.D., CARME Y., COOMES D.A., COULSON T., EMMERSON M.C., HAILS R.S., HAYS G. C., HODGSON D.J., HUTCHINGS M.J., JOHNSON D., JONES J.P.G., KEELING M.J., KOKKO H., KUNIN W.E., LAMBIN X., LEWIS O.T., MALHI Y., MIESZKOWSKA N., MILNER-GULLAND E.J., NORRIS K., PHILLIMORE A.B., PURVES D.W., REID J.M., REUMAN D.C., THOMPSON K., TRAVIS J.M.J., TURNBULL L.A., WARDLE D.A., WIEGAND T. 2013: Identification of 100 fundamental ecological questions. J. Ecol., 101 (1): 58.67.

 • TELITSINA A.YU., KARASEVA E.V., STEPANOVA N.V., SUROV A.V. 1994: Common hamster in Moscow.Rodent.s synanthropy. Materials of the 2nd meeting, Ivanovo: 92-100 (in Russian). THORNS, H.-J. 1998: Die Göttinger Feldhamster-Story. BUND Landesverband Niedersachsen e.V., BUNDmagazin, 4: www.bund-niedersachsen.de/service/bundmagazin/ (in German).

 • TOVPINETZ N.N., ALEXEEV A.F. 1992: Distribution and ecology of the common features of the hamster in the Crimea. Rodent.s synanthropy and rodent control.Moscow, IPEE: 393-407 (in Russian).

 • TOVPINETZ N.N., EVSTAFIEV I., KARASEVA E. 2006: Habitude to synanthropy of common hamster (Cricetus cricetus) based on investigations in the Crimea. Fauna in anthropogenic environments. Luhansk, Ukraine: 136-145 (in Russian).

 • VOHRALÍK V. 2011: New records of Cricetus cricetus in the Czech Republic (Rodentia: Cricetidae). Lynx, n.s. (Praha), 42: 189-196 (in Czech with English summary).

 • WEINHOLD U. 1999: Cricetus cricetus (Linnaeus, 1758). In: A.J. MITCHELL-JONES, G. AMORI, W. BOGDANOWICZ, B. KRY.TUFEK, P.J.H. REIJNDERS, F. SPITZENBERGER, M. STUBBE, J.B.M. THISSEN, V.VOHRALÍK, J. ZIMA [eds.] The Atlas of European Mammals. Academic Press, London: 202.203.

 • WILSON D.E., REEDER D.A.M. 2005: Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. 3rd ed. V. 2. Baltimore, The J. Hopkins University Press: 2142 p.

Zoologica Poloniae

The Journal of Polish Zoological Society

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 33 33 22
PDF Downloads 8 8 7