Jan Greshoff se ‘aanval’ op Olga Kirsch as een van die hoofredes vir haar emigrasie: ’n Psigoanalitiese beskouing / Jan Greshoff’s ‘Attack’ on Olga Kirsch as One of the Main Causes of Her Emigration: A Psychoanalytical Point of View

Open access

Abstract

The poet Olga Kirsch left South Africa permanently for Israel in 1948. It is evident from her poetry that her Zionism, opposition to the racism of the National Party and a failed love played a role in her decision. This article focuses on another reason - a public attack by the Dutch critic Jan Greshoff in an Afrikaans literary magazine in 1946. Using concepts from psychoanalytical theories around borderline and narcissistic personalities, as well as the effect of emigration, Kirsch’s actions are examined as a reaction to narcissistic wounding. Investigating Greshoff’s criticism gives insights into the poet’s actions and explains the hiatus before she started publishing again in Afrikaans from 1971. It is stated that the poet is not considered to be a narcissist as her oeuvre is a testimony to her empathy with others, but the healthy narcissism needed in building one’s self-esteem underwent a severe blow when Kirsch lost the man she loved and was humiliated so devastatingly by the great Dutch critic.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Boyd R. 2010. “Narcissism - Living Without Feelings.” 13 Okt. 2014. .

 • Braude C. 1993. “Interview with Olga Kirsch.” Jewish Affairs 48 (2): 113-115.

 • Carman B. 1904. Sappho: One Hundred Lyrics. Boston: L.C. Page and Company.

 • Firestone L. n.d. 14 Okt. 2014. .

 • Freud Sigmund. 1914. Zur Einführung des Narzißmus. 13 Okt. 2014. .

 • Greshoff J. 1946. “Poësie nie dood nie.” Ons eie boek 10 (4) Desember: 197-203.

 • Hugo D. 1994. Olga Kirsch: Digteres van Sion. Johannesburg: Afrikaanse Radiodiens van die SAUK/SABC.

 • Jansen E. 1996. Afstand en verbintenis: Elisabeth Eybers in Amsterdam. Pretoria: J.L. van Schaik Uitgewers. .

 • Jooste A.E. 1984. “Die Digwerk van Olga Kirsch: ’n verkenning en poging tot sintese.” Pretoria: Unisa. Ongepubliseerde M.A.-verhandeling.

 • Kirsch O. 1944. “Die soeklig.” Pretoria: J.L. van Schaik.

 • _____. 1945. “Olga Kirsch - vier vertalings.” Jaarboek van die Afrikaanse Skrywerskring 9: 43-44.

 • _____. 1946a. Albert Verwey: Enige aspekte van sy kritiese arbeid. Johannesburg: Honneursverhandeling aan die Universiteit van die Witwatersrand.

 • _____. 1946b. “Van die pen en die pers.” Suid-Afrika 5 (6) April: 31.

 • _____. 1946c. “Naweek op die vlakte.” Ons eie boek 12 (1) Maart: 2-3.

 • _____. 1948. Mure van die hart. Johannesburg: Afrikaanse Pers Boekhandel.

 • _____. 1971. “Nuwe verse van Olga Kirsch.” Buurman Junie: 38.

 • _____. 1972. Negentien gedigte. Kaapstad: Human & Rousseau.

 • _____. 1976. Geil gebied. Kaapstad: Human & Rousseau.

 • _____. 1982. Afskeide. Kaapstad: Human & Rousseau.

 • _____. 1990. The Book of Sitrya. Rehovot: 54/24 Hanasi Harishon Street.

 • Knuvelder G. 1964. Handboek tot de moderne Nederlandse letterkunde. ’s-Hertogenbosch: L.C.G. Malmberg.

 • Kristeva J. 1991 [1988]. Strangers to Ourselves. New York: Harvester Wheatsheaf.

 • _____. 1995 [1993]. New Maladies of the Soul. New York: Columbia University Press.

 • Malherbe F.E.J. 1949. “Kirsch Olga: Mure van die hart.” Ons eie boek 15 (3): 147-148.

 • Mulder H.A. 1944. “Kirsch Olga: Die soeklig.” Ons eie boek 10 (4): 169-170.

 • Steyn J.C. 1998. Van Wyk Louw - ’n Lewensverhaal (deel I en II). Kaapstad: Tafelberg.

 • Watermeyer G.A. 1953. “Die digteres wat ons verstoot het.” Helikon 15 (3): 43-48.

 • Yaniv Y. 1984. Digter Olga Kirsch. Israel: United Studios of Israel. (Vervaardigers: David Goldstein en Alik Vatikay oorgeklank vir die SAUK deur Van T-films verteller Roelf Jacobs).

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 209 132 1
PDF Downloads 124 86 4