In How Far is Elckerlijc Dutch? References to the Dutch Origin in the Polish Reception of the Middle Dutch Text

Open access

Abstract

The sixteenth-century morality play Elckerlijc is one of the few texts mentioned in almost all Dutch canon lists. It is no surprise that this is one of the few medieval Dutch texts transferred into different languages and cultures. There are two Polish texts based on it, the first from 1921 by Jarosław Iwaszkiewicz (Kwidam), the second from 1933 by Stanisław Helsztyński (Każdy (Everyman): średniowieczny moralitet angielski). The text was though never directly translated into Polish from Dutch. The main issue is whether these translations have influenced the image of Dutch literature in Poland. It appears that secondary literature has seen the plays of Iwaszkiewicz and Helsztyński only as transfer of German or English literature and ideas and that it is rarely known that the original story originates from the Netherlands.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Baltyn-Karpińska H. 2008. Iskier leksykon dramatu. Warszawa: Iskry.

 • Bartelski L.M. 2000. Polscy pisarze wspołcześni 1939-1991. Leksykon. Gdańsk: Tower Press.

 • Benis Artur. 1892. Materyały do historyi drukarstwaiksięgarstwaw Polsce. I. Inwentarze księgarń krakowskich Macieja Scharfenbergerai Floryana Unglera. /1547 1551/. Krakow: Akademia Umiejętności.

 • Bielak H. et. al. 1965. Dramat staropolski: od początkow do powstania sceny narodowej; bibliografia. Deel 1. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

 • Borowski A. 2007. Iter Polono-Belgo-Ollandicum: Cultural and Literary Relationships between the Commonwealth of Poland and the Netherlands in the 16th and 17th Centuries. Krakow: Księgarnia Akademicka.

 • Brückner A. 1902. “Zdziejow dawnego teatru polskiego.” Pamiętnik Literacki: czasopismo kwartalne poświęcone historiiikrytyce literatury polskiej 1(1/4): 539-556.

 • Davidson C. M.W. Walsh en T.J. Broos eds. 2007. Everyman and Its Dutch Original Elckerlijc. Middle English Texts Series. Kalamazoo MI Medieval Institute Publications. Ook online raadpleegbaar via .

 • Drobniak P. 2003. Jednośćwrożnorodności: Europawtworczości Jarosława Iwaszkiewicza. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

 • “Europese toenadering in het interbellum.” 8 Aug. 2012. Verspers. Artikel 34 van 35. 20 Jan. 2015. .

 • Hahn Wiktor. 1906. Literatura dramatycznaw Polsce XVIwieku. Lviv: Tow. dla Popierania Nauki Polskiej.

 • Helsztyński S. 1933. Każdy (Everyman): średniowieczny moralitet angielski. Biblioteka Dramatyczna Drogi 4. Warszawa: n.p.

 • _____ ed. vert. 1934a. Kohelet. Poznań: Rolnicza Druk.i Księg. Nakładowa.

 • _____. 1934b. “Uwagi pasyjneośmierci ‘Każdego.’” Wiadomości Literackie 17(544): 6.

 • _____. 1939. Od Szekspira do Joyce’a. Warszawa: Tow. Wyd. Roj.

 • _____ ed. 1964. Szekspirwliteraturzeiplastyce polskiej. Wystawaw400-lecie urodzin poety 1564-1964. Katalog wystawy. Warszawa : Biblioteka Uniwersytecka.

 • _____. 1971. Dobranoc miły książę. Warszawa: Ludowa Społdzielnia Wydawnicza.

 • _____. 1986. Kronika rodzinna. Autobiografia. Warszawa: Ludowa Społdzielnia Wydawnicza.

 • Iwaszkiewicz J. 1984. Dramaty. Tom II (in de reeks Jarosław Iwaszkiewicz: Dzieła). Warszawa: Czytelnik.

 • Kalff G. 1890. “Elckerlijc Homulus Hekastus Everyman.” TNTL 9: 12-20.

 • Lewański J. ed. 1959. Dramaty staropolskie. Antologia. Tom I. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

 • Logeman H. 1902. Elckerlyc Everyman: De vraag naar de prioriteit opnieuw onderzocht. Gent: Vuylsteke.

 • Łoch E. 1988. Pisarstwo Jarosława Iwaszkiewicza wobec tradycjiiwspołczesności. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie.

 • Mały słownik pisarzy angielskichiamerykańskich. 1971. Warszawa: Wiedza Powszechna.

 • Manly J.M. 1910. “‘Elckerlijc-Everyman’: The Question of Priority.” Modern Philology 8(2): 269-277.

 • Meylaerts R. et al. 2016. “Cultural Mediators in Cultural History: What Do We Learn from Studying Mediator’s Complex Transfer Activities in Interwar Belgium.” The Circulation of Dutch Literature. Eds E. Brems O. Rethelyi T. Van Kalmthout. Leuven: Leuven University Press.

 • Mierlo S.J. van. 1948. De pioriteit van Elckerlijc tegenover Everyman gehandhaafd. Antwerpen- Brussel-Gent-Leuven: Standaard-Boekhandel.

 • _____. 1951. Elckerlijc. Utrecht: Stichting De Roos.

 • Morciniec N. 1985. “Zur Vorgeschichte des ‘Kaufmanns’ von Mikołaj Rej - einer polnischen Version des Jedermannspieles.” Neerlandica Wratislviensia 2: 47-80.

 • Müller G. 2004. “France and Germany after the Great War: Businessmen Intellectuals and Artists in Non-governmental European Networks.” Culture and International History. Eds J. C. E. Gienow-Hecht en F. Schumacher. Oxford: Berghahn Books.

 • Parker J.J. 1970. The Development of the Everyman Drama from ‘Elckerlyc’ to Hofmannsthal‘s ‘Jedermann.’ Doetinchem: Drukkerij Ratio.

 • Réthelyi O. 2015. “De koopman en de non. Max Rheinhardt en de receptie van de Middelnederlandse literatuur.” Praagse Perspectieven 10. Praag: Universitaire pers. 9-35.

 • Rossini M. en M. Toggweiler. 2014. “Cultural Transfer: An Introduction.” Word and Text: A Journal of Literary Studies and Linguistics 4(2): 5-9.

 • Udalska E. 2009. “Plany przestrzeni we wczesnych dramatach Jarosława Iwaszkiewicza.” Przestrzenie we wspołczesnym teatrzeidramacie. Eds V. Sajkiewicz en E. Wąchocka. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. 55-67.

 • Wielkopolski Słownik Biograficzny. 1981. Eds A. Gąsiorowski en J. Topolski Poznań- Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 165 89 4
PDF Downloads 131 85 5