Measurement and Assessment of Effectiveness of Auxiliary Processes of Production in Management of the Cement Industry Companies

Open access

Abstract

In the paper, there has been discussed the problem of measurement and assessment of effectiveness of auxiliary processes [Kaplan: 2001, Porter: 1985] of production in the enterprise of the cement industry operating in international markets. The applied research method is literature studies and the case study, which will allow for the accomplishment of the objective of the paper which is the parameterization and assessment of costs of ancillary activities of production in the area of maintenance.

The paper is important and up-to-date since auxiliary processes of production generate high costs, therefore, they should be within the area of interest of managerial staff of these companies.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Borowiecki R. Analiza gospodarowania środkami trwałymi [in:] Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wyd. AE we Wrocławiu Wrocław 1995.

 • Borowiecki R. Gospodarka środkami produkcji w przedsiębiorstwie Wyd. AE Kraków Kraków 1989.

 • Bubel D. Łęgowik-Swiącik S. Dziadkiewicz M. Wiśniewska-Sałek A. The Process Management in Non-Profit Organizations Valahian Journal of Economic Studiem Vol. 7 Iss.3 2016.

 • Cebrowska T. Analiza finansowa [in:] Rachunkowość finansowa i podatkowa red. T. Cebrowska PWN Warszawa 2006.

 • Hades T. The Learning Organization: Fashionable Fad or Path to Progress „International Journal of Applied Management 2012 Vol. 1 Issue 3.

 • Kaplan R. Norton D. Strategiczna karta wyników – jak przełożyć strategię na działanie PWN Warszawa 2001.

 • Kaźmierczak J. Eksploatacja systemów technicznych dla studentów kierunków zarządzanie Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2000.

 • Kościelniak H. Piersiała L. Informacje ekonomiczne w procesach wspierania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw [in:] Kreatywność i innowacje w zarządzaniu organizacjami Monografia pod red. A. Pabiana Wyd. WZ PCZ Częstochowa 2010.

 • Łunarski J. Inżynieria systemów i analiza systemowa Oficyna Wydawnicza PRz Rzeszów 2010.

 • Masood Qureshi T. Shahzad Warraich A. Hijazi S. T. Significance of project management performance assessment (PMPA) model “International Journal of Project Management” 27 2009.

 • Nowicka-Skowron M. Efektywność systemów logistycznych PWE Warszawa 2000.

 • Porter M. Competitive Advantage Free Press New York 1985.

 • Stępień M. Łęgowik-Swiącik S. Kuraś M. Wpływ prawa bilansowego i podatkowego na innowacyjność przedsiębiorstw Przegląd Organizacji nr 1 (924) 2017.