Information Management and Companies’ Logistics Cooperation

Open access

Abstract

Cooperation, regardless of its nature or involvement degree, is one of the most important factors determining the companies’ success on a dynamic market. This is caused by the need to quick adaption to changes. Using the opportunities and avoid risks is a daily task of top management.

The cooperation allows the use the capital of everyone participant involved in the process. It is thus a factor directly influencing the process of gaining the competitive advantage. Each event market, including any change, can be seen in terms of the information aspect. Collaboration at any stage is also an information process. As well as company management. It can be said that the cooperation of companies focused on success, depends on the efficiency of information management.

The aim of the article is to realize the complexity of information management. It is also awareness of the need for a comprehensive and integrated approach to the issue of information in the life of the company.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Analiza powiązań współpracy pomiędzy przedsiębiorcami jednostkami B+R i instytucjami otoczenia biznesu available on-line at http://www.innowacje.kujawskopomorskie.pl/wp-content/uploads/2012/05/Analiza-powi%C4%85za%C5%84-wsp%C3%B3%C5%82pracy-pomi%C4%99dzy-przedsi%C4%99biorcamijednostkami-B+R-i-instytucjami-otoczenia-biznesu.pdf

 • Baran M. [2013] „Korzyści współpracy przedsiębiorstw działających w ramach klastrów” available on-line at: https://depot.ceon.pl/xmlui/bitstream/handle/123456789/4717/Korzysci_wspolpracy_przedsiebiorstw_dzialajacych_w_ramach_klastrow.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 • Bednarz K. K. [2009] „Podejście procesowe w komunikacji wewnętrznej przedsiębiorstwa” Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu vol. 52: p. 29.

 • Bieńkowska A. Ropuszyńska-Surma E. [2013] „Wybrane problemy projektowania sieci współpracy” Kwartalnik Naukowy Organizacja i Zarządzanie vol. 4 no. 24: p. 9

 • Garbiec O. [2014] „Formy współdziałania organizacji w ujęciu praktycznym” Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie vol. 1: p. 270.

 • Gospodarek T. [2009] Modelowanie w naukach o zarządzaniu oparte na metodzie programów badawczych i formalizmie reprezentatywnym Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław.

 • Grabowska M. [2013] „Współdziałanie przedsiębiorstw w perspektywie sieciowej” Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Organizacja i Zarządzanie vol. 76: p. 58.

 • Borowiecki R. Kwieciński M. [2006] Informacja w zintegrowanej Europie koncepcje i narzędzia zarządzania wobec wyzwań i zagrożeń Difin Warszawa 2006.

 • Kompendium wiedzy o handlu [2008] Ed. M. Sławińska PWN Warszawa.

 • Lachiewicz S. Bielawska-Zakrzewska A. [2012] „Sieć przedsiębiorstw jako skuteczna forma organizacyjna w warunkach kryzysu gospodarczego” Management and Business Administration Central Europe vol. 4 no. 117: p. 36.

 • Lis. T. Bajdor P. [2015] Information and Communication Technology and Organizations’ Cooperation at the Dynamic Market” Applied Mechanics and Materials vol. 795: p. 138-140.

 • Makowiec M. [2011] „Instrumentalizacja procesów transferu wiedzy” [in:] Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą ed. A. Potocki Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Kraków.

 • Obora H. [2010] „Wybrane problemy pomiaru jakości informacji” [in:] Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki ed. R. Borowiecki J. Czekaj Difin Warszawa.

 • Penc J. [2008] Decyzje i zmiany w organizacji w poszukiwaniu skutecznych sposobów działania Difin Warszawa.

 • Ptak A. [2014] “Business-University Cooperation in Europe: Polish Journal of Management Studies vol. 10 no. 1: p. 113-119.

 • Stefko R. Nowak S. [2014] “Cooperation Shrines of Europe in Regional Management and Development” Polish Journal of Management Studies vol. 10 no. 2: p. 209-215.

 • Tubielewicz A. [2013] „Koncepcja tworzenia organizacji sieciowej” [in:] Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji ed. R. Knosala Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją Opole

 • Wrycza S. [2010] Informatyka ekonomiczna podręcznik akademicki PWE Warszawa