The Concept of Metaphor in the Language of Polish Art Critics in the Second Half of the Nineteen-Fifties

Open access

Pojęcie metafory w języku polskiej krytyki artystycznej w drugiej połowie lat pięćdziesiątych XX wieku

Annales UMCS, Artes

The Journal of Maria Curie-Sklodowska University

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 88 88 12
PDF Downloads 37 37 2