Pokój jako przedmiot międzykulturowej edukacji artystycznej. Frieden als Gegenstand einer interkulturellen, künstlerischen Pädagogik, Jarosław Chaciński, red. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2007

Open access

Pokój jako przedmiot międzykulturowej edukacji artystycznej. Frieden als Gegenstand einer interkulturellen, künstlerischen Pädagogik, Jarosław Chaciński, red. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2007

Annales UMCS, Artes

The Journal of Maria Curie-Sklodowska University

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 106 106 8
PDF Downloads 35 35 1