Insight into the Fulnek Church and Parish Medieval Building Chronology

Open access

Abstract

The church of the Holy Trinity and parish in Fulnek was for nearly four centuries an Augustinian canonry and collegiate church (1293-1389). The medieval church and parish building chronology, however, have not been thus far established. From research between 2015 and 2016 we have been able to identify medieval portions of the buildings, clarify the site medieval construction phases and date the parish buildings (formerly the canonry) from dendrochronological analysis of embedded wooden scaffolding.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • [1] AUGUSTINKOVÁ L. Stavebně historický průzkum kostel Nejsvětější Trojice s farou ve Fulneku. Ostrava 2016. Nepublikovaný materiál uložený na Farním úřadě ve Fulneku.

 • [2] LÍBAL Dobroslav. Katalog gotické architektury v České republice do husitských válek. Praha 2001 p. 92.

 • [3] SAMEK B.: Umělecké památky Moravy a Slezska. Praha 1994. Díl I. A – I p. 455.

 • [4] VÍTEK T. Křížová chodba augustiniánského kláštera s. 148 149. In: Kol. autorů: Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400 – 1550. Olomouc 1999. Díl III. Olomoucko.

 • [5] TUREK Adolf: Fulnecko. Brno 1940.

 • [6] KROUPA J-MILÁČKOVÁ M. – MLČÁK L.: Josef Ignác Sadler (1725 - 1767). Olomouc 2011.

 • [7] CHARVÁTOVÁ K. Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142 - 1420. I. Fundace 12. století. Praha: Univerzita Karlova v Praze 2013. p. 481 ISBN 978-80-246-2200-2.

 • [8] BALETKA T. Páni z Kravař. Z Moravy až na konec světa. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2004. pp. 488 ISBN 80-7106-682-6.

 • [9] BACKMUND Norbert: Die Chorrherrenorden und ihre Stifte in Bayern. Passau 1966.

 • [10] RÖHRIG Floridus (Hrsg.): Die bestehenden Stifte der Augustiner Chorherren i Österreich Südtirol und Polen. Klosterneuburg – Wien 1987.

 • [11] RÖHRIG Floridus: die ehemaligen Stifte der Augustiner – Chorherren in Österreich und Südtirol. Klosterneuburg 2005.

 • [12] RÖHRIG Floridus (Hrsg.)Die Stifte der Augustiner-Chorherren in Böhmen Mähren und Ungarn. Klosterneuburg – Wien 1994.

 • [13] KLIMA A. Roudnický klášter augustiniánských kanovníků. Otisk života. Svorník. Otisk života v historických stavbách. Volume 15 Issue 1 pp. 102 – 110 ISSN 1802-8128 2015.

 • [14] HRADIL F. – KROUPA J. (edd.) Šternberk. Klášter řeholních lateránských kanovníků. Šternberk: Římskokatolická farnost Šternberk 2009. pp. 176 ISBN 978-80-254-6036-8.

 • [15] AUGUSTINKOVÁ L. Vznik a výstavba kapucínského kláštera a kostela sv. Josefa ve Fulneku. Sborník národního památkového ústavu v Ostravě 2006. 2006 pp. 45 – 53.

 • [16] Václav Thalherr plán přestavby fary 1784 – 88. Státní okresní archiv Nový Jičín fond Římskokatolická farnost Fulnek.

 • [17] Matthias Fortunas Koller a Maxmilian Wielsch plány úprav fary ve Fulneku 1805. Moravský zemský archiv fond Sbírka rukopisů historického spolku.

 • [18] KYNCL T. Výzkumná zpráva č. 152c -15. Dendrochronologické datování lešeňových nosníků z budovy bývalého augustiniánského kláštera ve Fulneku. Brno 2015. Nepublikovaný materiál uložený v knihovně VŠB.

 • [19] MENCL V. Česká architektura doby lucemburské. Praha: Sfinx 1948.

 • [20] FOLTÝN D. Encyklopedie moravských a slezských klášterů. Praha: Libri 2005. ISBN 80-7277-026-8

 • [21] MACHILEK F. “Die Augustiner-chorherrren in Böhmen und Mähren.” in Archiv für Kirchengeschichte t. IV 1976 pp. 107-144.

 • [22] BENEŠOVSKÁ K. “Hlava druhá” (1310-1420) in K. Benešovská and P. Kratochvíl Eds.. Velké dějiny zemí koruny české: tematická řada. [Sv. 1] Architektura. Praha: Paseka 2009 pp. 105-217. ISBN 978-80-7432-001-9

 • [23] EBERSONOVÁ A and A. KLIMA “Roudnická statuta [Roudnice Statutes]” in Ubi est finis huius libri deus scit. Středověká knihovna augustiniánských kanovníků v Roudnici nad Labem Eds. L. Doležalová M. Dragoun and A. Ebersonová Prague: Scriptorium 2015 pp. 187-205 ISBN 978-80-88013-09-9

 • [24] PEŘINKA František Václav Augustiniáni kanovníci ve Fulneku do války třicetileté. Sborník historického kroužku XXXII 1931 s. 28 – 34 112 – 123 201 – 225 252 – 263. Brandl V. Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae Brünn 1885 S. 484-486 č. 570.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 184 100 1
PDF Downloads 142 87 4