Competence and Capacity-Building Requirements in Transport and Logistics Market

Open access

Abstract

The article analyses theoretical aspects of the qualitative assessment of logistics and transport specialists’ potential, as well as provides research results on competence and capacity-building process in preparation of logistics and transport specialists. The results enabled to identify problematic areas of graduate integration in the labour market and foresee the possible requirements for professional development. In some cases, internal motivation is related to problematic points or negative view from the environment, as well as poor understanding of knowledge benefits in the person’s practical life. Training and education is objectively at the meeting point between research, technological and organisational systems. In such conditions the objective of the education on logistics is to offer the customers the best possible service in the field of the transfer of knowledge in harmony with the trend in logistics programme development. The main problems and perspectives of logistics education and training process are discussed in this article.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1. Barysienė J. Batarlienė N. Bazaras D. Čižiūnienė K. Griškevičienė D. Griškevičius A.J. Lazauskas J. Mačiulis A. Palšaitis R. Vasilis-Vasiliauskas A. & Vasilienė-Vasiliauskienė V. 2015. Analysis of the current logistics and transport challenges in the context of the changing environment. Transport. Volume 30 Issue 2 pages 233-241 DOI: 10.3846/16484142.2015.1046403

 • 2. Čepas P. (2007) Prielaidos įsidarbinamumo kompetencijos ugdymui kompetencijos formavimosi laukas. Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos 4 24–35.

 • 3. Čižiūnienė K. and Štaraitė E. (2015) Absolventų integracija į darbo rinką ir tęstinio mokymosi kaip investicijų į žmogiškąjį kapitalą poreikis. Respublikinės mokslinės-praktinės konferencijos: Studijos kintančioje verslo aplinkoje konferencijos įvykusios Alytaus kolegijoje 2015 m. balandžio mėn. 24 d. pranešimų medžiaga p. 111–115.

 • 4. Gallacher J. Reeve F. (2000) “Work-based Leaning: The Implications for Higher Education and for Supporting Informal Learning in the Workplace” Working Papers of the Global Colloquium on Supporting Lifelong Learning Milton Keynes UK: Open University Press.

 • 5. Jarvis P. Holford J. Griffin C. (2004) The theory and practice of learning. London. Kogan Page.

 • 6. Jucevičienė P. (2007) Besimokantis miestas. Monografija. Kauno technologijos universitetas.

 • 7. Kabashkin I. (2007) Regional Logistics & ICT Profile. Baltic Regional report 54:2007. Turku School of Economics Turku 167 p. DOI: 10.13140/RG.2.1.4554.6003

 • 8. Kabashkin I. Lotter H-J. (2009) Common Virtual Environment in the European Transport Training. Transport and Telecommunication Vol. 10 No 2 2009 pp. 10–15. ISSN 1407-6160.

 • 9. Kardelis K. (2002) Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai. Leidykla JUDEX. Kaunas.

 • 10. Knowles M. S. (1975) Self-directed learning. Cambridge: Prentice Hall Regents.

 • 11. Kučinskienė R. (2003) Ugdymo karjerai metodologija. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla.

 • 12. Laužackas R. (2005) Profesinio rengimo terminų aiškinamasis žodynas. Kaunas: Vytauto didžiojo universiteto leidykla.

 • 13. Laužackas R. (2005). Profesinio rengimo metodologija. Kaunas: Vytauto didžiojo universiteto leidykla.

 • 14. Ledauskaitė K.; Bazaras D. Actual attitudes of demands for specialists in transport sector. Transport and Telecommunication Vol. 9 no. 1 (2008) p. 29-33. ISSN 1407-6160.

 • 15. Ledauskaitė K. (2010). Transporto sektoriaus žmogiškųjų išteklių potencialo ekonominis vertinimas. Disertacija. Vilnius: Technika.

 • 16. Lepaitė D. (2003) Kompetencijų plėtojančių studijų programų lygio nustatymo metodologija. Kaunas: Technologija.

 • 17. Longworth N. (2000). Making lifelong learning work: learning cities for a learning century. London: Kogan Page.

 • 18. Palšaitis R.; Bazaras D. (2006) Prospective of Logistics Training in Lithuania. Transport and Telecommunication 7(2) 390–397. ISSN 1407-6160. Riga.

 • 19. Paulauskaitė N.; Vanagas P. (1998) Оrganizacijоs kultūrоs tyrimas įgyvendinant visuоtinės kоkybės vadybą. Kaunas: Technоlоgija.

 • 20. Petkevičiūtė N. (2006) Karjeros valdymas: asmeninė individualioji perspektyva. Kaunas: Vytauto didžiojo universiteto leidykla.

 • 21. Rosinaitė V. (2009) Studijų karjeros kompetencijų ugdymas: empirinis efektyvumo sąlygų įvertinimas. Acta Paedagigica Vilnensia. Mokslo darbai 22 76–87.

 • 22. Stanišauskienė V. (2004) Rengimosi karjerai proceso socioedukaciniai pagrindai. Kaunas: Technologija.

 • 23. Zuzevičiūtė V. (2006) Mokymosi universitete strategijos – praktika ir problemos. Pedagogika 81 89–95.

Search
Journal information
Impact Factor


Cite Score 2018: 1.19

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.251
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.982

Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 249 127 2
PDF Downloads 296 157 5