Natural Values of the Urban River Valley and the Possibilities of its Development – Bystrzyca River Valley Study Case (Poland)

Joanna Sender 1  and Weronika Maslanko 2
 • 1 University of Life Sciences in Lublin, Department of Landscape Ecology and Nature Conservation, Lublin, Poland
 • 2 University of Life Sciences in Lublin, Department of Landscape Ecology and Nature Conservation, Lublin, Poland

Abstract

The paper presents the multi-functionality of the river valley in ecological, social and economic terms. The biotic and abiotic elements, as well as aspects of its protection and environmental threats were characterized. Successively, based on above research, public participation and SWOT analysis, a variant design was carried out. Finally, the concept of the development of the Bystrzyca River valley and its surroundings was developed, mainly aimed at the protection, enrichment, development of recreation and fulfill social needs in accordance with principles of landscape design and sustainable development.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1. Balon J. and Krąż P., 2013 – Ocena jakości krajobrazu: dobór prawidłowych jednostek krajobrazowych/Landscape quality assessment: selection of correct landscape units, in Identyfikacja i waloryzacja krajobrazów – wdrażanie Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa, 58-63. (in Polish)

 • 2. Benton T. G., Vickery J. A. and Wilson J. D., 2003 – Farmland biodiversity: is habitat heterogeneity the key? Trends in Ecology and Evolution, 18, 182-188.

 • 3. Bernat S., 2010 – Doliny rzeczne i ich percepcja, Krajobrazy kulturowe dolin rzecznych, potencjał i wykorzystanie/River valleys and their perception, Cultural landscapes of river valleys, potential and use, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec, 13, 167-178. (in Polish)

 • 4. Bernat S., 2013 – Atrakcyjność turystyczno-rekreacyjna dolin rzecznych a ich rewitalizacja na przykładzie doliny Bystrzycy w Lublinie/Tourism and recreation attractiveness of river valleys and their revitalization on the example of Bystrzyca Valley in Lublin, Problemy Rozwoju Miast, 10, 2, 41-52. (in Polish)

 • 5. Brossard D., Lewenstein B. and Bonney R., 2005 – Scientific knowledge and attitude change: The impact of a citizen science project, International Journal of Science Education, 27, 1099-1121.

 • 6. Buchecker M., Hunziker M. and Kienast F., 2003 – Participatory landscape development: overcoming social barriers to public involvement, Landscape and Urban Planning, 64, 29-46.

 • 7. Bullock A. and Acreman M., 2003 – The role of wetlands in the hydrological cycle, Hydrology and Earth System Sciences Discussions, 7, 3, 358-389.

 • 8. Chmielewski T. J., 2013 – Standardy i wskaźniki jakości krajobrazu, Identyfikacja i waloryzacja krajobrazów – wdrażanie Europejskiej Konwencji Krajobrazowej/Standards and indicators of landscape quality, Identification and valorisation of landscapes – implementation of the European Landscape Convention, GDOŚ, Warszawa, 43-57. (in Polish)

 • 9. Chmielewski T. J., 2012 – Systemy krajobrazowe: struktura, funkcjonowanie, planowanie/Landscape systems: structure, functioning, planning, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 408. (in Polish)

 • 10. Crooks K. R., Suarez A. V. and Bolger D. T., 2004 – Avian assemblages along a gradient of urbanization in a highly fragmented landscape, Biological Conservation, 115, 451-462.

 • 11. Czyżewska A., 2010 – Jak planować proces rewitalizacji społeczno-gospodarczej przestrzeni miejskiej?/How to plan the process of revitalization of socio-economic urban space? Pracowania Badań i Innowacji Społecznych, Stocznia, 1-18. (in Polish)

 • 12. Devictor V., Whittaker R. J. and Beltrame C., 2010 – Beyond scarcity: Citizen science programmes as useful tools for conservation biogeography, Diversity and Distribution, 16, 354-362.

 • 13. Diamond J. M., Terborgh J., Whitcomb R. F., Lynch J. F. and Opler P. A., 1976 – Island biogeography and conservation: Strategy and limitations, Science, 193, 1027-1032.

 • 14. Domańska J., 2012 – Przyszłość dolin rzecznych w miastach/Future of river valleys in cities, Czasopismo Techniczne, Architektura, 1, 1, 131-139. (in Polish)

 • 15. Erwin K. L., 2009 – Wetlands and global climate change: the role of wetland restoration in a changing world, Wetlands Ecology and Management, 17, 1, 71-84.

 • 16. Izydorczyk K., Frątczak W., Drobniewska A., Badowska M. and Zalewski M., 2010 – Zastosowanie stref ekotonowych w ograniczaniu zanieczyszczeń obszarowych/Application of ecotone zones to reduce area pollution, Przegląd Komunalny, 10, 79-81. (in Polish)

 • 17. Fahrig L., 2003 – Effects of habitat fragmentation on biodiversity, Annual Review of Ecology Evolution and Systematics, 34, 487-515.

 • 18. Hobbs S. J., Piran C. L. and White P. C. L., 2012 – Motivations and barriers in relation to community participation in biodiversity recording, Journal for Nature Conservation, 20, 364-373.

 • 19. Kerr J. T. and Deguise I., 2004 – Habitat loss and the limits to endangered species recovery, Ecology Letters, 7, 1163-1169.

 • 20. Kijowski A. and Rączkowski W., 2007 – Przekształcenia w sieci osadniczej dolin rzecznych w Wielkopolsce i ich rola w planowaniu przestrzennym/Transformations in the settlement network of river valleys in Wielkopolska and their role in spatial planning, Doliny rzeczne, przyrodakrajobraz-człowiek, PTG, Sosnowiec, 7, 301-311. (in Polish)

 • 21. Jones-Walters L. and Cil A., 2011 – Biodiversity and stakeholder participation, Journal for Nature Conservation, 19, 327-329.

 • 22. Lipka K. and Stabryła J., 2012 – Wielofunkcyjność mokradeł w Polsce i świecie/Multifunctionality of wetlands in Poland and around the world, Współczesne Problemy Kształtowania i Ochrony, Monografie 3, 7-16. (in Polish)

 • 23. Luck G. W., Ricketts T. H., Daily G. C. and Imhoff M., 2004 – Alleviating spatial conflict between people and biodiversity, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 101, 182-186.

 • 24. MacArthur R. H. and Wilson E. O., 1967 – The theory of island biogeography – Monographs in populations biology, 1, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 203.

 • 25. Matuszkiewicz J., Solon J., Roo-Zielińska E., Kowalska A. and Romanowski J., 2007 – Zastosowanie scenariuszy ekologicznych dla poprawy partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym/Application of ecological scenarios to improve social participation in spatial planning, Urbanista 5, 53, 18-24. (in Polish)

 • 26. Matuszkiewicz J. M., 1999 – Prognozy i waloryzacje przyrodnicze skutków różnych wariantów zagospodarowania hydrotechnicznego Wisły/Forecasts and valorisation of natural effects of different variants of the Vistula River’ hydrotechnical development, (w:) M. Kucharczyk (ed.) in Problemy ochrony i renaturalizacji dolin dużych rzek Europy. Materiały Międzynarodowej Konferencji z okazji 20-lecia Kazimierskiego Parku Krajobrazowego, Lublin: Wydaw. UMCS, 165-172. (in Polish)

 • 27. Plit J., 2008 – Zarzadzanie krajobrazem dolin rzecznych/Management of the landscape of river valleys, Zarządzanie krajobrazem kulturowym, przyroda-krajobraz-człowiek, PTG, Sosnowiec, 10, 230-240. (in Polish)

 • 28. Richling A., 1997 – Problemy Ekologii Krajobrazu/Problems of Landscape Ecology, Wydawnictwo Paek, Kraków. (in Polish)

 • 29. Sala O. E., Chapin F. S., Armesto J. J., Berlow E., Bloomfield J., Dirzo R., Huber-Sanwald E., Huenneke L. F., Jackson R. B., Kinzig A., Leemans R., Lodge D. M., Mooney H. A., Oesterheld M., Poff N. L., Sykes M. T., Walker B. H., Walker M. and Wall D. H., 2000 – Global biodiversity scenarios for the year 2100, Science, 287, 1770-1774.

 • 30. Wyrzykowski J., 2000 – Conditions of the foreign tourism in the Central and Eastern Europe, in Wyrzykowski J. (ed.) Changes in model of tourism in the last decade, Wrocław, Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki, 93-112.

 • 31. Wallis A., 1971 – Socjologia i kształtowanie przestrzeni/Sociology and space shaping, PIW Warszawa, 1-228. (in Polish)

 • 32. Water Framework Directive 2000/60/EC, 2000.

 • 33. Wilcove D. S., Rothstein D., Dubow J., Phillips A. and Losos E., 1998 – Quantifying threats to imperiled species in the United States, Bioscience, 48, 607-615.

 • 34. Żelazo J., 2006 – Renaturalizacja rzek i dolin/Renaturalization of rivers and valleys, Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, 4, 1, 11-31. (in Polish)

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search