Floristic Diversity of Lakes Subjected to Long Term Changes in the Water Network of the West Polesie (Eastern Poland)

Joanna Sender 1  and Weronika Maślanko 2
 • 1 University of Life Sciences in Lublin, Department of Landscape Ecology and Nature Conservation, PL-20-262, Lublin, Poland
 • 2 University of Life Sciences in Lublin, Department of Landscape Ecology and Nature Conservation, PL-20-262, Lublin, Poland

Abstract

The Wieprz-Krzna Canal, built in 1961, is one of the longest in Poland (142 km). Although the drainage construction was intended to revitalize the region of wetlands and peat-bogs of the West Polesie, it caused large hydrological changes. Research on catchments of three natural lakes and three retention reservoirs involved cartographic analysis using photointerpretation, as well as the Braun-Blanquet method. In the studied area, between 1939 and 2016 the length of rivers and ditches increased more than three times. Macrophytes covered about 20-27% of the natural lakes water surface, whereas in retention reservoirs the coverage was 12-15.5%. Also a greater diversity of macrophytes occurred in natural lakes. In retention reservoirs it was restricted to only emerged macrophytes.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1. Braun-Blanquet J., 2013 ‒ Pflanzensoziologie: grundzüge der vegetationskunde, Springer-Verlag, 866. (in German)

 • 2. Chmielewski T. J., Olenderek H. and Sielewicz B., 1996 ‒ Fotointerpretacyjna analiza retrospektywna zmian struktury ekologicznej Kampinoskiego Parku Narodowego w ostatnim 40-leciu, in Kistowski M. (ed.) Badania ekologiczno ‒ krajobrazowe na obszarach chronionych. Uniwersytet Gdański, Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, Gdańsk, 125-129. (in Polish)

 • 3. Chmielewski S. and Chmielewski T. J., 2009 ‒ Analiza zmian struktury użytkowania ziemi w latach 1952-2007, in Chmielewski T. J. (ed.) Ekologia krajobrazów hydrogenicznych Rezerwatu Biosfery “Polesie Zachodnie”, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin, 47-70. (in Polish)

 • 4. Curtean-Bănăduc A., Schneider-Binder E. and Bănăduc D., 2014 ‒ The importance of the riverine ligneous vegetation for the Danube Basin lotic ecosystems, in Cianfaglione K. (ed.), Lʼimportanza degli Alberi e del Bosco. Cultura, scienza e coscienza del territorio, Temi Ed., Trento, Italia, ISBN: 978-88-973772-63-9, I-II, 187-210.

 • 5. Dawidek J., Sobolewski W. and Turczyński M., 2004 ‒ Transformations of catchment-areas of lakes converted into storage reservoirs in the Wieprz-Krzna Canal system, Limnological Review, 4, 67-74.

 • 6. Fisher P. F., Comber A. J. and Wadsworth R. A., 2005 ‒ Land use and Land Cover: Contraciction or Complement, in Re-Presenting GIS, John Wiley and Sons, Chichester, Fisher P. and Unwin D. (ed.), 85-98.

 • 7. Grzyb H., Kocan P. and Rytel Z., 1982 ‒ Melioracje, PWRIL, 626. (in Polish)

 • 8. Harasimiuk M., Michalczyk Z. and Turczyński M. (eds), 1998 ‒ Jeziora Łęczyńsko – Włodawskie, Monografia przyrodnicza, Wyd. UMCS, PIOŚ Lublin, 176. (in Polish)

 • 9. Jezierska-Madziar M. and Pińskwar P., 2008 ‒ Zagrożenia dla gospodarki rybackiej wynikające z postępującej eutrofizacji śródlądowych wód powierzchniowych, Użytkownik rybacki-Nowa rzeczywistość, PZW, 70-77. (in Polish)

 • 10. Kondracki J., 1995 ‒ Fizyczno-geograficzna regionizacja Europy Wschodniej w układzie dziesiętnym, Przegląd Geograficzny, 67, 3-4, 349-354. (in Polish)

 • 11. Kondracki J. (ed.), 2013 ‒ Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1-440. (in Polish)

 • 12. Kowalczyk C., 1974 ‒ Klasyfikacja jezior Pojezierza Łęczyńsko – Włodawskiego na podstawie stopnia ich degradacji w oparciu o zooplankton. Rozprawy Naukowe AR, Lublin, 1-62. (in Polish)

 • 13. Kozak J., Luc M., Ostapowicz K. and Ziółkowska E., 2014 ‒ Pozyskiwanie i analiza danych o pokryciu terenu a badania struktury przestrzennej krajobrazu, Struktura środowiska przyrodniczego a fizjonomia krajobrazu, in Ziaja W. and Jodłowski M. (eds), Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Kraków, 63-84. (in Polish)

 • 14. Krukowska R., 2009 ‒ Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie-funkcja turystyczna regionu, Folia Touristica, 21, 165-184. (in Polish)

 • 15. Krukowska R. and Krukowski M., 2012 ‒ Zagospodarowanie turystyczne Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego a atrakcyjność turystyczna walorów przyrodniczych, Problemy Ekologii Krajobrazu, 34, 133-140. (in Polish)

 • 16. Lechowski Ł., 2013 ‒ Analiza zmian pokrycia terenu wokół autostrad za pomocą metod GIS, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 14, 59-76. (in Polish)

 • 17. Longley P. A., Goodchild M. F., Maguire D. J. and Rhind D. W., 2010 ‒ Geographic information systems and science, 2nd edition John Wiley and Sons, New York, 560.

 • 18. Lu D. and Weng Q., 2007 ‒ A survey of image classification methods and techniques for improving classification performance, International Journal of Remote Sensing, 28, 823-870.

 • 19. Matuszkiewicz W., 2008 ‒ Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski, 3, Wydawn, Nauk, PWN, 540. (in Polish)

 • 20. Michalczyk Z. and Wilgat T., 1998 ‒ Stosunki wodne Lubelszczyzny, UMCS, Lublin, 167. (in Polish)

 • 21. Opuszyński K., 1997 ‒ Wpływ gospodarki rybackiej, szczególnie ryb roślinożernych, na jakość wody w jeziorach, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, 156. (in Polish)

 • 22. Pichla A., 2011 ‒ Rola Kanału Wieprz-Krzna w gospodarce wodnej regionu, Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie, 54, 2. (in Polish)

 • 23. Pichla A. and Jakimiuk S., 2008 ‒ Strategia rozwoju relencji wodnej województwa lubel-skiego na tle Polski, Monografia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie, 51-60. (in Polish)

 • 24. Pyka K. and Mularz S., 1998 ‒ Elementy cyfrowej fotointerpretacji i fotogrametrii w praktyce, in Kompleksowe wykorzystanie informacji ze zdjęć lotniczych. Cz. II. Fotointerpretacja zdjęć lotniczych i pomiary na zdjęciach. Skrypt. PHARE PL. 9206-02-04//II, Kraków-Sieradz, 4-20. (in Polish)

 • 25. Radwan S. (ed.), 1994 ‒ Środowisko przyrodnicze w strefie oddziaływania Kanału Wieprz-Krzna, TWWP, 104. (in Polish)

 • 26. Radwan S. and Chmielewski T. J., 1997 ‒ Ekologiczna degradacja ekosystemów wodnych Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, in Współczesne kierunki ekologii, Ekologia behawioralna, UMCS, Lublin, 363-370. (in Polish)

 • 27. Solis M., 2012 ‒ Wpływ kanału Wieprz-Krzna na właściwości fizyczno-chemiczne i biologiczne wód w wybranych zbiornikach retencyjnych, Inżynieria Ekologiczna, 182-191. (in Polish)

 • 28. Soszka H., Pasztaleniec A., Koprowska K., Kolada A. and Ochocka A., 2012 ‒ The effect of lake hydromophological alterations on aquatic biota – an overview, Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 51, 24-52 (in Polish).

 • 29. Traczewska T. M., 2012 ‒ Problemy ekologiczne zbiorników retencyjnych w aspekcie ich wielofunkcyjności, Politechnika Wrocławska, Instytut Inżynierii Środowiska. (in Polish) 1-8: on-line:http://docplayer.pl/5680447-Problemy-ekologiczne-zbiornikow-retencyjnych-w-aspekcie-ich-wielofunkcyjnosci.html. (in Polish)

 • 30. Wilgat T., Janiec B., Michalczyk Z. and Turczyński M., 1997 ‒ Hydrological consequences of human action in the Łęczna-Włodawa Lake Region, Geographia Polonica, 68, 117-147.

 • 31. Wilgat T., Michalczyk Z., Turczyński M. and Wojciechowski K., 1991 ‒ Jeziora Łęczyńsko – Włodawskie, Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej, 19, Kraków, 23-140. (in Polish)

 • 32. Wojciechowska W. and Solis M., 2009 ‒ Glony pro i eukariotyczne jezior Pojezierza Łęczyńsko – Włodawskiego, Wydawnictwo KUL, Lublin, 86. (in Polish)

 • 33. Wojciechowski K., 1976 ‒ Pojezierze Łęczyńsko – Włodawskie, Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej, Lublin, 86. (in Polish)

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search