Changes in the Structure of the Tourist Function in Kujawy Spas (Based on the Volume and Structure of Tourist Traffic)

Open access

Abstract

The purpose of the paper is to identify changes in the structure of the tourism function in Kujawy spas which have led to their transformation into tourism and health resorts. The study was based on tourist traffic statistics referring to the period 2000-2017 and included defining the relationship between curative and other forms of tourist traffic. The author has used a wide range of statistical data, as well as information provided by surveys to determine and analyze the statistical indicators of tourist traffic pace, intensity and structure. The analysis reveals a significant transformation of the spas in Kujawy. This is confirmed by the indicators of curative and non-curative tourist traffic and by the reasons for visiting health resorts. The pace of changes in the tourism function in individual spas is varied. It is fastest in Ciechocinek, accelerating in Wieniec-Zdrój and slowest in Inowrocław. The changes occurring in the spas are causing their gradual transformation into tourism and health resorts.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Anszperger A. Radkiewicz A. (2011). Badania ruchu turystycznego w województwie kujawsko-Pomorskim w latach 2009-2010. Vol. 2. Toruń: Wyd. Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna.

 • Butler R.W. (1980). The concept of a tourism areas cycle of evolution: implications for the management of recourses. Canadian Geographer 24 5-12.

 • Butler R.W. (1994). Seasonality in tourism: issues and implications. In: A.V. Seaton C.L. Jennkins R.C. Wood P.U.C. Dieke M.M. Bennett L.R. MacLellan R. Smith (eds.) Tourism the state of the art (pp. 332-339). New York: Wiley.

 • Brudnicki R. (2005) Uzdrowisko Inowrocław – stan aktualny i możliwości dalszego rozwoju. In: E. Rydz (ed.) Kształtowanie funkcji turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych. Tourism the state of the art (pp. 332-339). Słupsk: Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej.

 • Brudnicki R. Barczak M. Nowicki R. Markiewicz P. (2016). Monitoring ruchu turystycznego w województwie kujawsko-pomorskim – 2015. Raporty z rejonów badań wykonanych dla Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej. Bydgoszcz: Wyższa Szkoła Gospodarki.

 • Buzsik K. Jónás-Berki M. Köbli A. Pálfi A. (2015). Actual trends of health tourism in Hungary: the case of Hévíz. Geographica TimisiensisXXIV (2) 45-53.

 • Caban M. (2017). Ruch turystyczny w uzdrowisku Wieniec Zdrój. Master thesis promoter A. Matczak. Łódź: Uniwersytet Łódzki.

 • Cieślewicz J. Jankowiak D. (2012). Turystyka seksualna w Ciechocinku – próba weryfikacji miejskiej legendy. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie Turystyka i Rekreacja9 (1) 149-162.

 • Durydiwka M. (2005). Zróżnicowanie rozwoju funkcji tury-styczno-rekreacyjnych w miejscowościach uzdrowiskowych. In: E. Rydz (ed.) Kształtowanie funkcji turystycznych w miejsco-wościach uzdrowiskowych (pp. 46-59). Słupsk: Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej.

 • Działalność lecznicza zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonar-nych zakładów rehabilitacji leczniczej w 2017 r. Informacje sygnalne. (2017). Kraków: Urząd Statystyczny w Krakowie Ośrodek Statystyki Zdrowia i Ochrony Zdrowia.

 • Glaza M. (2008). Zachowania przestrzenne kuracjuszy i turystów w Ciechocinku. Master thesis promoter A. Matczak. Bydgoszcz: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.

 • Groch J. (1991). Badania diagnostyczne uzdrowisk polskich z zastosowaniem wieloczynnikowej analizy porównawczej. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.

 • Grzeszczak S. (2014). Turystyka w Inowrocławiu w opinii kuracjuszy. Zeszyty Naukowe WSG23 seria: Turystyka i Rekreacja 11 143-149.

 • Jagusiewicz A. (1998). Problemy lecznictwa i turystyki w uzdrowiskach polskich. Warszawa: Instytut Turystyki.

 • Jagusiewicz A. (2006). Turystyka uzdrowiskowa. Warszawa: Instytut Turystyki.

 • Jędrzejewska A. (2002). Zmiana funkcji turystycznej Ciechocinka w latach 90. XX wieku. Master thesis. Promoter S. Liszewski. Łódź: Uniwersytet Łódzki.

 • Joppe M. (2010). One country’s transformation to spa destination: The case of Canada [Special section]. Journal of Hospitality and Tourism Management17 117-126.

 • Kasagranda A. Gurňák D. (2017). Spa and wellness tourism in Slovakia (A geographical analysis). Czech Journal of Tourism 6 (1) 27-53.

 • Kowalczyk A. (2001). Geografia turyzmu. Warszawa: Wydawnic-two Naukowe PWN.

 • Kowalczyk A. (2005). Transformacja uzdrowiska w wielofunk-cyjny ośrodek turystyczny – przykład Mariańskich Łaźni (Czechy). In: E. Rydz (ed.) Kształtowanie funkcji turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych (pp. 11-21). Słupsk: Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej.

 • Krasiński Z. (2004). Cykle życia uzdrowisk: od narodzin po… Kołobrzeg: Agencja Wydawnicza Patan-Press.

 • Kurek W. (ed.). (2007). Turystyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

 • Lecznictwo uzdrowiskowe w Polsce w latach 2000-2010 (2011). Kraków: GUS.

 • Łęcka I. (2005). Uzdrowisko czy kurort? Zmiany funkcji zdrowotnych w miejscowościach uzdrowiskowych i wczasowych na świecie. In: E. Rydz (ed.) Kształtowanie funkcji turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych (pp. 38-45). Słupsk: Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej.

 • Madeyski A. (1997). Polskie uzdrowiska ich charakterystyka i główne problemy. Problemy TurystykiXX 1-4.

 • Mainil T. Eijgelaar E. Klijs J. Nawijn J. Peeters P. (2017) Research for TRAN Committee – Health tourism in the EU: a general investigation. Brussels: European Parliament Policy Department for Structural and Cohesion Policies.

 • Malarz R. (2012). Lecznicze i turystyczne funkcje uzdrowisk w Beskidzie Niskim. In: E. Rydz (ed.) Ekonomiczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania polskich uzdrowisk (pp. 59-66). Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej.

 • Mariot P. (1983). Geografia cestovného ruchu. Bratislava: Veda Vydavatelstwo Slovenskej Akademie Vied.

 • Matczak A. (1992). Model badań ruchu turystycznego. Studium metodologiczne. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

 • Matczak A. (2012). Funkcja uzdrowiskowa w przestrzeni Inowrocławia. In: E. Rydz (ed.) Ekonomiczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania polskich uzdrowisk (pp. 167-181). Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej.

 • Matczak A. (2013). Proces przekształcania uzdrowiska w ośrodek turystyczny. Przykład Ciechocinka. In: S. Sitek (ed.) „Stare i nowe” problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej. Vol. 5 (pp. 97-115). Sosnowiec: WNoZ UŚ PTG.

 • Matczak A. (2019). Changes in the tourist function of Kujawy health resorts (based on the capacity and type of accommodation). Tourism/Turyzm29 (1) 53-62.

 • Mika M. (2005). Możliwości rozwoju uzdrowisk Beskidu Niskiego i Bieszczad w świetle obecnych uwarunkowań. In: E. Rydz (ed.) Kształtowanie funkcji turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych (pp. 308-317). Słupsk: Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej.

 • Mika M. Ptaszycka-Jackowska D. (2007). Formy turystyki zdrowotnej. In: W. Kurek (ed.) Turystyka (pp. 279-291). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

 • Mościbroda J. (2005). Rozwój funkcji turystycznych i rekreacyjnych w uzdrowisku Nałęczów. In: E. Rydz (ed.) Kształtowanie funkcji turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych (pp. 22-29). Słupsk: Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej.

 • Ostrowski S. (1972). Ruch turystyczny w Polsce. Warszawa.

 • Ptaszycka-Jackowska D. (1999). Lecznictwo uzdrowiskowe a turystyka. Turyzm9 1 189-200.

 • Rajman J. Kwiatek-Sołtys A. (2011). Turystyka – uzdrowiska – urbanizacja. In: B. Włodarczyk (ed.) Turystyka. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego (pp. 375-385). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

 • Rettinger R. (2012). Uzdrowisko Truskawiec w dobie przekształceń ustrojowych. In: E. Rydz (ed.) Ekonomiczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania polskich uzdrowisk (pp. 195-208). Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej.

 • Rydz E. (ed.) (2005). Kształtowanie funkcji turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych. Słupsk: Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej.

 • Rydz E. (ed.). (2012). Ekonomiczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania polskich uzdrowisk. Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej.

 • Rzeńca P. (1997). Iwonicz Zdrój – przykład koegzystencji funkcji uzdrowiskowej i wypoczynkowej z innymi funkcjami miasta. Turyzm 7 1 73-95.

 • Sawińska A. (2012). Kierunki zmian na rynku turystyki zdrowotnej na przykładzie województwa zachodniopomorskiego. In: E. Rydz (ed.) Ekonomiczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania polskich uzdrowisk (pp. 13-20). Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej.

 • Skonieczna E. (2011). Funkcja turystyczna Ciechocinka. Master thesis promoter A. Matczak. Bydgoszcz: Słupsk: Akademia Pomorska.

 • Szajnowska-Wysocka A. (2011). Perspektywy rozwoju turystyki uzdrowiskowej w Polsce. In: B. Włodarczyk (ed.) Turystyka. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego (pp. 387-401). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

 • Szromek A.R. (2010). Cykliczność rozwoju uzdrowisk na przykładzie uzdrowisk polskich. In: A.R. Szromek (ed.) Uzdrowiska i ich znaczenie w gospodarce turystycznej (pp. 17-40) Kraków: Proksenia.

 • Szromek A.R. (2012). Funkcja uzdrowiskowa i jej znaczenie w gospodarce gmin uzdrowiskowych. In: A.R. Szromek (ed.) Uzdrowiska i ich funkcja turystyczno-lecznicza pp. 35-58. Kraków: Proksenia.

 • Szromek A.R. (2018). Changes in the activities of health resorts enterprises in the context of its business model. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej seria Organizacja i Zarządzanie127 273-287.

 • Szymańska D. Grzelak-Kostulska E. Hołowiecka B. Michniewicz H. (2005). Postrzeganie miejscowości turystycznouzdrowiskowych na przykładzie Ciechocinka i Inowrocławia. In: E. Rydz (ed.) Kształtowanie funkcji turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych. Słupsk: Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej 293-307.

 • Środa-Murawska S. (2012). Miasta uzdrowiskowe w Polsce w ujęciu wielkości i struktury bazy obiektów zbiorowego zakwaterowania. In: E. Rydz (ed.) Ekonomiczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania polskich uzdrowisk. Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej 21-29.

 • Świder I. (2005). Hotel Villa Park w Ciechocinku jako przedstawiciel grupy markowej Polish Prestige Hotel and Resorts. Master thesis promoter B. Włodarczyk. Łódź: Uniwersytet Łódzki.

 • Turystyka i wypoczynek w 1979 r. (1980). Warszawa: GUS.

 • Turystyka w województwie kujawsko-pomorskim w 2018 r. Informacje sygnalne (2019). Bydgoszcz: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy.

 • Turystyka z lat 2001-2018 (2019). Warszawa: GUS.

 • Urząd Statystyczny w Bydgoszczy (2019). Turystyka w województwie kujawsko-pomorskim w 2018 r. Informacje sygnalne. Bydgoszcz: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badań Regionalnych.

 • Uzlik R. (2004). Lázeňský cestovni ruch v Karlovarském kraji. Master thesis. Promoter A. Kowalczyk. Univerzita Karlova v Praze Přirodovědecká fakulta Katedra socialni geografie a regionálniho rozvoje.

 • Vystouil J. Šauer M. Bobková M. (2017). Spa spa tourism and wellness tourism in the Czech Republic. Czech Journal of Tourism6 (1) 5-26.

 • Widawski K. (2017). Spa and wellness tourism in Poland – A new geographical analysis. Czech Journal of Tourism6 (1) 69-92.

 • Zajączkowski M. Cegliński P. (2018). Analysis of development potential of health resort enterprises on the example of Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A. in Aleksandrów County. Journal of Education Health and Sport8 (11) 699-710.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 14 14 10
PDF Downloads 12 12 9