Development Determinants of Holiday Settlement: Case Study of the gmina of Stężyca

Open access

Abstract

The article presents the results of research on a specific recreation space – holiday plots. It is an attempt to identify the conditions for the development of holiday settlements, using the example of the gmina of Stężyca situated in the centre of the Kashubian Lake District. The authors indicate the conditions related to the location of holiday plots, as well as the motivations and expectations of their owners. As a result of the study, it was concluded that natural and landscape assets, as well as temporal and spatial accessibility determined the development of the holiday settlement in the gmina of Stężyca. Equally significant factors are family ties and sentiment towards their place of birth.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Adamiak C. (2012). Miejsce drugich domów w zagospodarowaniu obszarów wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego. Studia Obszarów Wiejskich29 175-191.

 • Adamiak C. Sokołowski D. (2012). Popytowe uwarunkowania indywidualnego osadnictwa turystycznego w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług83 27-43.

 • Aldskogius H. (1967). Vacation house settlement in the Siljan Region. Geografiska Annaler. Series B: Human Geography49 (2) 69-95.

 • Augustowski B. (ed.) (1979). Pojezierze Kaszubskie. Gdańsk: Gdańskie Towarzystwo Naukowe Wydawnictwo Ossolineum.

 • Beaujeu-Garnier J. Chabot G. (1971). Zarys geografii miast. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.

 • Durydiwka M. (2012). Czynniki rozwoju i zróżnicowanie funkcji turystycznej na obszarach wiejskich w Polsce. Warszawa: Uniwersytet Warszawski Wydział Geografii i Studiów Regionalnych.

 • Dziegieć E. (1989). Przemiany wsi położonych w strefie krajobrazowej pojezierzy. In: Turystyka jako czynnik rozwoju społecznogospodarczego. Wyniki prac z lat 1986-1987 (pp. 118-141). Warszawa: Instytut Turystyki.

 • Dziegieć E. Liszewski S. (1984). Zones suburbaines en tant que terrains de recreation pour les habitants des grondes villes polonaises. Problemy Turystyki2 11-21

 • Faracik R. (2006). Turystyka w strefie podmiejskiej Krakowa. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Jagielloński.

 • Faracik R. (2011). Turystyka w strefie podmiejskiej Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. In: M. Durydiwka K. Duda-Gromada (eds) Przestrzeń turystyczna. Czynniki różnorodność zmiany (pp. 149-156). Warszawa: Uniwersytet Warszawski.

 • Gacki T. Szukalski J. (1979). Zróżnicowanie geoekologiczne i regionalne oraz problemy antropizacji i ochrony środowiska geograficznego. In: B. Augustowski (ed.) Pojezierze Kaszubskie (pp. 221-253) Gdańskie Towarzystwo Naukowe Wydawnictwo Ossolineum.

 • Grucza J. Grucza K. (2007). Kolonizacja turystyczna Pojezierza Kaszubskiego na przykładzie gmin Sierakowice i Sulęczyno. Słupskie Prace Geograficzne3 203-215.

 • Heffner K. (2015). Drugie domy i ich znaczenie dla rozwoju funkcji turystycznej i rekreacyjnej na obszarach wiejskich. Studia KPZK PAN166 45-70.

 • Heffner K. Czarnecki A. (2011). Drugie domy w rozwoju obszarów wiejskich. Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.

 • Jakóbczyk-Gryszkiewicz J. (1995). Wybrane aspekty rozwoju funkcji wypoczynkowej w strefach podmiejskich trzech największych miast Polski: Warszawy Łodzi i Krakowa Turyzm5 (1) 67-77.

 • Jażewicz I. Zienkiewicz A. (2013). Przyrodnicze i antropogeniczne determinanty rozwoju turystyki na Kaszubach. In: R. Jaroszewska-Brudnicka D. Sokołowski (eds) Współczesne problemy rozwoju turystyki w ujęciu regionalnym i lokalnym (pp. 195-211). Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

 • Jażewicz I. Zienkiewicz A. (2017). Uwarunkowania rozwoju osadnictwa letniskowego w powiecie kartuskim. Prace i Studia Geograficzne Uniwersytetu Warszawskiego6 (3) 89-108.

 • Kowalczyk A. (1986). Geograficzne uwarunkowania rozmieszczenia budownictwa letniskowego w Polsce. In: D. Szafrańska M. Tarajkowska J. Wieczorkowska (eds) II Zjazd Geografów Polskich (pp. 201-203). Łódź: Wydawnicwo Uniwersytetu Łódzkiego.

 • Kowalczyk A. (1990). Geograficzne uwarunkowania lokalizacji drugich domów w strefie podmiejskiej Warszawy. In: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego – Akademia Rolnicza Problemy ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego na obszarach zurbanizowanych. Part II (pp. 116-121). Warszawa: Wydawnictwo SGGW-AR.

 • Kowalczyk A. (1993). Percepcja jakości wypoczynku w drugim domu (na przykładzie strefy podmiejskiej Warszawy) Turyzm3 (2) 33-49.

 • Kowalczyk A. (1994). Geograficzno-społeczne problemy zjawiska „drugich domów”. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski.

 • Krukowska R. Świeca A. (2008). Osadnictwo letniskowe – jedna z form wykorzystania turystycznego obszarów wypoczynkowych na przykładzie Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. In: J. Wyrzykowski (ed.) Uwarunkowania rozwoju turystyki zagranicznej w Europie Środkowej i Wschodniej. Vol. 10: Turystyka w środowisku geograficznym (pp. 187-196). Wrocław: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego.

 • Krzymowska-Kostrowicka A. (1995). Zarys geoekologii rekreacji. Człowiek w środowisku przyrodniczym: geoekologia zachowań turystyczno-rekreacyjnych. Vol. II. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.

 • Liszewski S. (1985). Użytkowanie ziemi jako kryterium strefy podmiejskiej Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica5 75-90.

 • Liszewski S. (1987). Geneza i rozwój osadnictwa wypoczynkowego w otoczeniu Łodzi. Acta Universitatis Lodziensis: Turyzm3 33-54.

 • Liszewski S. (1991). Spała. Monografia i funkcja miejscowości wypoczynkowej. Turyzm1 (2) 5-32.

 • Makowska-Iskierka M. (2004). Changes in the morphology of a recreational garden settlement: The case study of Sokolniki. Turyzm14 (1) 5-19.

 • Makowska-Iskierka M. (2011). Procesy urbanizacyjne na terenach turystyczno-wypoczynkowych strefy podmiejskiej Łodzi. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.

 • Matczak A. (1984). Próba wykorzystania analizy morfologicznej do określenia funkcji wypoczynkowej osiedli w strefie podmiejskiej Łodzi. Problemy Turystyki2 93-97.

 • Matczak A. (1985). Funkcja wypoczynkowa strefy podmiejskiej Łodzi. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica 5 299-312.

 • Matczak A. (1986). Budownictwo letniskowe w strefie podmiejskiej Łodzi. Acta Universitatis Lodziensis: Folia Geographica7 137-166.

 • Matczak A. (1987a). Ruch wypoczynkowy w strefie podmiejskiej Łodzi. Acta Universitatis Lodziensis: Folia Geographica8 21-39.

 • Matczak A. (1987b). Próba określenia funkcji wypoczynkowej osiedli podmiejskich na przykładzie Kolumny. Acta Universitatis Lodziensis: Turyzm3 55-85.

 • Matczak A. (1991). Funkcja wypoczynkowa osiedli podłódzkich w świetle badań użytkowania ziemi Acta Universitatis Lodziensis: Folia Geographica13 129-140.

 • Matczak A. (1995). Preferencje kierunkowe w lokalizacji drugich domów w łódzkiej aglomeracji miejskiej. Acta Universitatis Lodziensis: Folia Geographica20 231-237.

 • Matulewski P. Tomczak P. (2013). Czynniki lokalizacji „drugich domów” na przykładzie powiatu brodnickiego. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna24 67-82.

 • Mordawski J. (2008). Geografia Kaszub. Gdańsk: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie.

 • Przecławski K. (1996). Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki. Kraków: Wydawnictwo F.H.U. Albis.

 • Sobolewski W. Borowiak D. Borowiak M. Skowron R. (2014). Baza danych jezior Polski i jej wykorzystanie w badaniach limnologicznych. Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej.

 • Szkup R. (2003). Kształtowanie podmiejskiej przestrzeni wypoczynkowej – przykład zachodniego sektora strefy podmiejskiej Łodzi. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

 • Szukalski J. (1965). Jeziora górnej Raduni. Zeszyty Geograficzne WSP w GdańskuVII 93-128.

 • Wiluś R. (1997). Rozwój funkcji turystycznej w dolinie rzeki Warty na odcinku od Działoszyna do Uniejowa. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.

 • Włodarczyk B. (1999). Przemiany form aktywności turystycznej – przykład Krawędzi Wyżyny Łódzkiej. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Nnaukowe.

 • Wojciechowska J. (1998). Kolonizacja turystyczna terenów nadpilicznych. Szlakami Nauki26 1-158.

 • Wyrzykowski J. (1986). Geograficzne uwarunkowania rozwoju urlopowej turystyki wypoczynkowej w Polsce. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersutetu Wrocławskiego.

 • Zienkiewicz A. (2016). The role of natural environment in the development of tourism in the Kashubian Lake District (on the example of Kartuzy County). Geosport for Society4 (1) 37-50.

 • Zyber G. (1977). Szczególne cechy lasu w procesie regeneracji sił psychicznych i fizycznych turysty. Koszalińskie Studia i Materiały3 59-75.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 15 15 12
PDF Downloads 15 15 12