Use of Information and Communication Technology to Access Tourist Information and Services: The Results of Research Conducted Among Polish Tourists in Małopolska Voivodeship

Open access

Abstract

Information and communication technology (ICT) is widely used to access tourist information and services, and as a result using digital tools and sources influences tourist behaviour. The main goal of this paper, based on research, is to describe the behaviours and opinions of tourists who used ICT before travelling. The results include the evaluation of the usefulness of digital tools from a tourist’s point of view, and indicates that tourists are interested in using ICT. Respondents aged over 35, who are living in cities and have had at least secondary education or a university degree, are more active users of digital tools. Websites, mobile applications and other ICT uses have been treated by respondents primarily as a source of tourist information in its widest sense, and a tool which facilitates the process of planning travel routes and purchasing travel-related services. Social media, which facilitate sharing travel-related content, also have a major significance.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Amaro S. Duarte P. (2015). An integrative model of consumers’ intentions to purchase travel online. Tourism Management46 64-79.

 • Berbeka J. (2017). Analiza wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych przez odwiedzających Kraków. In: J. Berbeka K. Borodako (eds) Technologie informacyjne i komunikacyjne na rynku turystycznym (pp. 153-171). Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

 • Buhalis D. (2003). eTourism: Information technology for strategic tourism management. Essex: Pearson Education Limited.

 • Buhalis D. Law R. (2008). Progress in information technology and tourism management: 20 years on and 10 years after the Internet – The state of eTourism research. Tourism Management29 (4) 609-623.

 • Buhalis D. O’Connor P. (2005). Information communication technology revolutionizing tourism. Tourism Recreation Research30 (3) 7-16.

 • Buhalis D. Leung D. Law R. (2011). eTourism: Critical information and communication technologies for tourism destinations. In: Y. Wang A. Pizam (eds) Destination marketing and management: Theories and applications (pp. 205-224). Oxford: CAB International.

 • Gaworecki W.W. (2007). Turystyka. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

 • Giddens A. (2008). Socjologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

 • Gretzel U. Sigala M. Xiang Z. Koo Ch. (2015). Smart tourism: Foundations and developments. Electronic Markets25 (3) 179-188.

 • Hall M.C. (2006). Space-time accessibility and the TALC: The role of geographies of spatial interaction and mobility in contributing to an improved understanding of tourism. In: R. Butler (ed.) The tourism area life cycle: Conceptual and theoretical issues. Part 2 (pp. 83-100). Clevedon-Buffalo-Toronto: Channel View Publications.

 • Horner S. Swarbrooke J. (2016). Consumer behaviour in tourism. Oxon-New York: Routledge.

 • Jakubowska M. (2018). Diagnoza form turystyki popularyzowanych przez blogerów podróżniczych w Polsce. Studia Oeconomica Posnaniensia6 (10) 76-92.

 • Jaremen D.E. Michalska-Dudek I. Rapacz A. (2016). Wirtualizacja zachowań konsumentów na rynku turystycznym jako źródło wiedzy w podejmowaniu decyzji marketingowych. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego43 (2) 85-93.

 • Jednoralska A. (2016). Profil polskiego blogera podróżniczego – blogerzy podróżniczy jako inicjatorzy alternatywnego podróżowania wśród Polaków. Turystyka i Rekreacja13 (2) 29-33.

 • Kachniewska M. (2011). Wpływ nowych technologii na rynek usług pośredników turystycznych. Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej32 239-258.

 • Kachniewska M. (2014). Big data analysis jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw i regionów turystycznych. Folia Turistica32 35-54.

 • Kachniewska M. (2017). Zmiany na rynku turystycznym. Nowe modele biznesowe i polityka turystyczna. Studia Oeconomica Posnaniensia5 (4) 183-207.

 • Kim D.-Y. Park J. Morrison A.M. (2008). A model of traveller acceptance of mobile technology. International Journal of Tourism Research10 393-407.

 • Kotler P. Bowen J.T. Makens J.C. (2006). Marketing for hospitality and tourism. Upper Saddle River: Prentice-Hall.

 • Kowalczyk A. (2000). Geografia turyzmu. Warszawa: Wydawnic- two Naukowe PWN.

 • Kubiak K. (2015). Ocena wybranych aplikacji mobilnych w opinii użytkowników. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 875. Problemy Zarządzania Finansów i Marketingu41 (2) 83-93.

 • Law R. Buhalis D. Cobanoglu C. (2014). Progress on information and communication technologies in hospitality and tourism. International Journal of Contemporary Hospitality Management26 (5) 727-750.

 • Lisowska A. Wieszaczewska. A. (2017). Santiago de Compostela jako ważna destynacja turystyki pielgrzymkowej obraz pielgrzymowania w narracjach blogów podróżniczych. Turystyka Kulturowa 3 74-95.

 • Majewska J. Napierała T. Adamiak A. (2016). Wykorzystanie nowych technologii i informacji do opisu przestrzeni turystycznej. Folia Turistica41 309-338.

 • Marciszewska B. (2010). Produkt turystyczny a ekonomia doświadczeń. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

 • Meyer B. (2015). Współczesne trendy w turystyce i rekreacji. In: B. Meyer (ed.) Obsługa uczestników turystyki i rekreacji (pp. 29-33). Warszawa: Wydawnictwo Difin.

 • Mika M. (2014). Założenia i determinanty podtrzymywalności lokalnego rozwoju turystyki. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

 • Morozova I. (2016). Blog podróżniczy jako przestrzeń dla kreowania i komunikowania wzorców podróży. Folia Turistica40 119-133.

 • Munar A.M. Jacobsen J.K.S. (2014). Motivations for sharing tourism experiences through social media. Tourism Management43 46-54.

 • Neuhofer B. Buhalis D. Ladkin A. (2012). Conceptualising technology enhanced destination experiences. Journal of Destination Marketing & Management1 (1-2) 36-46.

 • Neuhofer B. Buhalis D. Ladkin A. (2014). A typology of technology-enhanced tourism experiences. International Journal of Tourism Research16 (4) 340-350.

 • Niemczyk A. (2017a). Rola technologii mobilnych na rynku turystycznym. In: J. Berbeka K. Borodako (eds) Technologie informacyjne i komunikacyjne na rynku turystycznym (pp. 93-116). Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

 • Niemczyk A. (2017b). Aplikacje mobilne jako determinanta zachowań turystycznych (na przykładzie Krakowa). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu473 370-381.

 • Niininen O. Buhalis D. March R. (2007). Customer empowerment in tourism through consumer centric marketing (CCM). Qualitative Market Research: An International Journal10 (3) 265-281.

 • Panasiuk A. (2015). Nowe technologie informacyjne w kształtowaniu innowacji na rynku turystycznym. Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu49 99-106.

 • Pawłowska A. (2015). Turysta 2.0 – wyniki badania ankietowego nt. wykorzystania nowych technologii przez turystów w województwie małopolskim. Episteme. Czasopismo Naukowo-Kulturalne2 (23) 271-282.

 • Pawłowska A. (2016a). Tourists and social media: Already inseparable marriage or still a long-distance relationship? Analysis of focus group study results conducted among tourists using social media. World Scientific News. International Scientific Journal57 106-115.

 • Pawłowska A. (2016b). Aplikacje mobilne jako nowe narzędzie w informacji turystycznej. Wyniki badań przeprowadzonych w województwie małopolskim. In: I. Miciuła I. Nowakowska-Grunt (eds) Wybrane aspekty w zarządzaniu organizacją w XXI w. Innowacje – Gospodarka – Społeczeństwo (pp. 371-383). Katowice: Wydawnictwo Naukowe Sophia.

 • di Pietro L. di Virgilio F. Pantano E. 2012 Social network for the choice of tourist destination: Attitude and behavioural intention. Journal of Hospitality and Tourism Technology3 (1) 60-76.

 • Poczta J. Mariianchuk M. (2013). Samoświadomość turysty kulturowego a wizualność turystycznego świata powszechność fotografii i ich wpływ na jakość turystycznego przeżywania. Turystyka Kulturowa11 32-47.

 • Rasińska R. Siwiński W. (2015). Aplikacje mobilne jako innowacyjne źródła informacji turystycznej dla studentów. Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu50 74-80.

 • Richards G. (2002). Tourism attraction system. Exploring cultural behavior. Annals of Tourism Research4 (29) 1048-1064.

 • Rudnicki M. (2017). Rozwiązania informacyjno-komunikacyjne w przedsiębiorstwach turystycznych. In: J. Berbeka K. Borodako (eds) Technologie informacyjne i komunikacyjne na rynku turystycznym (pp. 31-64). Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

 • Seweryn R. (2015). Profil turysty pozyskującego informacje o destynacji z mediów społecznościowych (na przykładzie odwiedzających Kraków). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu379 439-447.

 • Smul P. (2013). Wykorzystanie Internetu w sprzedaży i promocji usług turystycznych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie14 (1) 88-104.

 • Xiang Z. Gretzel U. (2010). Role of social media in online travel information search. Tourism Management31 179-188.

 • Xiang Z. Magnini V.P. Fesenmaier D.R. (2015). Information technology and consumer behavior in travel and tourism: Insights from travel planning using the internet. Journal of Retailing and Consumer Services22 244-249.

 • Zajadacz A. (2014). Pokolenia X Y Z a fenomen turystyki. In: J. Śledzińska B. Włodarczyk (eds) Międzypokoleniowe aspekty turystyki (pp. 55-68). Warszawa: Wydawnictwo PTTK Kraj.

 • Zajadacz A. (2017). Dyssatysfakcja w przestrzeni turystycznej. Negatywne opinie użytkowników Tripadvisor na temat głównych atrakcji turystycznych wybranych miast w Polsce. Prace i Studia Geograficzne62 (3) 63-88.

 • Zawadzki P. (2018). Aplikacje mobilne jako element systemu informacji turystycznej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie4 85-101.

 • Zehrer A. Pechlaner H. Hölzl B. (2005). The development of a Destination Management System (DMS) in South Tyrol. Anatolia 16 (2) 147-161.

 • Zeng B. Gerritsen R. (2014). What do we know about social media in tourism? A review. Tourism Management Perspectives10 27-36.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 17 17 13
PDF Downloads 32 32 31