A Scientific Explanation and Understanding of Epistemological Issues in Tourism Research (A Study Based on the Theories of Kurt Lewin and John Tribe)

Open access

Abstract

The article presents the essence as well as various models of academic explanation and the explanatory value of understanding, indicating their usability and limitations as regards understanding why and how tourism functions. Particular attention has been paid to the epistemological dimension of tourism research, as well as its new directions. The author has referred to two models concerning the epistemological aspects of tourism research where the focal point is the category of ‘truth about tourism’. These have been presented in two articles by John Tribe.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Ablewicz K. (1998). Hermeneutyka i fenomenologia w badaniach pedagogicznych. In: S. Palka (ed.) Orientacje w metodologii badań pedagogicznych (pp. 25-41). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 • Ablewicz K. (2003). Teoretyczne i metodologiczne podstawy pedagogiki antropologicznej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 • Aitchison C. (1996). Patriarchal paradigms and the politics of pedagogy: A framework for a feminist analysis of leisure and tourism studies. Word Leisure and Recreation38 (4) 38-40.

 • Alejziak W. (2005). Present status and perspectives of tourism research development. In: W. Alejziak R. Winiarski (eds) Tourism in scientific research (pp. 257-279). Kraków–Rzeszów: AWF Kraków WSIZ Rzeszów.

 • Alejziak W. (2008a). Metodologia badań w turystyce. In: R. Winiarski (ed.) Turystyka w naukach humanistycznych (pp. 140-164). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

 • Alejziak W. (2008b). Podstawowe paradygmaty i podejścia badawcze w studiach nad turystyką. In: G. Gołembski (ed.) Nowe trendy rozwoju turystyki (pp. 13-25). Sulechów: Wydawnictwo PWSZ.

 • Alejziak W. (2013). Typologizacja i modelowanie jako instrumenty naukowego wyjaśniania zjawisk i procesów turystycznych. In: L. Butowski (ed.) Badania naukowe w turystyce – stan i perspektywy (pp. 9-38). Warszawa: Instytut Turystyki Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji.

 • Alejziak W. (2016). Atrybucje i wyjaśnianie przyczynowe w badaniach nad turystyką (na przykładzie analizy inhibitorów aktywności turystycznej Europejczyków w latach 1997-2014). In: Człowiek w turystyce. Role potrzeby zachowania (pp. 67-90). Warsztaty z geografii turyzmu. Vol. 7. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

 • Alejziak W. (2018). Metodologia nauk prawnych a metodologia badań nad turystyką – w poszukiwaniu podobieństw oraz różnic w paradygmatach i podejściach badawczych. In: P. Cybula (ed.) Prawne aspekty podróży i turystyki – historia i współczesność (pp. 51-95). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 • Alejziak W. Liszewski S. (2016). Rola czasopism naukowych w transferze wiedzy w turystyce. Folia Turistica41 81-135.

 • Apanowicz J. (2000). Metodologiczne elementy procesu poznania naukowego w teorii organizacji i zarządzania. Gdynia: WSAiB.

 • Ballantyne R. Packer J. Axelsen M. (2009). Trends in tourism research. Annals of Tourism Research36 (1) 149-152.

 • Benckendorff P. Zehrer A. (2013). A network analysis of tourism research. Annals of Tourism Research43 121-149.

 • Bogucka I. (1991). Wyjaśnianie a wyjaśnianie funkcjonalne. Folia Philosophica8 95-114.

 • Botterill D. (2001). The epistemology of a set of tourism studies. Leisure Studies20 (3) 199-214.

 • Brzeziński J. (2005). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

 • Bunge M. (1968). O przyczynowości. Miejsce zasady przyczynowej we współczesnej nauce. Translated by S. Amsterdamski. Warszawa: PWN.

 • Butler R.W. (2015). The evolution of tourism and tourism research. Tourism Recreation Research40 (1) 16-27.

 • Butowski L. (2011). Tourism – an academic discipline (discursive article). Turyzm/Tourism21 (1-2) 17-24.

 • Butowski L. (2016). Tourism as a discipline in light of the nonclassical sociology of science. Journal of Tourism and Cultural Change16 (4) 436-454.

 • Butowski L. (ed.) (2014). Searching for the scientific identity of tourism research. Warszawa: Warsaw School of Tourism and Hospitality Management.

 • Chambers D. Buzinde C. (2015). Tourism and decolonisation: Locating research and self. Annals of Tourism Research 51 1-16.

 • Charmaz K. (2011). Grounded theory methods in social justice research. In: N.K. Denzin Y.S. Lincoln (eds) Handbook of qualitative research (pp. 359-380)Los Angeles: Sage.

 • Chojnicki Z. (2002). Wyjaśnianie w geografii społeczno-eko-nomicznej w ujęciu relacjonistycznym. In: H. Rogacki (ed.) Możliwości i ograniczenia zastosowań metod badawczych w geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarce przestrzennej (pp. 11-23). Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

 • Cisek S. (2008). Nauka 2.0: nowe narzędzia komunikacji naukowej. Retrieved from: http://eprints.rclis.org/11212/ (14.09.2019).

 • Cole T. Hall M. Duval D. (2005). Mobilising tourism: a post-disciplinary critique. Tourism Recreation Research30 (2) 31-42.

 • Czarnowska M. (1991). Myśl i pojęcie – ku rozumieniu tekstu filozo-ficznego. Białystok: Zakład Teorii Poznania Filia Uniwersyte-tu Warszawskiego.

 • Dann G. (2011). Anglophone hegemony in tourism studies today. Enlightening Tourism. A Pathmaking Journal1 (1) 1-30.

 • Dann G. Nash D. Pearce P. (1988). Methodology in tourism research. Annals of Tourism Research15 (1) 1-28.

 • Davis J.B. (2001). Commentary: tourism research and social theory – expending the focus. Tourism Geographers3 (2) 125-134

 • Filozofia a nauka. Zarys encyklopedyczny (1987). Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź: Polska Akademia Nauk Ossolineum.

 • Fraasen B. van (1980). The scientific image. Oxford: Oxford University Press.

 • Frankfurt-Nachmias Ch. Nachmias D. (2001). Metody badawcze w naukach społecznych. Translated by E. Hornowska. Warszawa: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

 • Franklin A. Crang M. (2001). The trouble with tourism and travel theory? Tourist Studies1 (1) 5-22.

 • Gadamer H.-G. (1993). Koło jako struktura rozumienia. In: Wokół rozumienia. Studia i szkice z hermeneutyki. Selection G. Sowiński. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej.

 • GretzelU. (2011). Intelligent systems in tourism. A social science perspective. Annals of Tourism Research38 (3) 757-779.

 • Grobler A. (2006). Metodologia nauk. Kraków: Wydawnictwo „AUREUS” i Wydawnictwo Znak.

 • Hall C.M. (2015). Tourism and biological exchange and invasions: A missing dimension in sustainable tourism?. Tourism Recreation Research40 (1) 81-94.

 • Hall C.M. Williams A.M. Lew A.A. (2004). Tourism: Conceptualizations Institutions and Issues. In: A.A. Lew C.M. Hall A.M. Williams (eds) A companion to tourism (pp. 3-21). Oxford: Blackwell Publishing.

 • Heller M. (1992). Filozofia nauki. Wprowadzenie. Kraków: WAM.

 • Hempel C.G. (1965) Aspects of scientific explanation. In: C.G. Hempel Aspects of scientific explanation and other essays in the philosophy of science (pp. 367-403). New York: Free Press.

 • Hempel C.G. (2001) Filozofia nauk przyrodniczych. Translated by B. Stanosz. Warszawa: Fundacja Aletheia.

 • Hempel C.G. Oppenheim P. (1948). Studies in the logic of explanation. Philosophy of Science15 135-175.

 • Ingarden R. (1988). O badaniach Edyty Stein. In: E. Stein O zagadnieniu wczucia (pp. 155-180). Kraków: Wydawnictwo Znak.

 • Jafari J. (2001). Scientification of tourism. In: V. Smith M. Brent (eds) Hosts and guests revisited: tourism issues of the 21st century (pp. 28-41). New York: Cognizant Communication Corporation.

 • Jafari J. Brent Ritchie J. (1981). Toward a framework for tourism education: Problems and prospects. Annals of Tourism Research991 13-34.

 • Jennings G. Junek O. (2007). Grounded theory: innovative methodology or a critical turning from hegemonic methodological praxis in tourism studies. In: I. Ateljevic A. Pritchard N. Morgan (eds) The critical turn in tourism studies innovative research methodologies (pp. 197-210). Oxford: Elsevier.

 • Kaczmarek J. (2018). Autentyczność epistemologiczna jako nakaz moralny wyjaśniania rzeczywistości turystycznych. Folia Turistica49 119-220.

 • Kowalczyk A. (2014). The phenomenology of tourism space. Turyzm/Tourism24 (1) 9–15.

 • Kuipers T.A.F. Wiśniewski A. (1994). An erotetic approach to explanation by specification. Erkenntnis40 377-402.

 • Landgrebe L. (1993). Rozumienie w naukach o duchu. In: Wokół rozumienia. Studia i szkice z hermeneutyki (pp. 195-207). Selection G. Sowiński. Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT.

 • Leiper N. (1979). The framework of tourism: towards a definition of tourism tourist and the tourist industry. Annals of Tourism Research6 (4) 390-407.

 • Lewin K. (1943). Defining the “field at a given time”. Psychological Review50 292-310.

 • Liburd J.J. (2012). Tourism research 2.0. Annals of Tourism Research39 (2) 883-907.

 • Lubański M. (1972). Objasnenie – funkcija nauki E.P. Nikitin Moskwa 1970: [recenzja]. Studia Philosophiae Christianae8 (1) 237-243.

 • Machnikowski R.M. (2011). Spór o relatywizm konstruktywistycznej socjologii wiedzy naukowej. In: P. Bytniewski M. Chałubiński (eds) Teoretyczne podstawy socjologii wiedzy (pp. 61–77). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

 • Maciejewska Ł. Moskwa K. Urbańczyk B. (2007). Czasopisma naukowe Open Access – model otwartego dostępu do wiedzy. In: IV Ogólnopolska Konferencja EBIB Internet w bibliotekach Open Access. Toruń 7-8 grudnia 2007 roku – (EBIB Materiały konferencyjne nr 18). Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Redakcja “Elektronicznej Biblioteki”.

 • Maik W. (2002). Strategia współpracy nauki i praktyki w zakresie planowania rozwoju turystyki. In: R. Przybyszewska-Gudelis M. Grabiszewski (eds) Partnerstwo nauki i praktyki w turystyce. Fakty intencje potrzeby rozwoju (pp. 41-48). Bydgoszcz: Wyższa Pomorska Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Bydgoszczy.

 • Matteucci X. Gnoth J. (2017). Elaborating on grounded theory in tourism research. Annals of Tourism Research65 49-59.

 • Morton A. (1997). A guide through the theory of knowledge. Second edition. Oxford: Blackwell Publishers.

 • Motycka A. (1984). Relatywistyczna wizja nauki. Wprowadzenie: filozoficzny spór o naukę. Wrocław: Ossolineum.

 • Nagel E. (1985). Struktura nauki. Zagadnienia logiki wyjaśnień naukowych. Warszawa: PWN.

 • Nekrases E. (1992). Wiedza prawdopodobna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

 • Nikitin E. (1975). Wyjaśnianie jako funkcja nauki. Warszawa: PWN.

 • Oviedo-Garcia M.A. (2016). Tourism research quality: Reviewing and assessing interdisciplinarity. Tourism Management52 586-592.

 • Pawłowski T. (1986). Tworzenie pojęć w naukach humanistycznych. Warszawa: PWN.

 • Pearce D.G. Butler R.W. (1993). Tourism research: critiques and challenges. London: Routledge.

 • Popper K. (1992). Cel nauki. In: K.R. Popper Wiedza obiektywna. Ewolucyjna teoria epistemologiczna. Translated by A. Chmielewski. Warszawa: PWN.

 • RitchieB. Burns P. Palmer C. (2005). Tourism research methods: integrating theory with practice. Wallingford: CABI Publishing.

 • Rojek C. Urry J. (1997). Transformations of travel and theory. In: C. Rojek J. Urry (eds) Touring cultures: transformations of travel and theory (pp. 1-19). London: Rotledge.

 • Stivers E. Wheelan S. (1986). The lewin legacy: field theory in current practice. Berlin–Haideberg: Springer Verlag.

 • Strawiński W. (2011). Funkcja i cele nauki – zarys problematyki metodologicznej. Zagadnienia Naukoznawstwa3 (189) 323-335.

 • Stumpf T.S. Sandstrom J. Swanger N. (2016). Bridging the gap: grounded theory method theory development and sustainable tourism research. Journal of Sustainable Tourism24 (12) 1691-1708.

 • Szulakiewicz M. (2004). Filozofia jako hermeneutyka. Toruń: Wydawnictwo UMK.

 • Theuns L. (1986). Priorytety w badaniach turystycznych. Przegląd opinii ekspertów ze szczególnym uwzględnieniem krajów rozwijających się. Problemy Turystyki1 48-66.

 • Tribe J. (1997). The indiscipline of tourism. Annals of Tourism Research24 (3) 638-657.

 • Tribe J. (2006). The truth about tourism. Annals of Tourism Research33 (2) 360-381.

 • Tribe J. (2010). Tribes territories and networks in the tourism academy. Annals of Tourism Research37 (1) 7-33.

 • Tribe J. Liburd J.J. (2016). The tourism knowledge system. Annals of Tourism Research57 44-61.

 • Tribe J. Dann G. Jamal T. (2015). Paradigms in tourism research: A trialogue. Tourism Recreation Research40 (1) 28-47.

 • Waszczyk M. (1996). Wyjaśnianie i przewidywanie w bioelektronice. Roczniki FilozoficzneXLIV (3) 145-176

 • Waszczyk M. Szczerbicki E. (2003). Metodologiczne aspekty opisowego modelowania w naukach ekonomicznych. Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej – Filozofia 7 3-22.

 • Winiarski R. (ed.) (2003). Nauki o turystyce. Cz. I. 2nd edition revised and supplemented. Kraków: AWF Kraków.

 • Winiarski R. (ed.) (2004). Nauki o turystyce. Cz. II. Kraków: AWF Kraków.

 • Woleński J. (1979). Wyjaśnianie a przewidywanie. Prace Naukoznawcze i Prognostyczne3 (24) 5-19.

 • Xiao H. Smith S. (2004). Source knowledge for tourism research. Annals of Tourism Research32 (1) 272-275.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 27 27 16
PDF Downloads 31 31 21