Sustainable Development in the Hotel Industry: Between Theory and Practice in Poland

Open access

Abstract

The aim of the paper is to discuss the current state, implementation capabilities and barriers to the implementation of sustainable development principles in the hotel industry in Poland. The paper examines the issue on the basis of the evolution and implementation of sustainable development principles at hotels. Best practices are analyzed in terms of the introduction of these principles and practical problems in the implementation process are also scrutinized.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Bohdanowicz J. Bohdanowicz P. Stymulatory ekonomiczne i prawne polityki ekorozwoju dla turystyki Konferencja pt. „Główne problemy badawcze i metodologiczne współczesnej politologii w Polsce” 8-10 listopada 2004 Władysławowo Polska.

 • Borkowska-Niszczota M. 2015 Społeczna odpowiedzialność biznesu turystycznego na rzecz zrównoważonego rozwoju na przykładzie obiektów hotelarskich Economics and Management 1 pp. 368-392.

 • Bruns-Smith A. Choy V. Chong H. Verma R. 2015 Environmental sustainability in the hospitality industry: Best practices guest participation and customer satisfaction Cornell Hospitality Report 15 (3) pp. 6-16.

 • Butowski L. 2013 Długookresowy model turystyki zrównoważonej Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula. Ekonomia III 32 pp. 5-28.

 • Citkowski M. (ed.) 2010 Społeczna odpowiedzialność biznesu. Koncepcja i praktyka Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji Publicznej Białystok.

 • Dominik P. 2017 Społeczna odpowiedzialność branży hotelarskiej i gastronomicznej Przedsiębiorczość i Zarządzanie 18 2 II: Zarządzanie humanistyczne i publiczne Ł. Sułkowski A.M. Migdał (eds.) pp. 265-278.

 • Ekspertyza dotycząca edukacji dla zrównoważonego rozwoju w Polsce. Raport końcowy 2012 Zespół Konsultantów ITTI Poznań pp. 3-5.

 • Fermani A. Crespi I. Stara F. 2016 Sustainable hospitality and tourism at different ages: Women’s and men’s attitudes in Italy Research in Hospitality Management 6 (1) pp. 83-92

 • Hendel M. 2016 Koncepcja konsumpcji zrównoważonej w turystyce jako możliwość realizacji założeń turystyki zrównoważonej Marketing i Rynek 2 pp. 13-19.

 • Hendel M. Żemła M. 2016 Zrównoważona konsumpcja jako atrybut i uwarunkowanie rozwoju branży turystycznej w XXI wieku Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 30 (4) pp. 187-197.

 • ISO 26000: 2010 Guidance on social responsibility 2010 ISO.

 • Jones P. Hillier D. Comfort D. 2016 Sustainability in the hospitality industry: Some personal reflections on corporate challenges and research agendas International Journal of Contemporary Hospitality Management 28 (1) pp. 36-67.

 • Kapera I. 2018 Sustainable tourism development efforts by local governments in Poland Sustainable Cities and Society 40 pp. 581-588.

 • Kapera I. Wszendybył-Skulska E. 2017 Pro-ecological hotel policies as assessed by guest Turyzm/Tourism 27 2 pp. 57-62.

 • Kazimierczak M. 2010 Jaką aksjologię zakłada idea zrównoważonego rozwoju w turystyce? Turystyka i Rekreacja. Studia i Prace 6: Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Turystyka zrównoważona Z. Młynarczyk I. Potocka A. Zajadacz (eds.) s. 9–18.

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku DzU 1997 nr 78 poz. 483.

 • Kowalczyk A. (ed.) 2010 Turystyka zrównoważona Wyd. Naukowe PWN Warszawa.

 • Kowalczyk A. 2010 Turystyka zrównoważona – aspekty kulturowe Turystyka i Rekreacja. Studia i Prace 6: Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Turystyka zrównoważona Z. Młynarczyk I. Potocka A. Zajadacz (eds.) pp. 19-29.

 • Kronenberg J. 2011 Zrównoważony rozwój a powiązanie z miejscem i lokalną społecznością – Dwór w Tomaszowicach Zrównoważony Rozwój – Zastosowania 2 pp. 52-65.

 • Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012-2020 2011 Warszawa.

 • Mazur-Wierzbicka E. 2018 Społeczna odpowiedzialność biznesu w branży hotelarskiej Ekonomiczne Problemy Turystyki 1 (41) pp. 59-66.

 • Melissen F. 2013 Sustainable hospitality: A meaningful notion? Journal of Sustainable Tourism 21 pp. 810-824.

 • Mika M. 2015 Sustainable tourism a critique of the academic feasibility of the concept Turyzm/Tourism 25 1 pp. 9-17.

 • Niezgoda A. 2004 Problems of implementing sustainable tourism in Poland Economics and Bussines Review 1 (4) pp. 30-42.

 • Niezgoda A. 2010 Ekologiczne uwarunkowania zachowań nabywczych w turystyce Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług 52 pp. 643-652.

 • Niezgoda A. Markiewicz E. 2015 Turystyka biznesowa a turystyka zrównoważona – przykład hotelu w aglomeracji Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 63 (6) pp. 226-240.

 • Pogranicze polsko-słowackie. Dostępność transportowa a turystyka 2012 Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polska Akademia Nauk Geografický ústav Slovenská akadémia vied Warszawa–Bratysława.

 • Polska Market Insights Raport Roczny 2016 Colliers International Warszawa.

 • PN-ISO 2600: 2012 Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności 2012.

 • Program rozwoju turystyki do 2020 roku 2015 Warszawa.

 • Przybylska A. 2012 CSR jako narzędzie rozwoju i promocji przedsiębiorstw turystycznych Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług 86 pp. 343-355.

 • Rheede Van A. Blomme R.J. 2012 Sustainable practices in hospitality: A research framework Advances in Hospitality and Leisure 8 J.S. Chen (ed.) Emerald Group Publishing Limited pp. 257-271.

 • Sala J. 2009 Formy współczesnego hotelarstwa WUE Kraków.

 • Sloan P. Legrand W. Chen J. S. 2009 Sustainability in the hospitality industry: Principles of sustainable operations Elsevier Oxford.

 • Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) 2017 Warszawa.

 • Sztorc M. 2017 Problematyka zrównoważonego rozwoju oparta na wartościach w strategiach przedsiębiorstw hotelarskich Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae 2 pp. 303-316.

 • Szymańska E. 2014 Zarządzanie usługami noclegowymi w świetle zasad zrównoważonej turystyki Logistyka 3 pp. 6201-6214.

 • Turystyka w 2017 2018 GUS Warszawa.

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska DzU 2001 nr 62 poz. 627 ze zm.

 • https://plgbc.org.pl/baza-budynkow-certyfikowanych/.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 252 252 31
PDF Downloads 561 561 232