ACADEMIC RESEARCH ACHIEVEMENTS IN THE GEOGRAPHY OF TOURISM AT THE DEPARTMENT OF REGIONAL GEOGRAPHY AND TOURISM, MARIA CURIE-SKŁODOWSKA UNIVERSITY, LUBLIN: DIDACTIC AND PRACTICAL APPLICATIONS

Open access

Abstract

The present paper is an attempt to assess academic research achievements in the field of the geography of tourism and their didactic and practical applications. The study method was a review of academic articles and archival compilations as well as materials collected in the department.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • ALEJZIAK W. 2003 Perspektywy i kierunki badań naukowych nad turystyką [in:] G. Gołembski (ed.) Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce Wyd. Nauk. PWN Warszawa pp. 231-248.

 • BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T. 2010 Koryta rzek z progami skalnymi jako ważne obiekty dydaktyczne w geoturystyce strefy krawędziowej Roztocza Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie 9 pp. 153-172.

 • BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T. SKOWRONEK E. 2009 Potencjał turystyczny Roztocza Tomaszowskiego na przykładzie gminy miejsko-wiejskiej Krasnobród Annales UMCS B 64 1 doi:

  • Crossref
  • Export Citation
 • BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T. SKOWRONEK E. 2017 Potencjalne i funkcjonalne obszary turystyczne na Roztoczu w świetle wyników wielowymiarowej analizy porównawczej - wyzwania i problemy metodyczne Prace Geograficzne Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ in press.

 • BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T. ŚWIECA A. 2011 Potencjał turystyczny Wyniosłości Giełczewskiej (środkowowschodnia Polska) Polish Journal of Sport and Tourism 18 pp. 244-255.

 • BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T. ŚWIECA A. 2014 Stan i perspektywy edukacyjnej turystyki przyrodniczej na Roztoczu w kontekście strategii aktywnego uczestnictwa Barometr Regionalny 12 (4) pp. 123-132.

 • BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T. JÓŹWIK M.J. ŚWIECA A. 2015 Geografia turyzmu oraz turystyka i rekreacja w lubelskim ośrodku geograficznym Turystyka i Rekreacja - Studia i Prace 14: Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki 14 pp. 75-89.

 • BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T. SKOWRONEK E. ŚWIECA A. (eds.) 2016 Od regionu geograficznego do regionu turystycznego. Lubelszczyzna - implikacje historyczne teoretyczne naukowo-badawcze edukacyjne Wyd. UMCS Lublin ss. 195.

 • BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T. SKOWRONEK E. ŚWIECA A. 2017 Diversity of the tourism potential and functions in the Roztocze region Ekonomiczne Problemy Turystyki in press.

 • BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T. ŚWIECA A. TUCKI A. 2009 Możliwości rozwoju turystyki w województwach wschodniej Polski Polish Journal of Sport and Tourism 16(2) pp. 65-84.

 • BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T. GRABOWSKI T. MOSKAL A. PAWŁOWSKI A. WIECHOWSKA I. 2011 Szlak geoturystyczny Roztocza Środkowego. Informator - mapa turystyczna 1 : 50 000 Wyd. Kartpol Lublin.

 • BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T. JÓŹWIK M.J. SKOWRONEK E. ŚWIECA A. 2016 Ewolucja problematyki naukowo-badawczej oraz działalności dydaktycznej w Zakładzie Geografii Regionalnej (i Turyzmu) UMCS w latach 1956-2016 [in:] T. Brzezińska-Wójcik E. Skowronek A. Świeca (eds.) Od regionu geograficznego do regionu turystycznego. Lubelszczyzna - implikacje historyczne teoretyczne naukowo-badawcze edukacyjne Wyd. UMCS Lublin pp. 38-88.

 • GRABOWSKI T. HARASIMIUK M. KASZEWSKI B.M. KRAVCHUK Y. LORENS B. MICHALCZYK Z. SHABLIY O. (ed.) 2015 Roztocze - przyroda i człowiek Wyd. Roztoczańskiego Parku Narodowego Zwierzyniec ss. 527.

 • HARASIMIUK M. ŚWIECA A. KRUKOWSKA R. TUCKI A. 2007 Potencjały i uwarunkowania rozwoju funkcji turystycznych i rekreacyjnych w gminie Sosnowica [in:] Opracowanie innowacyjnego planu rozwoju Gminy Sosnowica opartego na posiadanym potencjale i czynnym wykorzystaniu wiedzy mps Lublin.

 • KRĄPIEC M. JANKOWSKI L. MARGIELEWSKI W. BURACZYŃSKI J. KRĄPIEC P. URBAN J. WYSOCKA A. DANEK M. SZYCHOWSKA-KRĄPIEC E. BOLKA M. BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T. CHABUDZIŃSKI Ł. WAŚKOWSKA A. 2011 Geopark Kamienny Las na Roztoczu. Koncepcja geoochrony wraz z wykonaniem dokumentacji i badań naukowych niezbędnych dla funkcjonowania tej formy ochrony Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska Kraków typescript.

 • KRUKOWSKA R. 2009a Walory kulturowe jako podstawa rozwoju turystyki we Włodawie Polish Journal of Sport and Tourism 16 3 pp. 143-151.

 • KRUKOWSKA R. 2009b Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie - funkcja turystyczna regionu Folia Touristica 21 pp. 165-184.

 • KRUKOWSKA R. 2011 Tworzenie sieciowych produktów turystycznych na przykładzie Sielskiej Krainy w Krainie Lessowych Wąwozów [in:] Nauka<=>biznes. Zbiór raportów badawczych opracowanych przez pracowników naukowych i naukowodydaktycznych-przedstawicieli lubelskiego środowiska naukowego Chełmskie Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego CIVIS Chełm pp. 415-449.

 • KRUKOWSKA R. SKOWRONEK E. 2009 Walory przyrodnicze jako podstawa rozwoju turystyki w gminie Włodawa Polish Journal of Sport and Tourism 16 1 pp. 15-22.

 • KRUKOWSKA R. ŚWIECA A. 2008 The development of second homes as a form of using recreational areas for tourist purposes as exemplified by the Łęczna-Włodawa Lake District [in:] Conditions of the foreign tourism development in Central and Eastern Europe ser. „Tourism in Geographical Environment” 10 Wrocław pp. 175-184.

 • KRUKOWSKA R. ŚWIECA A. 2012 Tourism and recreation in the Łęczyńsko-Włodawskie Lake District (Middle-East Poland) survey results Polish Journal of Natural Sciences 27(4) pp. 393-405.

 • KRUKOWSKA R. SKOWRONEK E. KRUKOWSKI M. 2003 Zmiany w krajobrazie gminy Włodawa zachodzące pod wpływem użytkowania rekreacyjnego Problemy Ekologii Krajobrazu 11 pp. 45-54.

 • KRUKOWSKA R. ŚWIECA A. TUCKI A. 2016 Kim jest turysta w parku narodowym? Wyniki badań ankietowych z Roztoczańskiego Parku Narodowego [in:] R. Wiluś J. Wojciechowska (eds.) Człowiek w turystyce - role potrzeby zachowania ser. „Warsztaty z Geografii Turyzmu” 7 Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego Łódź pp. 129-140.

 • SHAW G. CLOQUET I. CLEAVE P. TUCKI A. CUSTÓDIO M.J.F. THEUMA A. 2017 A life-course analysis older tourists and their changing patterns of holiday behaviour [in:] M.K. Smith L. Puczkó (eds.) The Routledge handbook of health tourism Routledge London and New York pp. 113-124 https://www.routledgehandbooks.com/doi/10.4324/9781315693774.ch3.

 • SKOWRONEK E. 2011 Uwarunkowania rozwoju oferty turystycznej Krainy Lessowych Wąwozów na przykładzie produktu Kraina Zdrowia [in:] Nauka<=>biznes. Zbiór raportów badawczych opracowanych przez pracowników naukowych i naukowo- dydaktycznych - przedstawicieli lubelskiego srodowiska naukowego Chełmskie Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego CIVIS Chełm pp. 62-92.

 • SKOWRONEK E. 2015 Klaster jako forma współpracy w turystyce Europa Regionum 24 pp. 129-140.

 • SKOWRONEK E. BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T. KRUKOWSKA R. 2008 Przestrzeń turystyczna Lublina w ocenie mieszkańców [in:] M. Dziekanowska J. Styk (eds.) Region w koncepcjach teoretycznych i diagnozach empirycznych Wyd. Perfekta info Lublin pp. 211-230.

 • SKOWRONEK E. JÓŹWIK M. J. TUCKI A. 2013 Krajobraz turystyczny - koncepcja teoretyczna [in:] R. Wiluś J. Wojciechowska (eds.) Nowe-stare formy turystyki w przestrzeni ser. „Warsztaty z Geografii Turyzmu” 3 pp. 63-77.

 • SKOWRONEK E. BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T. HARASIMIUK M. RUTKOWSKI T. KAROLINA S. ŚWIECA A. CZERNIEC W. 2015 Projekt zintegrowanego produktu turystycznego Szlak zdrowia i urody - spotkanie z naturą w świetle geograficznych uwarunkowań Obszaru Funkcjonalnego Powiśle Europa Regionum 23 pp. 119-136.

 • ŚWIECA A. 2015 Potencjał turystyczny regionu lubelskiego www.kil.lubelskie.pl/wp-content/uploads/2013/08/Potencja%C5%82-turystyczny-regionu-lubelskiego-Prof.-dr-hab.-Andrzej-%C5%9Awieca.pdf; 10.08.2015.

 • ŚWIECA A. 2006 Aktywne formy wypoczynku - wyzwaniem współczesnego człowieka [in:] A. Świeca K Kałamucki. (eds.) Turystyka aktywna i jej rozwój na Roztoczu - regionie pogranicza Kartpol s.c. Lublin pp. 13-20.

 • ŚWIECA A. BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T. 2010 Nauka i dydaktyka w geografii turyzmu oraz w turystyce i rekreacji w lubelskim ośrodku geograficznym [in:] S. Tanaś (ed.) Nauka i dydaktyka w turystyce i rekreacji Łódzkie Towarzystwo Naukowe Łódź pp. 201-212.

 • ŚWIECA A. BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T. 2011 Zróżnicowanie przestrzeni turystycznej miasta Lublina [in:] B. Włodarczyk (ed.) Turystyka. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego Łódź pp. 231-244.

 • ŚWIECA A. BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T. 2013a Metodyczne i teoretyczne aspekty w badaniach nad turystyką w geograficznym ośrodku lubelskim [in:] L. Butowski (ed.) Badania naukowe w turystyce - stan i perspektywy rozwoju ser. Monografie Instytut Turystyki Warszawa pp. 153-174.

 • ŚWIECA A. BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T. 2013b Przestrzeń turystyczno- rekreacyjna Lubelszczyzny w świetle dotychczasowych opracowań geograficznego ośrodka lubelskiego [in:] Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki R. Pawlusiński (ed.) IG iGP UJ Kraków pp. 315-328.

 • ŚWIECA A. KRUKOWSKA R. TUCKI A. 2007 Possibilities for the Development of Tourism in the Lublin Region [in:] G. Godlewski M. Bochenek (ed.) Tourism. Theory - Conditions - Experiences Biała Podlaska pp. 69-98.

 • ŚWIECA A. KRUKOWSKA R. TUCKI A. SKOWRONEK E. BRZEZIŃSKA- WÓJCIK T. KOCIUBA W. JÓŹWIK M. 2012 Possibilities of tourist use of natural and cultural resources in the Lublin region - case study Annales UMCS B LXVII 1 pp. 219-244.

 • ŚWIECA A. BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T. SKOWRONEK E. KRUKOWSKA R. TUCKI A. GRABOWSKI T. MALSKA M. ZINKO J. BRUSAK V. PANDIAK I. SHEVCHUK O. 2015 Turystyka na Roztoczu [in:] T. Grabowski M. Harasimiuk B.M. Kaszewski Y. Kravchuk B. Lorens Z. Michalczyk O. Shabliy (eds.) Roztocze - przyroda i człowiek Wyd. Roztoczańskiego Parku Narodowego Zwierzyniec pp. 389-427.

 • TUCKI A. 2003 Próba oceny środowiska przyrodniczego dla potrzeb turystyki na przykładzie gmin powiatu Łęczyńskiego Annales UMCS B LVIII 6 pp. 139-155.

 • TUCKI A. 2007 Aktywność władz lokalnych gmin regionu lubelskiego w dziedzinie turystyki [in:] M. Żabka R. Kowalski (eds.) Przyroda a turystyka we wschodniej Polsce Wyd. Akademii Podlaskiej Siedlce pp. 345-360.

 • TUCKI A. 2009 Propozycja regionalizacji turystycznej województwa lubelskiego Folia Turistica 21 pp. 145-164.

 • TUCKI A. CLEAVE P. 2014 Medical tourism - new growing industry on a concealed market European Journal of Medical Technologies 4(5) pp. 38-46.

 • TUCKI A. HADZIK A. 2013 Analiza możliwości rozwoju turystyki zdrowotnej w województwie lubelskim w kontekście zintensyfikowanej inteligentnej specjalizacji regionu w dziedzinie usług medycznych i prozdrowotnych. Raport końcowy z badania dziedzinowego Prefekta info Lublin.

 • TUCKI A. SKOWRONEK E. 2012 Analiza popytu na turystykę społeczną w Polsce na przykładzie projektu Europe Senior Tourism realizowanego w lubelskim biurze podróży Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 259 pp. 35-42.

 • TUCKI A. ŚWIECA A. 2013 Policy and tourism development as exemplified by the Lublin region (southeast Poland) Tourism Review International 17(2) pp. 131-135.

 • TUCKI A. VARGAS-SANCHES A. 2013 Residents attitude to tourism and their quality of life [in:] Linking wellness tourism to ecosystem services: towards a research agenda. Book of abstracts COST Action TObeWELL First Seminar Wageningen Netherlands 3-5 September 2013 Wageningen.

 • TUCKI A. SKOWRONEK E. KRUKOWSKA R. 2012 Wielkość i zróżnicowanie bazy noclegowej jako determinanta popytu turystycznego w regionie lubelskim Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 699 Ekonomiczne Problemy Usług 84 pp. 395-407.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 134 82 7
PDF Downloads 82 56 2