Evaluation of the Visual Attractiveness of the Landscape in Selected Areas in Poland

Open access

Abstract

In the article photographs presenting the natural landscape of various areas of Poland: lowlands, highlands, lake districts, mountains, cliffs and dune coastlines, have been analyzed. Moreover, photographs presenting diverse natural landscapes in a single image were selected too. The purpose of this article is to answer to the following questions: Do tourists appreciate diverse natural landscapes more highly?; Is there any difference between men and women?; Do national tourists differ from foreign tourists? The study was conducted among a group of 174 students of Geography and Spatial Development as well as among foreign students who had come to Poland on the Erasmus program. The research took place between October 2015 and May 2016.

DRABAREK A., 2011, Atrakcyjność turystyczna a rozmieszczenie bazy noclegowej w Indonezji w początkach XXI wieku, master thesis, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, pp. 6-57.

JAKIEL M., 2015, Ocena atrakcyjność wizualnej krajobrazu dolinek krakowskich - możliwości zastosowania w planowaniu przestrzennym, ser. „Wspołczesne Problemy i Kierunki Badawcze w Geografii”, 3, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Krakow, pp. 91-107.

JAKIEL M., BERNATEK A., 2015, Postrzeganie wybranych typow krajobrazu przez rożne grupy kulturowe na przykładzie mieszkańcow Krakowa i Stambułu, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 29, pp. 93-107.

KISTOWSKI M., 2007, Metoda delimitacji i oceny wartości wizualno- estetycznej jednostek krajobrazowych i jej zastosowanie dla obszaru wojewodztwa pomorskiego, [in:] Znaczenie badań krajobrazowych dla zrównoważonego rozwoju, K. Ostaszewska, I. Szumacher, S. Kulczyk, E. Malinowska (eds.), Warszawa, pp. 677-695.

KONDRACKI J., 1976, Podstawy regionalizacji fizycznogeograficznej, PWN, Warszawa, pp. 7-154.

KOWALCZYK A., 2000, Geografia turyzmu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, pp. 88-97.

LESZCZYCKI S., 1988, Mikroregiony i krajobrazy antropogeniczne, [in:] Krajobrazy Polski lokalnej, M. Stalski, Z. Szlązak (eds.), ser. „Rozwoj regionalny, rozwoj lokalny, samorząd terytorialny”, 13, Wydział Geografii i Studiow Regionalnych, Instytut Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

LITWIN U., BACIOR S., PIECH I., 2009, Metodyka waloryzacji i oceny krajobrazu, „Геодезія, картографія і аерофотознімання”, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Krakow, pp. 14-25.

MIROWSKA N., KRYSIAK S., 2015, Atrakcyjność wizualna krajobrazu doliny Mrogi i jej sąsiedztwa w gminie Dmosin, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica, 14, pp. 25-35.

PIRASZEWSKA K., 2004, Przyrodnicze uwarunkowania rozmieszczenia turystycznej bazy noclegowej w Tajlandii, master thesis, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, pp. 4-45.

ŚLESZYŃSKI P., 2000, Ocena atrakcyjności wizualnej krajobrazu okolic Pińczowa, Prace i Studia Geograficzne, 27, pp. 198-233.

TERTELIS P., 2012, Walory turystyczne a rozmieszczenie bazy noclegowej w Nepalu na początku XXI wieku, master thesis, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, pp. 6-122.

www.jtbonline.org; 5.01.2015.

www.pot.gov.pl; 5.01.2015.

www.sjp.pwn.pl/sjp/krajobraz,2474847.html; 15.07.2016.

Turyzm

Tourism; The Journal of University of Lodz

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 136 74 4
PDF Downloads 69 50 5