Art-Tourism Space In Łódź: The Example Of The Urban Forms Gallery

Open access

Abstract

Łódź, as a city of huge post-industrial and modern art potential, has become in recent years a unique Polish tourism destination whose urban fabric constitutes a perfect background for street art. Examples are the murals of the Urban Forms Gallery (large format artworks) which contribute to revitalisation as well as the creation of new tourism assets to form a new tourism space: art-tourism space. The paper describes both the process of creating this space as well as its distinctive features.

AFFELT W.J., 2009, Technoestetyka, czyli moc oddziaływania zabytku techniki.

Dialogi wokół murali. Raport z badań opinii przeprowadzonych w ulicznych punktach konsultacyjnych, 2014, Urban Forms, Łódź.

DOMAŃSKI B., 2010, Rewitalizacja miast polskich - wybrane zagadnienia, [in:] Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego rozwoju. Podsumowanie projektu, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.

KACZMAREK S., 2001, Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Nowy wymiar w rozwoju miast, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

KRONENBERG M., 2012, Wpływ zasobów dziedzictwa przemysłowego na atrakcyjność turystyczną miasta, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

LISZEWSKI S., 1995, Przestrzeń turystyczna, „Turyzm”, 5, 2, pp. 87-103.

LISZEWSKI S., 1999, Przestrzeń turystyczna miasta (przykład Łodzi), „Turyzm”, 9, 1, pp. 51-73.

LISZEWSKI S., 2005, Przestrzeń turystyczna w ujęciu podmiotowym. Przyczynek do dyskusji o przestrzeni w geografii, [in:] Geografia jako nauka o środowisku, przestrzeni i krajobrazie, t. 1: Podstawowe idee i koncepcje w geografii, ŁTN, Łódź.

LISZEWSKI S., 2008, Miasto jako przedmiot badań geografii turyzmu w Polsce, „Turyzm”, 18, 1, pp. 27-38.

NIŻYŃSKA A., 2011, Street art jako alternatywna forma debaty publicznej w przestrzeni miejskiej, Trio, Warszawa.

NOWACKI M., 2011, Autentyczność atrakcji a autentyczność doświadczeń turystycznych, „Folia Turistica”, 23.

STASIAK A., 2013, Nowe przestrzenie i formy turystyki w gospodarce doświadczeń, „Turyzm/Tourism”, 23, 2, pp. 65-74.

STĘPIEŃ B., 2010, Łódzkie murale. Niedoceniona grafika użytkowa PRL-u, Wyd. Księży Młyn, Łódź.

„Strategia zarządzania marką na lata 2010-2016”, Urząd Miasta Łodzi, Łódź.

WŁODARCZYK B., 2009, Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcje, determinanty rozwoju, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

WŁODARCZYK B., 2011, Procesy kształtujące przestrzeń turystyczną, „Turyzm/Tourism”, 21, 1-2, pp. 59-66.

www.offpiotrkowska.com.

www.urbanforms.org.

www.monopolis.lodz.pl.

www.fashionweek.pl.

www.lodzdesign.com.

www.galeria-lodzka.pl.

www.murale.mnc.pl.

www.wi-ma.org.

www.lodzartcenter.com.

www.panoramio.com.

Turyzm

Tourism; The Journal of University of Lodz

Journal Information

Cited By

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 86 86 11
PDF Downloads 51 51 7