Conditions and Prospects for the Development of Ornithological Tourism in Poland

Open access

Abstract

The article describes the present condition and the development trends of ornithological tourism in Poland. A questionnaire survey, participant observation and interviews have produced a description of Polish bird-watchers and ornithological tourism organizers. A partial distribution of bird-watching sites and needs for development have also been described. Polish ornithological tourism is at an early development stage, however, as in other countries, a dynamic growth of interest in this activity is found.

ANDERWALD D., 2007, Turystyka ornitologiczna - co to takiego?, [in:] Turystyka w obszarach Natura 2000, Z. Wnuk, M. Ziaja (eds.), Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.

BARTKOWSKI T., 1986, Zastosowania geografii fizycznej, Państwowe Wyd. Naukowe, Warszawa.

BUSHELL R., EAGLES P. (eds.), 2007, Tourism and protected areas - benefits beyond boundaries, CABInternational, Wallingford.

CAKICI A., HARMAN S., 2007, Leisure involvement of Turkish birdwatchers, „Anatolia”, vol. 18, pp. 152-160.

COCKER M., 2001, Birders: tales of a tribe, Jonathan Cape, London.

COLLINS-KREINER N., MALKINSON D., LABINGER Z., SHTAINVARZ R., 2013, Are birders good for birds? Bird conservation through tourism management in the Hula Valley, Israel, „Tourism Management”, vol. 38, pp. 31-42.

CONNELL J., 2009, Birdwatching, twitching and tourism: towards an Australian perspective, „Australian Geographer”, vol. 40, no. 2, pp. 203-217.

CZECHOWSKI P., INDYKIEWICZ P., JERZAK L., 2008, Obserwacje awifauny. Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, t. 1: Przyrodnicze zasoby turystyczne i metody ich oceny, Wyd. Naukowe UAM, Poznań.

DWYER J.F., 1993, Customer diversity and the future demand for outdoor recreation. Proceedings of the 1993. Northeastern recreation research symposium, 1993 April 18-20, Saratoga Springs, NY. Gen. Tech. Rep. NE-185. PA: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Northeastern Forest Experiment Station.

JANECZKO E., ANDERWALD D., 2011, Birdwatching jako nowa forma turystyki na obszarach leśnych i przyrodniczo cennych w Polsce, „Studia i Materiały CEPL w Rogowie”, 2 (27), pp. 307-314.

KISTOWSKI M., ŚLESZYŃSKI P., 2010, Presja turystyczna na tle walorów krajobrazowych Polski, „Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego”, 14, pp. 36-51.

KONDRACKI J., 2000, Geografia regionalna Polski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

KOWALCZYK A. (ed.), 2010, Turystyka zrównoważona, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

MARCZEWSKI A., BŁASZKOWSKA B. (no publication date), Rezerwat przyrody Beka. Przewodnik po ścieżce edukacyjnej, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Marki.

MĄDRAWSKA M., WYPYCHOWSKA D., 2002, Ruch turystyczny w Parku Narodowym „Ujście Warty”, [in:] J. Partyka (ed.), Użytkowanie turystyczne parków narodowych. Ruchy turystyczne - zagospodarowanie - konflikty - zagrożenia, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Ojcowski Park Narodowy, Ojców.

MRÓZ B., 2006, Łąki zalewowe przy ujściu Wkry i Narwi - o walorach przyrodniczych i potrzebie ich ochrony; www.kp.org.pl/nasza wisla/pdf/srodkowawisla.pdf; 03.03.2014.

Nasza Barycz - blisko przyrody; http://nasza.barycz.pl (21.07. 2012).

Natura 2000, baza danych; http://natura2000.gdos.gov.pl/data files; 03.03.2014 Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków; www.otop.org.pl; 21.10.2012.

PARTYKA J. (ed.), 2002, Użytkowanie turystyczne parków narodowych. Ruch turystyczny - zagospodarowanie - konflikty - zagrożenia, Wyd. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Ojcowski Park Narodowy, Ojców.

POSKROBKO B., 2005, Zarządzanie turystyką na obszarach przyrodniczo cennych, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.

SIMANGO S.S., 2011, The evolution, structure and market for birding tourism in South Africa; http://wiredspace.wits.ac.za/bitstream /handle/10539/10384/Masters%20research%20report,%20fin al%20submission%20PDF.pdf?sequence=2; 01.07.2013.

Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków; www.stop.eko.org.pl; 02.08.2012.

SUCHANT R., BRAUNISCH V., 2004, Grouse and Tourism in Natura 2000 areas, Forstische Versuchs- und Forschunganstalt Baden -Würtenberg, Freiburg.

SWIANIEWICZ M., 2006, Strategia ochrony obszarów wodno-błotnych w Polsce na lata 2006-2013 wraz z planem działań i kalkulacją kosztów, Wyd. Naukowe Gabriel Borowski.

SZPILKO D., ZIÓŁKOWSKI R., 2010, Zagospodarowanie turystyczne obszarów chronionych województwa podlaskiego, „Ekonomia i Zarządzanie”, vol. 2, no. 1, pp. 52-73. Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”; www.bocian.org.pl; 02.08. 2012.

VASKE J.J., WITTMANN K., WILLIAMS T.V., HARDESTY K., SIKOROWSKI L., 2001, Wildlife Viewing in Colorado: A Review and Synthesis of Existing Data, Colorado State University, Fort Collins.

WEIDENSAUL S., 2007, Of a feather: a brief history of American birding, Hartcourt, Orlando.

WILK T., JUJKA M., KROGULEC J., CHYLARECKI P. (eds.), 2010, Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Marki.

WILLIAMS S., LA MONTAGNE K., 2001, Birding in the United States: A Demographic and Economic Analysis, U.S. Fish and Wildlife Service, Washington.

Turyzm

Tourism; The Journal of University of Lodz

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 102 102 15
PDF Downloads 53 53 9