The Diversification of Tourism Space in Central Pomerania

Open access

Abstract

Although it is among the most frequently used notions in the study of tourism, the concept of tourism space is understood in a variety of ways. Similar to the term ‘geographical space’, it is often used intuitively, often in quite dissimilar contexts. This paper provides an analysis of the concept of ‘tourism space’ from the perspective of geography, based on a phenomenological approach.

AUGUSTOWSKI B., 1977, Pomorze, Wyd. PWN, Warszawa.

JAŻEWICZ I., 2011, Przestrzeń turystyczna Pojezierza Drawskiego na przykładzie gminy Czaplinek i Złocieniec, [in:] M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (eds), Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany, Wyd. Uniwersytet Warszawski, Warszawa, pp. 251-261.

KONDRACKI J., 1994, Geografia Polski. Makroregiony fizycznogeograficzne, PWN, Warszawa.

KOZŁOWSKA B., 2009, Klimatyczne uwarunkowania lecznictwa uzdrowiskowego, [in:] Z. Franczukowski (ed.), Zdrowie i wypoczynek. Wielka księga polskich uzdrowisk i miejscowości o walorach klimatyczno-zdrojowych, Wyd. Mirex, Bydgoszcz, pp. 55-62.

LISZEWSKI S., 1995, Przestrzeń turystyczna, Turyzm, 5, 1, pp. 43-54.

Lecznictwo uzdrowiskowe w Polsce w latach 2005-2010. Informacje i opracowania statystyczne, 2011, GUS, US w Krakowie, Kraków.

MATCZAK A., 1987, Próba określenia funkcji wypoczynkowej osiedli na przykładzie Kolumny, Acta Universitatis Lodziensis. Turyzm, 3, pp. 55-82.

PONIKOWSKA I., 2009, Kierunki lecznicze polskich uzdrowisk, [in:] Z. Franczukowski (ed.), Zdrowie i wypoczynek. Wielka księga polskich uzdrowisk i miejscowości o walorach klimatycznozdrojowych, Wyd. Mirex, Bydgoszcz, pp. 170-173.

RYDZ E., 2005, Dostosowanie lecznictwa sanatoryjnego do potrzeb kuracjuszy na przykładzie sanatorium „Węgiel brunatny” w Kołobrzegu, [in:] E. Rydz (ed.), Kształtowanie funkcji turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych, Wyd. PAP, Słupsk, pp. 251-264.

RYDZ E., 2007, Przemiany struktur społeczno-gospodarczych w okresie transformacji systemowej na Pomorzu Środkowym, Wyd. Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku, Słupsk.

STRABUSZYŃSKA-LUPA A., 2009, Leczenie morzem, [in:] Z. Franczukowski (ed.), Zdrowie i wypoczynek. Wielka księga polskich uzdrowisk i miejscowości o walorach klimatyczno-zdrojowych, Wyd. Mirex, Bydgoszcz, pp. 156-161.

SZWICHTENBERG A., 2006, Gospodarka turystyczna polskiego wybrzeża, Wyd. Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.

WARSZYŃSKA J., 1970, Waloryzacja miejscowości z punktu widzenia atrakcyjności turystycznej. (Zarys metody), Zeszyty Naukowe UJ, 249, Prace Geograficzne, 27, pp. 103-114.

WŁODARCZYK B., 2009, Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcja, determinanty rozwoju, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Turyzm

Tourism; The Journal of University of Lodz

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 94 94 3
PDF Downloads 32 32 0