Museums in Cultural Tourism in Poland

Open access

Abstract

The article presents the museums, their potential and their significance for cultural tourism in Poland. Its aims are achieved through a presentation of registered national museums, ‘monuments of history’, museum buildings and the cultural activities undertaken by these institutions

BARAN P., 2006, Rola muzeów martyrologicznych w turystyce na przykładzie działalności Muzeum Gross-Rosen, [w:] Rola muzeów w turystyce i krajoznawstwie, A. Toczewski (ed.), Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze.

GAWORECKI W., 2000, Turystyka, PWE, Warszawa.

JĘDRYSIAK T., 2008, Turystyka kulturowa, PWE, Warszawa.

KRAKOWIAK B., SKRYDALEWICZ E., 2013, „Noc Muzeów” jako wydarzenie kulturalne w wybranych miastach Polski, [w:] Nowe-stare formy turystyki w przestrzeni, „Warsztaty z Geografii Turyzmu”, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, pp. 115-135.

KUREK W. (ed.), 2007, Turystyka, PWN, Warszawa.

Rocznik statystyczny. 2011, (oraz za lata 2001-2010), 2012 (oraz 2011-2002), GUS, Warszawa.

Ustawa o muzeach z dnia 21 listopada 1996 r. ze zmianami, Dz. U. z 1997 r., nr 5, poz. 24.

Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 25 października 1991, Dz. U. z 1991 r., nr 114, poz. 493.

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Dz. U. z 2003 r., nr 162, poz. 1568.

www.mkidn.gov.pl.

www.museoblog.org.

www.culture.pl.

Turyzm

Tourism; The Journal of University of Lodz

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 150 150 12
PDF Downloads 92 92 10