The Use of Holiday Biography in Generation-Based ‘Tourism Space’ Research

Open access

Abstract

The article presents the concept of generation-based ‘tourism space’ research using the holiday biography method. The author refers to her earlier research conducted among three generations of Łodź families. She discusses the biography method used in the research and approaches it from a geo-biographical point of view, showing possible ways of recording the phenomenon (the particular character of the source material collected) and the various options available at later stages of research - interpretation (choosing the analysis, measurement and presentation methods) - and generalization

ALEJZIAK W., 2011, Aktywność turystyczna: międzynarodowe i krajowe zróżnicowanie oraz kwestia wykluczenia społecznego, Turyzm, 21/1-2, s. 7-16.

ALEJZIAK W., 2000, Metodologia badania i określania aktywności turystycznej ludności w wybranych krajach świata, [w:] J. Wyrzykowski (red.), Studia nad czasem wolnym mieszkańców dużych miast Polski i jego wykorzystaniem na rekreację ruchową i turystykę, Wyd. AWF we Wrocławiu, Wrocław, s. 157-177.

BABBIE E., 2005, Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa.

DZIEGIEĆ E., LISZEWSKI S., 1985, Wyjazdy urlopowo-wakacyjne mieszkańców Łodzi, Acta Universitatis Lodziensis. Turyzm, 1.

HELLING I., 1985, Metoda badań biograficznych, Kultura i Społeczeństwo, 3.

KACZMAREK J., 2004, Geobiografia - historie życia a studia nad migracjami, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 5.

KACZMAREK J., 2005, Podejście geobiograficzne w geografii społecznej. Zarys teorii i podstawy metodyczne, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

KACZMAREK J., STASIAK A., WŁODARCZYK B., 2002, Produkt turystyczny albo jak organizować poznawanie świata. Przewodnik do ćwiczeń, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

KEGLER D., 1990, Wypoczynek urlopowy rzemieślników Łodzi, master’s thesis, Katedra Geografii Miast i Turyzmu UŁ, Łódź.

KOWALCZYK-ANIOŁ J., 2007, Rozwój przestrzeni urlopowo-wakacyjnej rodzin studentów Uniwersytetu Łódzkiego [Holiday space development of families of University of Łódź students], ŁTN, Łódź.

LATOSIŃSKA J., 1998, Przestrzeń urlopowo-wakacyjna pracowników wyższych uczelni Łodzi, ŁTN, Łódź.

LISOWSKI A., 2003, Koncepcje przestrzeni w geografii człowieka, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa.

LISZEWSKI S., 1995a, Zróżnicowanie przestrzenne poziomu i jakości warunków życia ludności w aglomeracjach miejskich (program badań, pierwsze wyniki), Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica, 20

Turyzm

Tourism; The Journal of University of Lodz

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 85 85 7
PDF Downloads 38 38 0