An attempt at an integrated assessment of the tourism attractiveness of a region: the example of north Karelia (Finland)

Open access

An attempt at an integrated assessment of the tourism attractiveness of a region: the example of north Karelia (Finland)

The article presents a proposal for an integrated assessment of the tourism attractiveness of a region. The holistic approach used in the author's master's thesis is given as an example. The article presents the results of a survey and ‘point bonitation’ (a ranking method) for the North Karelia region. In the summary, there is an attempt to assess the methods which were applied in the research.

Kowalski R., 1996, Przegląd metod waloryzacji środowiska przy-rodniczego, Folia Turistica, 6, pp. 7-18.

Lehtipuu M., 1996, Finland a Lonely Planet travel survival kit, Lonely Planet, Finlandia, pp. 354-390.

Michowiak A., 2004, Waloryzacja turystyczna gminy Dubeninki w świetle różnych metod badawczych, Turyzm, 14/2, pp. 57-71.

Raivo P. J., 2002, The peculiar touch of the East: reading the postwar landscapes of he Finnish Orthodox Church, Social and Cultural Geography, 3/1, pp. 12-24.

Rogalewski O., 1977, Zagospodarowanie turystyczne, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, pp. 3-24.

Stasiak A., Włodarczyk B., Kaczmarek J., 2010, Produkt turystyczny - pomysł, organizacja, zarządzanie, chapter 2, PWE, Warszawa.

Virtamo P., Vuorjoki K., 2005, Outdoor Karelia Finland, PK Media Service Oy, Helsinki.

Warszyńska J., 1974, Ocena zasobów środowiska naturalnego dla potrzeb turystyki (na przykładzie województwa krakowskiego), Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, 36, Kraków, pp. 9-17.

Warszyńska J., Jackowski A., 1978, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa, pp. 20-32.

Turyzm

Tourism; The Journal of University of Lodz

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 63 63 3
PDF Downloads 31 31 2