The influence of the revitalization of former industrial urban areas on new urban and tourism spaces: case studies of Manchester and Lyon

Open access

The influence of the revitalization of former industrial urban areas on new urban and tourism spaces: case studies of Manchester and Lyon

The purpose of this article is the identification of changes to urban and tourism space due to the revitalization of the industrial wastelands in selected cities of Western Europe. The first section presents problematic aspects of this issue whereas the second constitutes empirical research on two cities: Lyon and Manchester. Typical characteristics of these cities include their differing ‘tourism biographies’ as well as their diverse spatial and functional structures. Furthermore, different ways of implementing the revitalization of central area former industrial land have been followed which have been extremely significant in forming the new tourism space in both cities.

Bianchini F., Dawson N, Evans P., 1992, Flagship Projects in Urban Regeneration, [in:] P. Healy, S. Davoudi, M. O'Toole, S. Tavsanoglu, D. Usher (ed.), Rebuilding the City: Property-led Urban Regeneration, E. & F. N. Spon, London.

Bradbury N., 1993, The Role of Tourism in Urban Regeneration: Castlefield, Manchester U. K. Materiały pokonferencyjne I. N. T. A. Conference, Fort Lauderdale, U. S. A.

Coudroy De Lille L., 2003, Lyon Confluence - metropolitalny projekt w widłach Rodanu i Saony w Lyonie, [in:] I. Jażdżewska (ed.), Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni, XVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wyd. UŁ, Łódź, pp. 267-275.

Dewailly J. M., 1996, L'espace tourismique: du réel au virtuel, 28é Congéssur la Géographie, La Haye (Pay-Bas), pp. 17.

Domański B., 2000, Restrukturyzacja terenów poprzemysłowych w miastach, [in:] Z. Ziobrowski, D. Ptaszycka-Jackowska, A. Rębowska, A. Geissler (ed.), Odnowa miast. Rewitalizacja, rehabilitacja, restrukturyzacja, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice.

Gasidło K, 1998, Problemy przekształceń terenów poprzemysłowych, Wyd. PŚ, Gliwice.

Gibson CH., 1997, The Role of Tourism in Restructuring Region and the Creation of a New Image of the City in Manchester, [in:] S. Liszewski, C. Young (ed.), A Comparative Study of Łódź and Manchester. Geographies of European Cities in Transition, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, pp. 263-277.

Imrie R., Thomas T., 1993, British Urban Policy and the Urban Development Corporations, Paul Chapman Publishing, London.

Kaczmarek J., 2010, Zarządzanie wizerunkiem miasta - uwagi heurystyczne, [in:] J. Słodczyk, E. Szafranek (red.), Studia Miejskie 1. Koncepcje i instrumenty zarządzania procesami rozwoju i rewitalizacji miast, Uniwersytet Opolski, Opole, pp. 29-38.

Kaczmarek S., Liszewski S., 1997, The Role of Tourism in the Restructuring of the Łódź region and in Creating a New Image of the City, [in:] S. Liszewski, C. Young (ed.), A Comparative Study of Łódź and Manchester. Geographies of European Cities in Transition, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, pp. 249-261.

Kaczmarek S., 1997, Kreowanie wizerunku miasta poprzemysłowego na przykładzie Glasgow i Łodzi, [in:] T. Domański (ed.), Marketing terytorialny. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów, Wyd. Centrum Badań i Studiów Francuskich UŁ, Łódź, pp. 167-174.

Kaczmarek S., 2001, Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych. Nowy wymiar w rozwoju miast, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Kidd A., 1993, Manchester, Ryburn Publishing. Keele University Press, Manchester.

Kowalczyk-Anioł J., 2006, Rozwój przestrzeni urlopowo-wakacyjnej łódzkich rodzin na przykładzie studentów Uniwersytetu Łódzkiego i ich rodzin, Wyd. ŁTN, Łódź.

Latosińska J., 2006, Przestrzeń turystyczna - jedno pojęcie dwa znaczenia. Rozważania na temat indywidualnej przestrzeni turystycznej, Turyzm, 16/2, pp. 93-98.

Lisowski A., 2003, Koncepcje przestrzeni w geografii człowieka, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa.

Liszewski S., 1995, Przestrzeń turystyczna, Turyzm, 5/2, pp. 87-103.

Liszewski S., 1999, Przestrzeń turystyczna miasta (przykład Łodzi), Turyzm, 9/1, pp. 51-72.

Liszewski S., 2005, Przestrzeń turystyczna w ujęciu podmiotowym. Przyczynek do dyskusji o przestrzeni w geografii, [in:] Podstawowe idee i koncepcje w geografii, t. 1 - Geografia jako nauka o przestrzeni, środowisku i krajobrazie, Wyd. ŁTN, Łódź, pp. 50-60.

Liszewski S., 2006a, Nowe przestrzenie turystyczne i rekreacyjne w Polsce i ich rola w rozwoju kraju i regionu, [in:] G. Gołembski (ed.), Turystyka w ujęciu podmiotowym i przestrzennym. Człowiek - Przestrzeń - Przedsiębiorstwo, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006, pp. 113-125.

Liszewski S., 2006b, Przestrzenie turystyki i transformacja we współczesnym świecie, Turyzm, 16/2, pp. 7-19.

Liszewski S., 2009a, Przestrzeń turystyczna Polski. Koncepcja regionalizacji turystycznej, [in:] I. Jażewicz (ed.), Współczesne problemy przemian strukturalnych przestrzeni geograficznej, Wyd. Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk, pp. 59-69.

Liszewski S., 2009b, Przestrzeń turystyczna parków narodowych w Polsce, [in:] B. Domański, W. Kurek (ed.), Gospodarka i przestrzeń, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, pp. 187-201.

Liszewski S., 2009c, Przestrzenie turystyki i osadnictwo turystyczne, [in:] G. Gołembski (ed.), Kompendium wiedzy o turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, pp. 95-128.

Liszewski S., 2009d, Miejska przestrzeń eksploracji turystycznej. Przykład Łodzi (Urban ‘Tourism Exploration Space’: The Example of Łódź), Turyzm/Tourism, 19/1-2, pp. 59-65 (57-62).

Liszewski S., Bachvarov M., 1998, Istota i właściwści przestrzeni rekreacyjno-turystycznej, Turyzm, 8/1, pp. 39-67.

Lorens P., 2005, Wstępna typologia obszarów zdegradowanych o funkcjach i potencjale metropolitalnym, [in:] T. Parteka (ed.), Transformacja zdegradowanych struktur przestrzennych metropolii polskich, KPZK PAN, Warszawa, pp. 57-74.

Lorens P., 2007, Rewitalizacja miast w Polsce: pierwsze doświadczenia, "Urbanista', Warszawa.

Lorens P., 2010, Rewitalizacja miast. Planowanie i realizacja, Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.

Lorens P., Martyniuk-Pęczak J. (ed.), 2009, Wybrane zagadnienia rewitalizacji miast, ser. Miasto. Metropolia. Region, Wyd. Urbanista, Gdańsk.

Lozato-Giotart J. P., 2003, Géographie du tourisme, De l'espace consommé à l'espace maîtrisé, Pearson Education.

Markowski T., Stawasz D. (ed.), 2007, Rewitalizacja a rozwój funkcji metropolitalnych miasta Łodzi, Wyd. UŁ, Łódź.

Meyer B., 2004, Turystyka jako ekonomiczny czynnik kształtowania przestrzeni, Uniwersytet Szczeciński, Rozprawy i Studia (DCXIX) 545, Szczecin.

Miossec J. M., 1976, Elements pour une teorie de l'espace tourismique, Centre des Hautes Etudes Tourismiques, serie C, 36, Aixen-Provence.

Mironowicz I., Ossowicz T., 2005, Metodologia badania degradacji obszarów o funkcjach metropolitalnych, [in:] T. Parteka (ed.), Transformacja zdegradowanych struktur przestrzennych metropolii polskich, KPZK PAN, Warszawa, pp. 36-56.

Oppermann M., 1993, Tourism space in developing countries, Annals of Tourism Research, 20(3), pp. 535-556.

Peck J., Ward K. (ed.), 2002, City of Revolution. Restructuring Manchester, Manchester University Press, Manchester.

Przybyszewska-Gudelis R., 1997, Problemy rewitalizacji miast przez turystykę, [in:] Kulturowe aspekty turystyki i gospodarki turystycznej, Polskie Stowarzyszenie Turystyki, Warszawa, pp. 17-26.

Stalski M., 1984, Użytkowanie ziemi w turystyce, Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej, 2, pp. 139-148.

Straszewicz L., 1987, Lyon - przemiany wielkiej metropolii regionalnej Europy Zachodniej, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, 8, Łódź, pp. 131-163.

Tölle A., 2006, Kształt i funkcje nowych kwartałów śródmiejskich na obszarach nadwodnych. Francusko-niemiecko-polskie porównanie, [in:] I. Jażdżewska (ed.), Nowe przestrzenie w mieście ich organizacja i funkcje, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, pp. 193-200.

Virányi Z. G., 2010, Urban Renewal in Lyon Confluence. How to transform an unused industrial area into the new eco-quarter?, VIA University College, Horsens, Danmark.

Warszyńska J., Jackowski A., 1978, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa.

Włodarczyk B., 2006a, Cycle of Development of the tourism space, [in:] Tourism and regional development, Smolensk, pp. 225-234.

Włodarczyk B., Kaczmarek J., Stasiak A., 2005, Produkt turystyczny, Wyd. PWE, Warszawa.

Włodarczyk B., 2006b, Przestrzeń turystyczna - cykliczność, "aktorzy', determinanty rozwoju, Turyzm, 16/2, pp. 41-64.

Włodarczyk B., 2007, Przestrzeń turystyczna - pojęcie, wymiary, cechy, Turyzm, 17/1-2, pp. 145-158.

Włodarczyk B., 2009, Przestrzeń turystyczna - istota, koncepcje, determinanty rozwoju, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Ziobrowski Z. et al., 2000, Rewitalizacja. Rehabilitacja. Restrukturyzacja. Odnowa miasta, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Kraków.

Ziobrowski Z., Jerczewski W., 2009, Rewitalizacja miast polskich - diagnoza, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.

Turyzm

Tourism; The Journal of University of Lodz

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 159 159 21
PDF Downloads 60 60 7