Processes of tourism space formation

Open access

Processes of tourism space formation

The article is an attempt to name and define the processes which transform geographical space and result in the appearance or disappearance of tourism space as broadly understood. The processes include restructurization (modernization and revitalization) and degradation. All of them have been discussed in the context of their actual stage of tourism space development. More attention is devoted to degradation, which has only recently been seen as a process which may lead to the creation of spaces attractive to tourists.

Bińczyk, A., 2006, Od manufaktury do ‘Manufaktury’, [in:] I. Jażdżewska (ed.), Nowe przestrzenie w mieście, ich organizacja i funkcje, XIX ‘Konwersatorium Wiedzy o Mieście’, pp. 211-220.

Budziszewski, B., 2011, Nowe Centrum Łodzi jako potencjalna przestrzeń turystyczna miasta, praca magisterska zrealizowana w Zakładzie Geografii Turyzmu Instytutu Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, 105 pp.

Cybulska, K., 2011, Przystosowanie obiektów zabytkowych do pełnienia funkcji hotelarskiej - przykład Łodzi, praca magisterska zrealizowana w Zakładzie Geografii Turyzmu Instytutu Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, 121 pp.

Durydiwka, M., Duda-Gromada, K., 2011, Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, 456 pp.

Husbands, W. C., 1983, Tourists space and tourist attraction, an analysis of the destination choices of European travelers, ‘Leisure Sciences’, vol. 5, No. 4, pp. 289-307.

Jansen-Verbeke, M., 2011, Studia nad turystyką miejską: stare opowieści nowe scenariusze, [in:] B. Włodarczyk (ed.), Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego, t. Turystyka, pp. 87-104.

Kaczmarek, S., 2001, Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Nowy wymiar w rozwoju miast, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 157 pp.

Kaczmarek, S., Kaczmarek, J., 2011, Teoretyczne podstawy studiów nad przestrzenią gościnności, [in:] M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (eds), Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, pp. 65-74.

Kostecka, J., 2007, Kompleks Manufaktura - nowa przestrzeń turystyczno-rekreacyjna Łodzi, praca magisterska napisana w Katedrze Geografii Miast i Turyzmu UŁ, 99 pp.

Kowalczyk, A., 2011, ‘Geograficzne’ aspekty przestrzeni turystycznej (nowe spojrzenie na koncepcję przestrzeni turystycznej), [in:] M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (eds), Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, pp. 29-38.

Kozłowski, S., Wojnarowska, A., 2011, Rewitalizacja zdegrado-wanych obszarów miejskich. Zagadnienia teoretyczne, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 160 pp.

Liszewski, S., 1995, Przestrzeń turystyczna, ‘Turyzm’, t. 5, z. 2, pp. 87-103.

Liszewski, S., 1999, Przestrzeń turystyczna miasta (przykład Łodzi), Turyzm, t. 9, z. 1, pp. 51-73.

Liszewski, S., 2005, Przestrzeń turystyczna w ujęciu podmiotowym. Przyczynek do dyskusji o przestrzeni w geografii, [in:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (eds), Geografia jako nauka o przestrzeni, środowisku i krajobrazie, t. 1. Podstawowe idee i koncepcje w geografii, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, pp. 50-60.

Liszewski, S., 2006, Przestrzenie turystyki i ich transformacja we współczesnym świecie, ‘Turyzm’, t. 16, z. 2, pp. 7-20.

Markowski, T., Kaczmarek, S., Olenderek, J., 2010, Rewitalizacja terenów poprzemysłowych w Łodzi, ser. ‘Studia’, t. CXXXII, KPZK PAN, Warszawa, 185 pp.

Miossec, J.-M., 1976, Elements pour une teorie de l'espace touristique, ‘Centre des Hautes Etudes Touristiques’, ser. C, no. 36, Aix-en-Provence, 62 pp.

Popow, M., 2011, Przystosowanie obiektu zabytkowego do pełnienia funkcji turystycznej na przykładzie Pałacu Brunów koło Lwówka Śląskiego, praca magisterska zrealizowana w Zakładzie Geografii Turyzmu Instytutu Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, 121 pp.

Shaw, G., Williams, A. M., 2004, Tourism and Tourism Spaces, London-New Delhi, 324 pp.

Shyts, O., 2011, Czarnobyl - miejsce katastrofy jako atrakcja turystyczna, praca magisterska zrealizowana w Zakładzie Geografii Turyzmu Instytutu Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, 101 pp.

Słownik języka polskiego, t. 1-3, M. Szymczak (ed.), 1978, 1979, 1981, PWN, Warszawa.

Stasiak, A., 2011, Współczesna przestrzeń turystyczna, [in:] M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (eds), Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, pp. 39-52.

Tanaś, S., 2007, Przestrzeń sepulkralna jako przestrzeń zaintereso-wania turysty, [in:] Problemy współczesnej tanatologii - medycyna - antropologia kultury - humanistyka, t. XI, Wyd. WTN, Wrocław, pp. 247-252.

Tanaś, S., 2008, Przestrzeń turystyczna cmentarzy. Wstęp do tanato-turystyki, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 215 pp.

Warszyńska, J., Jackowski, A., 1978, Podstawy geografii turyzmu, PWN Warszawa, 333 pp.

Wiśniewska, W., 2009, Przebudowa przestrzenna i funkcjonalna Łodzi po 1989 roku, [in:] S. Liszewski (ed.), Łódź - monografia miasta, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, pp. 432- 482.

Włodarczyk, B., 2009, Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcje, determinanty rozwoju, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 268 pp.

Wojnarowska, A., 2011, Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich. Przykłady praktyczne, Wyd. UŁ, Łódź, 226 pp.

Włodarczyk, B., 2011a, Miasto i przestrzeń turystyczna, [in:] B. Włodarczyk (ed.), Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego, t. Turystyka, pp. 87-104.

Włodarczyk, B., 2011b, Przestrzeń turystyczna - kilka słów o istocie pojęcia, [in:] M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (eds), Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, pp. 15-28.

Turyzm

Tourism; The Journal of University of Lodz

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 91 91 4
PDF Downloads 34 34 3