The sanctuary as a means of organizing urban space: a case study of selected sanctuaries in Poland

Open access

The sanctuary as a means of organizing urban space: a case study of selected sanctuaries in Poland

This paper attempts to show that a sanctuary can alter urban space. A sanctuary is a very special place because of its religious nature and attracts both pilgrims and tourists. The spatial structure of a sanctuary is determined largely by changes in the volume and nature of pilgrim ‘traffic’. Modern pilgrimage centres are becoming more open to visitors who wish to take part in the life of a sanctuary, even if this involves non-religious activities. The sanctuary's religious offering is supplemented with typical tourism attractions. The establishment of a sanctuary affects the development and spatial organization of a city in a variety of ways. Large sanctuaries favour the development of sanctuary service zones that cater for pilgrims. This is also true in Poland. There are, however, some large and midsize sanctuaries that have no additional facilities designed for pilgrims and this is almost always true of regional and national sanctuaries in Poland.

Bogucka, M., Samsonowicz, H., 1986, Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków.

Boznański, M., Miazga, D., Nowak, M., Westrych, M., Weźranowska, K., Zakrzewski, R., 2000, Przewodnik pielgrzyma, wyd. Pascal, Bielsko-Biała.

Dudziak, J., 1983, Prawno-kanoniczna koncepcja sanktuarium, ‘Tarnowskie Studia Teologiczne’, t. 9, pp. 60-74.

Eliade, M., 1993, Traktat o historii religii, Wyd. OPUS, Łódź.

Jackowski, A., 1998, Pielgrzymki = turystyka pielgrzymkowa = turystyka religijna? Rozważania terminologiczne, ‘Turyzm’, t. 8, pp. 5-20.

Jackowski, A., 2005, Jasnogórskie pielgrzymowanie bez granic, wyd. Tygodnik Katolicki ‘Niedziela’, Częstochowa.

Jackowski, A., Sołjan, I., 2008, Funkcja religijna i turystyczna ośrodków pielgrzymkowych, [in:] I. Jażdżewska (ed.), Funkcja turystyczna, XXI ‘Konwersatorium Wiedzy o Mieście’, t. 21, pp. 39-56.

Jackowski, A., Sołjan, I., 2010, Rozwój sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach i jego wpływ na przemiany przestrzenno-funkcjonalne dzielnicy Łagiewniki i Borek Fałęcki, [in:] S. Ciok, P. Migoń (eds), Przekształcenia struktur regionalnych. Aspekty społeczne, ekonomiczne i przyrodnicze, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego.

Kłoczowski, J., 1987, Od pustelni do wspólnoty: grupy zakonne w wielkich religiach świata, Czytelnik, Warszawa.

Mały słownik religioznawczy, 1969, Z. Poniatowski (ed.), Wiedza Powszechna, Warszawa.

Miasta polskie w tysiącleciu, 1965, M. Siuchniński (ed.), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, Warszawa, Kraków.

Miejsca święte Rzeczypospolitej. Leksykon, 1998, A. Jackowski (ed.), Znak, Kraków.

Mitkowska, A., 2001, Sacrum w krajobrazie, [in:] K. Pawłowska (ed.), Architektura krajobrazu a planowanie przestrzenne. Podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych, Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki, Kraków, pp. 227-238.

Park, C., 1994, Sacred Worlds. An introduction to geography and religion, Routledge, Londyn.

Rinschede, G., 1995, The Pilgrimage Centre of Loreto, Italy: A Geographical Study, [in:] D. P. Dubey (ed.), Pilgrimage Studies. Sacred Places. Sacred Traditions, The Society of Pilgrimage Studies Allahabad, pp. 157-178.

Słownik języka polskiego, 1983, M. Szymczak (ed.), PWN, Warszawa.

Turyzm

Tourism; The Journal of University of Lodz

Journal Information

Cited By

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 70 70 7
PDF Downloads 31 31 2