Tourism versus spatial order: mutual relations

Open access

Tourism versus spatial order: mutual relations

The relation between tourism and the spatial environment is characterized by mutual interaction. The proliferation of tourism and massive tourism development intensifies its impact on the spatial environment, yet the focus is usually placed on environmental degradation and the resulting distortion of spatial order. Concurrently, the significance of the spatial environment, and spatial order in particular, as one of the determinants of tourism development is understated. On a theoretical plane the relation seems obvious, yet once the practical dimension is considered, it becomes at least debatable.

Durydiwka M., Duda-Gromada K., 2011, Między autentycznością a kreacją - tendencje i przyczyny zmian w przestrzeni turystycznej, [in:] Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany, M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (ed.), Uniwersytet Warszawski, Warszawa, pp. 39-53.

Gaworecki W., 2003, Turystyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Gołembski G. (ed.), 2002, Kompendium wiedzy o turystyce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B, 2002, Produkt turystyczny, albo jak organizować poznawanie świata, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Karwińska A., 2008, Gospodarka przestrzenna. Uwarunkowania społeczno-kulturowe, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, p. 38-56.

Kurek W. (ed.), 2008, Turystyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, pp. 75-86.

Liszewski S., 1995, Przestrzeń turystyczna, "Turyzm", 5/2.

Liszewski S., 2006, Nowe przestrzenie turystyczne i rekreacyjne w Polsce i ich rola w rozwoju kraju i regionu, [in:] Turystyka w ujęciu przedmiotowym i przestrzennym - człowiek, przestrzeń, przedsiębiorstwo, G. Gołembski (ed.), Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, pp. 113-126.

Meyer B. (ed.), 2006, Obsługa ruchu turystycznego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Meyer B., 2006, Regionalny produkt turystyczny jako efekt relacji pomiędzy grupami interesu, [in:] Gospodarka turystyczna a grupy interesu, S. Wodejko (ed.), SGH, Warszawa, pp. 337-347.

Meyer B., 2008a, Kształtowanie układów przestrzenno-funkcjonalnych przez turystykę, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.

Meyer B., 2008b, Ład przestrzenny jako rezultat i determinanta rozwoju turystyki, [in:] Zrównoważony rozwój turystyki, S. Wodejko (ed.), SGH, Warszawa, pp. 59-71.

Meyer B., 2009a, Kształtowanie przestrzeni przez turystykę, "Ekonomiczne Problemy Turystyki", nr 12, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 567, pp. 193-205.

Meyer B., 2009b, Historyczne i współczesne czynniki determinujące rozwój turystyki, "Ekonomiczne Problemy Turystyki", nr 11, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 521, pp. 205-219.

Meyer B., 2010, Nowe trendy w kreowaniu produktów turystycznych, "Acta Scientarum Polonorum, Oeconomia", nr 9 (4), pp. 313-323.

Niezgoda A., Zmyślony P., 2003, Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, pp. 116-129.

Panasiuk A. (ed.), 2011, Ekonomika turystyki i rekreacji, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, pp. 168-169.

Stasiak A., 2011, Współczesna przestrzeń turystyczna, [in:] Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany, M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (ed.), Uniwersytet Warszawski, Warszawa, pp. 39-53.

Warszyńska J., Jackowski A., 1978, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa.

Winiarski R., Zdebski J., 2008, Psychologia turystyki, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

Włodarczyk B., 2009, Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcje, determinanty rozwoju, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Zaręba D., 2006, Ekoturystyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Turyzm

Tourism; The Journal of University of Lodz

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 67 67 1
PDF Downloads 30 30 0