Tourism - an academic discipline (discursive article)

Open access

Tourism - an academic discipline (discursive article)

The article discusses the main methodological dilemmas connected with tourism as a field of academic research. The first part presents tourism as an area of interest in various academic disciplines. The second is a critical discussion on multidisciplinary and interdisciplinary approaches to the study of tourism. The third features an analysis of the methodological standpoints concerning possibilities for the autonomy of tourism as an academic discipline. The summary proposes a model of development for tourism studies aimed at the autonomy of academic tourism.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Airey D. 2002 Growth and Change in Tourism Education [in:] B. Vukonic N. Cavlek (eds.) Rethinking Education and Training for Tourism University of Zagreb pp. 13-22.

 • Airey D. 2005 Badania wiedza i edukacja: turystyka na rozdrożach [in:] R. Winiarski W. Alejziak (eds.) Turystyka w badaniach naukowych AWF w Krakowie WSIiZ w Rzeszowie pp. 251-261.

 • Alejziak W. 2003 Perspektywy i kierunki rozwoju badań naukowych nad turystyką [in:] G. Gołembski (ed.) 2003 Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce Akademia Ekonomiczna w Poznaniu PWN Warszawa pp. 231-248.

 • Alejziak W. 2005 Aktualny stan oraz perspektywy rozwoju badań naukowych nad turystyką [in:] R. Winiarski W. Alejziak (eds) Turystyka w badaniach naukowych AWF w Krakowie WSIiZ w Rzeszowie Kraków-Rzeszów pp. 275-298.

 • Alejziak W. 2008 Podstawowe paradygmaty i podejścia badawcze w studiach nad turystyką [in:] G. Gołembski (ed.) Nowe trendy rozwoju turystyki Wyd. PWSZ Sulechów pp. 13-25.

 • Bernstein R. 1991 Beyond Objectivism and Relativism: Science Hermeneutics and Praxis University of Pennsylvania Philadelphia.

 • Bosiacki S. 2005 Ekonomiczne problemy turystyki jako przedmiot badań naukowych w Polsce [in:] R. Winiarski W. Alejziak (eds.) Turystyka w badaniach naukowych AWF Kraków WSZiI w Rzeszowie pp. 189-202.

 • Butler R. W. 1980 The concept of a tourist area cycle of evolution: implication for managment of resources ‘The Canadian Geographer’ vol. 24 No. 1 pp. 348-354.

 • Chłopecki J. 2005 Turystologia jako dyscyplina naukowa [in:] R. Winiarski W. Alejziak (eds.) Turystyka w badaniach naukowych AWF Kraków WSIiZ w Rzeszowie.

 • Chojnicki Z. 2005 Charakter i sytuacja nauki o turystyce - rozważania metodologiczne Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki Bydgoszcz ‘Turystyka i Rekreacja’ t. 3 pp. 11-23.

 • Comic D. 1989 Tourism as a Subject of Philosophical Reflection ‘Revue de Tourisme’ No. 44 pp. 6-13.

 • Dann G. Nash D. Pearce P. 1988 Methodology in Tourism Research ‘Annals of Tourism Research’ No. 18 pp. 155-169.

 • Detel W. 1995 Nauka [in:] E. Martens H. Schnädelbach (eds.) Filozofia. Podstawowe pytania Wiedza Powszechna Warszawa pp. 197-242.

 • Echtner C.M Jamal T. B. 1997 The Disciplinary Dilemma of Tourism Studies ‘Annals of Tourism Research’ No. 24 pp. 868-883.

 • Gołembski G. 2003 Turystyka jako czynnik integrujący badania naukowe [in:] G. Gołembski (ed.) 2003 Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce Akademia Ekonomiczna w Poznaniu PWN Warszawa pp. 11-22.

 • Gołembski G. (ed) 2008 Nowe trendy rozwoju turystyki Wyd. PWSZ Sulechów.

 • Graburn N. Jafari J. (eds.) 1991 Tourism social science ‘Annals of Tourism Research’ Sp. Issue.

 • Jafari J. 1989 Structure of Tourism [in:] Tourism Marketing and Management Handbook S. F. Witt L. Moutinho (eds.) Prentice Hall London pp. 437-442.

 • Jafari J. 1992 Towards Tourism Mitigation The Freedom of Travelling in the Year 2000 - AIEST vol. 34 St-Call.

 • Jafari J. Aaser D. 1988 Tourism as a Subject of Doctoral Dissertation ‘Annals of Tourism Research’ No. 15 pp. 407-429.

 • Jafari J. Ritchie B. 1981 Towards a Framework of Tourism Education: Problems and Prospects ‘Annals of Tourism Research’ No. 8 pp. 13-34.

 • Jovicic Z. 1988 A Plea for Tourismological Theory and Methodology ‘Revue de Tourisme’ No. 43 pp. 2-5.

 • Kazimierczak M. (red.) 2004 Turystyka w humanistycznej perspektywie AWF Poznań.

 • Kazimierczak M. 2005 Filozofia turystyki a integracja nauk o turystyce Akademia Ekonomiczna w Poznaniu PWN Warszawa.

 • Kazimierczak M. 2010 O autonomii nauk w turystyce [in:] S. Tanaś (ed.) Nauka i dydaktyka w turystyce i rekreacji Łódzkie Towarzystwo Naukowe Łódź pp. 11-20.

 • Kowalczyk A. 2001 Geografia turyzmu PWN Warszawa 2001.

 • Krupa J. Biliński J. 2006 Turystyka w badaniach naukowych: prace przyrodnicze i humanistyczne WSIiZ w Rzeszowie Rzeszów.

 • Krzymowska-Kostrowicka A. 1997 Geoekologia turystyki i wypoczynku PWN Warszawa.

 • Kuhn T. S. 1968 Struktura rewolucji naukowych PWN Warszawa.

 • Leiper N. 1990 Tourism Systems: An Interdyscyplinary Study Occasion Papers 2 Massey University.

 • Leiper N. 2000 An Emerging Discipline ‘Annals of Tourism Research’ No. 27 pp. 805-809.

 • Liszewski S. 1994 Perspektywy badań naukowych w zakresie turystyki w Polsce w najbliższym dziesięcioleciu ‘Problemy Turystyki’ nr 3/4 pp. 105-111.

 • Liszewski S. 2003 Wkład geografii w rozwój turystyki w Polsce [in:] G. Gołembski (ed.) 2003 Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce AE w Poznaniu PWN Warszawa pp. 111-121.

 • Liszewski S. 2010 Nauka czy nauki o turystyce ‘Turyzm’ t. 20 z. 2 pp. 37-45.

 • Łobożewicz T. 2001 Miejsce turystyki w naukach o kulturze fizycznej Zeszyty Naukowe AWF w Krakowie nr 31 p. 13-20.

 • Maciołek R. 2002 Osobliwości metodologiczne badań nad turystyką Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Bydgoszczy nr 2 pp. 17-26.

 • Maik W. 2002 Strategia współpracy nauki i praktyki w zakresie planowania rozwoju turystyki [in:] R. Przybyszewska-Gudelis M. Grabiszewski (eds.) Partnerstwo nauki i praktyki w turystyce - fakty intencje potrzeby rozwoju Zeszyty Naukowe nr 2 Wyższa Pomorska Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Bydgoszczy pp. 41-48.

 • Maik W. Marciniak K. Palich P. (red.) 2005 Teoria i praktyka w turystyce Zeszyty Naukowe nr 2 Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy.

 • Maik W. Przybecka-Maik M. 2005 Główne czynniki i płaszczyzny integracyjne w naukach o turystyce Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki Bydgoszcz Turystyka i Rekreacja t. 3 pp. 25-32.

 • Marak J. Wyrzykowski J. 2009 Turystyka jako przedmiot interdyscyplinarnych badań naukowych Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 567 ‘Ekonomiczne Problemy Turystyki’ z. 12 pp. 165-180.

 • Mazurkiewicz L. 2009 O przedmiocie turystyki i rekreacji ‘Turystyka i Rekreacja’ t. 5 AWF Warszawa pp. 80-91.

 • Nowakowska A. 2001 (red.) Cele i treści akademickiego kształcenia w dziedzinie turystyki i rekreacji Zeszyty Naukowe nr 81 AWF w Krakowie.

 • Nowakowska A. 2003 Ekonomika turystyki [in:] R. Winiarski (ed.) Nauki o turystyce ‘Studia i Monografie’ nr 7 (part I) AWF Kraków pp. 33-42.

 • Nowakowska A. Przydział M. (eds.) 2006 Turystyka w badaniach naukowych: prace ekonomiczne WSIiZ w Rzeszowie.

 • Pearce P. L. 1993 Defining tourism Study as a Specialism: A Justification and Implications TEOROS International 1 pp. 25-32.

 • Pearce P. L. Butler R. (eds.) 1993 Tourism Research: Critiques and Challenges Routledge London.

 • Podemski K. 2004 Socjologia podróży Wyd. Naukowe UAM Poznań.

 • Popper K. R. 1973 The Two Faces of Common Sense [in:] Objective knowledge. An Evolutionary Approach London.

 • Przecławski K. 1997 Etyczne podstawy turystyki Albis Kraków.

 • Przecławski K. 2010 Człowiek w czasie i przestrzeni Albis Kraków.

 • Przybyszewska-Gudelis R. Grabiszewski M. (eds.) 2002 Partnerstwo nauki i praktyki w turystyce - fakty intencje potrzeby rozwoju Zeszyty Naukowe 2 Wyższa Pomorska Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Bydgoszczy.

 • Rogalewski O. 1974 Zagospodarowanie turystyczne WSiP Warszawa.

 • Rogoziński K. 1975 Wprowadzenie do teorii i badań turystyki ‘Nauka Polska’ nr 9-10.

 • Rogoziński K. 1985 Tourism as a Subject of Research and Intergration of of Sciences ‘Problemy Turystyki’ nr 4 pp. 7-19.

 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych Dz.U. 2011 nr 179 poz. 1065.

 • Sikora J. 2001 Potrzeba wyodrębnienia nauk o turystyce [in:] A. Nowakowska (red.) Cele i treści akademickiego kształcenia w dziedzinie turystyki i rekreacji Zeszyty Naukowe nr 81 AWF w Krakowie pp. 81-83.

 • Szubert-Zarzeczny U. 2001 Kilka uwag o potrzebie autonomizacji ‘nauki o turystyce’ [in:] A. Nowakowska (ed.) Cele i treści akademickiego kształcenia w dziedzinie turystyki i rekreacji Zeszyty Naukowe nr 81 AWF w Krakowie pp. 75-79.

 • Uchwała Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów z 24 października 2005 r. w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych MP 2005 nr 79 poz. 1120 ze zm.

 • Theuns L. 1986 Priorytety w badaniach turystycznych. Przegląd opinii ekspertów ze szczególnym uwzględnieniem krajów rozwijających się ‘Problemy Turystyki’ nr 1 pp. 48-66.

 • Tribe J. 1997 The Indiscipline of Tourism ‘Annals of Tourism Research’ No. 24 pp. 638-654.

 • Vuković B. 2005 1990 - Punkt zwrotny w badaniach nad turystyką europejską [in:] R. Winiarski W. Alejziak (eds.) Turystyka w badaniach naukowych AWF Kraków WSIiZ w Rzeszowie.

 • Warszyńska J. Jackowski A. 1978 Podstawy geografii turyzmu PWN Warszawa.

 • Winiarski R. (red.) 1999 2003 Nauki o turystyce ‘Studia i Monografie’ nr 7 (part I i II) AWF Kraków.

 • Winiarski R. (red.) 2008 Turystyka w naukach humanistycznych PWN Warszawa.

 • Winiarski R. Alejziak W. (eds.) 2005 Turystyka w badaniach naukowych AWF Kraków WSIiZ w Rzeszowie.

 • Witt S. Broke M. Buckley P. 1991 The management of International Tourism Unwin Hyman London.

 • Woźniak A. 1995 Czy potrzebna jest integracja metodologiczna samowiedzy nauk zajmujących się turystyką? [in:] p. Bosiacki (ed.) Turystyka i rekreacja jako czynnik integracji europejskiej AWF w Poznaniu pp. 52-56.

 • Woźniak A. 2005 Socjologiczna analiza turystyki - poszukiwanie syntezy Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy Turystyka i Rekreacja t. 3 pp. 45-52.

 • Zdebski J. 2003 Psychologia turystyki [in:] R. Winiarski (ed.) Nauki o turystyce ‘Studia i Monografie’ nr 7 (part I) AWF w Krakowie pp. 55-66.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 300 186 55
PDF Downloads 125 77 6