Tourism activity among university students: a survey from Universities in Łódź

Open access

Tourism activity among university students: a survey from Universities in Łódź

The article presents conclusions on the tourism activity of university students in Łódź. It is based on a survey conducted in October and November 2008 among final year students at six state-run universities in Łódź. The article presents the socio-demographic structure of the respondents, their tourism trips and the factors influencing them, while the conclusions offer a functional model of recreation for the groups investigated.

Dziegieć E., Bachvarov M., 2005, Relacje między pojęciami "rekreacja" i "turystyka", Turyzm, 2005, t. 15, z. 1, s. 79-93.

Jażdżewska I., 2003, Statystyka dla geografów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Kruczek Z., Sacha S., 1994, Geografia atrakcji turystycznych Polski, Oficyna Wydawnicza Ostoja, Kraków.

Latosińska J., 1998, Przestrzeń urlopowo-wakacyjna pracowników wyższych uczelni Łodzi, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.

Łobożewicz T., Bieńczyk G., 2001, Podstawy turystyki, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Warszawa.

Warszyńska J., Jackowski A., 1979, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa.

Turyzm

Tourism; The Journal of University of Lodz

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 53 53 4
PDF Downloads 27 27 3