The sightseeing attractions of Wrocław and their potential exploitation

Open access

The sightseeing attractions of Wrocław and their potential exploitation

The article presents the more important results of research concerning the sightseeing attractions of Wrocław which can then be used to inform the organisation of the tourism offer of the city.

Mikułowski, B., Wyrzykowski, J., 1996a, Ocena walorów turystycznych Wrocławia. Część I materiałów do Studium uwarunkowań…, 1997, Wrocław (typewriting).

Mikułowski, B., Wyrzykowski, J., 1996b, Zagospodarowanie turystyczne, organizacja ruchu turystycznego, produkty turystyczne i segmentacja rynku turystycznego. Część II do Studium uwarunkowań…, 1997, Wrocław (typewroting).

"Plan kierunkowy zagospodarowania turystycznego Polski", 1971, Zakład Zagospodarowania Turystycznego GKKFiT, Wrocław.

Rogalewski, O., 1972, Podstawy gospodarki przestrzennej w turystyce, Ruch Turystyczny, nr 1/2.

Stężowska, M., 2006, Próba oceny pojemności turystycznej ważniejszych obiektów krajoznawczych Wrocławia, Master's thesis at the Wrocław University Wrocław.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wrocław, 1997, Biuro Rozwoju Wrocławia i Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej, Wrocław (typewriting).

Wyrzykowski, J. at all, 1999, Walory i oferta turystyczna miasta w opinii turystów, Wrocław 2000 Plus, z. 1(28), Urząd Miejski Wrocławia Biuro Rozwoju Wrocławia, Wrocław.

Wyrzykowski, J. (ed.), 2004, Turystyka na Dolnym Śląsku. Stan i kierunki rozwoju, Wydawnictwo AWF we Wrocławiu, Wrocław.

Turyzm

Tourism; The Journal of University of Lodz

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 90 90 9
PDF Downloads 28 28 0