The landscapes of tourism space

Open access

The landscapes of tourism space

The author attempts to define the term ‘tourism landscape’. It is treated as an important attribute of tourism space therefore, apart from its definition, the author presents its characteristic features and various types of such spaces with differing tourism landscapes. The landscapes of tourism space are treated not only as tourism assets or attractions, but also as the consequences of tourism activity on the natural and cultural environment.

Alejziak, W., 2008, Wielkie wydarzenia sportowe jako czynnik walki konkurencyjnej na globalnym rynku turystycznym, [in:] Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji, ed. G. Gołembski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, pp. 52-66.

Bezkowska, G., 2003, Możliwości wykorzystania elementów strukturalnych krajobrazu w użytkowaniu turystycznym, [in:] Krajobraz - turystyka - ekologia, Problemy ekologii krajobrazu, ed. M. Pietrzak, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie, Instytut Turystyki - Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, Leszno, pp. 259-27.

Bezkowska, G., 2005, Znaczenie estetyki krajobrazu w określaniu walorów turystycznych, Turystyka i Hotelarstwo, no. 8, Wydawnictwo WSTiH w Łodzi, Łódź, pp. 43-60.

Bogdanowski, J., 1976, Kompozycja i planowanie w architekturze krajobrazu, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PWN, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 271 pp.

Bogdanowski, J., Łuczyńska-Bruzda, M., Novák, Z., 1979, Architektura krajobrazu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Kraków, 246 pp.

Chylińska, D., 2008, Harmonia i autentyzm krajobrazu widzianego a wykorzystanie architektury regionalnej i jej cech w turystyce, [in:] Studia krajobrazowe jako podstawa właściwego gospodarowania przestrzenią, eds A. Zaręba, D. Chylińska, Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, pp. 221-229.

Duim, van der R., 2007, Tourismscapes - An Actor-Network Perspective, Annals of Tourism Research, vol. 34, no. 4, pp. 961-976.

Kowalczyk, A., 1992a, Metodologia i metodyka badań percepcji krajobrazu z punktu widzenia potrzeb turystyczno-wypoczynkowych, Gea, no. 2, Metody oceny środowiska przyrodniczego, pp. 25-36.

Kowalczyk, A., 1992b, Badanie spostrzegania krajobrazu multisensorycznego podstawą kształtowania obszarów rekreacyjnych, [in:] Metody oceny środowiska przyrodniczego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 128 pp.

Kowalczyk, A., 2007, Atrakcyjność turystyczna krajobrazu kulturowego, [in:] Znaczenie badań krajobrazowych dla zrównoważonego rozwoju, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, pp. 121-132.

Liszewski, S., 2007, Krajobraz miasta a warunki życia, [in:] Znaczenie badań krajobrazowych dla zrównoważonego rozwoju, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, pp. 99-110.

Meyer, B., 2008, Krajobraz jako element atrakcyjności turystycznej obszaru, [in:] Studia krajobrazowe jako podstawa właściwego gospodarowania przestrzenią, eds A. Zaręba i D. Chylińska, Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, pp. 119-126.

Pietrzak, M., 2007, Istota, teoria i znaczenie praktyczne pojęcia "struktura krajobrazu", [in:] Znaczenie badań krajobrazowych dla zrównoważonego rozwoju, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, pp. 311-326.

Plit, F., 2007, Uwagi o nazewnictwie krajobrazów, [in:] Znaczenie badań krajobrazowych dla zrównoważonego rozwoju, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, pp. 157-166.

Słownik języka polskiego, 1978, ed. M. Szymczak, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Słownik języka polskiego, 2007, ed. M. Bańko, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Ostaszewska, K, 2002, Geografia krajobrazu. Wybrane zagadnienia metodologiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Richling, A., Solon, J., 1996, 2002, Ekologia krajobrazu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Suchodolski, J., 2008, Kształtowanie współczesnej zabudowy miejscowości turystycznych w sudeckim krajobrazie kulturowym na przykładzie Zieleńca w Górach Orlickich, [in:] Studia krajobrazowe jako podstawa właściwego gospodarowania przestrzenią, eds. A. Zaręba i D. Chylińska, Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, pp. 187-197.

Włodarczyk, B., 1999, Przemiany form aktywności turystycznej. Przykład krawędzi Wyżyny Łódzkiej, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, 194 pp.

Włodarczyk, B., 2009, Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcje, determinanty rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 268 pp.

Turyzm

Tourism; The Journal of University of Lodz

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 70 70 4
PDF Downloads 38 38 3