Activation of the polish coastal tourist reception region using the instrument of a Public-Private Partnership

Open access

Activation of the polish coastal tourist reception region using the instrument of a Public-Private Partnership

Public-Private Partnership (PPP) is a form of cooperation between the public sector and the private in order to carry out projects or services traditionally supplied by the public sector. This mode of investment is most commonly applied to the creation of technological infrastructure projects. According to the author PPP will allow coastal tourist communes (gminas) to speed up the implementation of the communication infrastructure, and the sport and recreational infrastructure which are presently major barriers to the development of the tourist economy. This is further confirmed by examples presented in this work.

European PPP Report (2005, 2007), DLA Piper Rudnicki Grey Cary www.dlapiper.com

Co-operation and Partnership in Tourism: A Global Perspective, WTO, Madrid 2004 Prepared for: Canadian Tourism Commission, World Tourism Organization, World Tourism Organization Business Council, Researched by: KPMG Canada.

Gołembski, G., (red.), 1999, Regionalne aspekty rozwoju turystyki, PWN, Warszawa-Poznań.

Guidelines for successful Public-Private Partnerships. European Commission, Directorate General Regional Policy, Brussels, 2003.

Jędrzejczyk, I., 2004, Partnerstwo publiczno-prywatne w realizacji turystycznych projektów inwestycyjnych w regionie, [in:] Kształtowanie jakości produktu turystycznego regionu z zachowaniem rozwoju zrównoważonego, ed. G. Gołembski et al., Instytut Turystyki, Warszawa.

Korbus, B., 2003, Partnerstwo Publiczno-Prywatne, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa.

Korbus, B., 2008, PPP jako forma realizacji zadań publicznych, Forum PPP, no 1(1).

Maksymiuk, Z., 2008, Czy potrzebna jest nowelizacja ustawy o PPP? - Forum Dyskusyjne: Forum PPP, no 1(1).

Malinowski, A., 2008, Czy potrzebna jest nowelizacja ustawy ,,,,,,,,,,o PPP? - Forum Dyskusyjne: Forum PPP, no 1(1).

Marciszewska, B., Miecznikowski, S., 2003, Partnerstwo publiczno-prywatne a rozwój turystyki w regionie, [in:] Unia Europejska a przyszłość polskiej turystyki, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.

Marciszewska, B., 2007, Partnerstwo publiczno-prywatne w sektorze turystyki (polskie przykłady zastosowań), [in:] Działania w trybie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego na rzecz rozwoju gospodarki turystycznej przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej, ed. A. Szwichtenberg, Strasburg-Koszalin.

Miecznikowski, S., 2005, Partnerstwo publiczno-prywatne jako potencjalny instrument rozwoju turystyki w województwie pomorskim, [in:] Polityka turystyczna, ed. A. Panasiuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin-Kopenhaga.

Pawlicz, A., 2008, Promocja produktu turystycznego - turystyka miejska, Difin, Warszawa.

Public-Private Cooperation. Ehancing. Tourism. Competitiveness. Conseil Professionnel OMT, WTO Business, Consejo Empresarial, WTO, Madrid, Spain October 2000.

Sołtysik, P., 2008, Przykład realizacji PPP z perspektywy sektora prywatnego - Hochtief PPP Solutions GmbH, Materiały z konferencji pt.: PPP w prawie i praktyce, Lovells, Warszawa (PowerPoint version).

Synthesis of public private partnership. Project for Road, bridges & tunnels from around the Word - 1985-2004, U.S. Department of Transportation, Federal Highway Administration - Office of Policy, Waszyngton, 2005.

Szwichtenberg, A., 1991, Stymulatory i bariery rozwoju funkcji turystycznej w polskiej nadmorskiej strefie rekreacyjnej, Wydawnictwo KONB, Koszalin.

Szwichtenberg, A., 2002, Ograniczona dostępność komunikacyjna polskiego Wybrzeża, [in:] Wybrane zagadnienia geografii transportu, ed. J. Wendt, Wydawnictwo US, Szczecin.

Szwichtenberg, A., 2006, Gospodarka turystyczna polskiego Wybrzeża, Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.

Szwichtenberg, A., 2007, Istota partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) i możliwości jego realizacji w gminach nadmorskich w warunkach obecnie obowiązujących przepisów unijnych, [in:] Działania w trybie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego na rzecz rozwoju gospodarki turystycznej przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej, ed. A. Szwichtenberg, Strasburg-Koszalin.

Szwichtenberg, A., 2008a, PPP - metodą przyspieszonego rozwoju infrastruktury turystycznej i paraturystycznej na polskim Wybrzeżu, [w:] Problemy Zintegrowanego Zarządzania Obszarami Przybrzeżnymi w Polsce ‘relacje wzajemne morze-ląd’, Instytut Nauk o Morzu Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008 (in print).

Szwichtenberg, A., 2008b, PPP - jako najważniejsza droga realizacji inwestycji turystycznych na Wybrzeżu przy wykorzystaniu środków UE, [in:] Fundusze UE dla Gospodarki Morskiej, Gdynia 2008 (in print).

Szwichtenberg, A., 2008c, Applications of PPP (Public-Private Partnership) in the tourist economy of Polish coast, ‘Wisnik Lwiwskogo Uniwersytetu’, Wipusk 24.

Szwichtenberg, A., 2008d, Partnerstwo Publiczno-Prywatne a gospodarka turystyczna, Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.

Walczak, M., 2008, PPP korzyści i zagrożenia, Forum PPP, no 1(1).

Turyzm

Tourism; The Journal of University of Lodz

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 71 71 4
PDF Downloads 43 43 2