The tourism attractiveness of Polish libraries

Open access

The tourism attractiveness of Polish libraries

The aim of the article is to draw the reader's attention to the tourism attractiveness of renowned Polish libraries. These have attained a tourism function due to tourism exploration and penetration, but remain in the shadow of other Polish cultural assets. The article outlines the historical geography of Polish libraries, an analysis of tourism assets and an attempt to classify and catalogue libraries in Poland.

Birkenmajer, A., Kocowski, B., Trzynadlowski, J., 1971, Encyklopedia wiedzy o książce, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków, pp. 2874.

Bieńkowska, B., 2005, Książka na przestrzeni dziejów, Wydawnictwo CEBID, Warszawa, pp. 350.

Bieńkowska, B., Chamerska, H., 1992, Tysiąc lat książki i bibliotek w Polsce, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, pp. 202.

Grycz, J., 1949, Historia bibliotek w zarysie, Spółdzielnia Wydawnicza "Chłopski Świat", Warszawa, pp. 100.

Klukowski, B., 2005, Książnice Narodowe Świata, Wydawnictwo CEBID, Warszawa, pp. 147.

Kołodziejczyk, A., 1979, Rola elementów kultury w turystyce, Instytut Turystyki, Warszawa.

Kosmanowa, B., 1978, Tysiąc lat bibliotek w Polsce, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Kraków, pp. 44.

Kowalczyk, A., 2000, Geografia turyzmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, pp. 287.

Kurek, W. (red.), 2007, Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, pp. 541.

Lijewski, T., Mikułowski, B., Wyrzykowski, J., 1992, Geografia turystyczna Polski, PWE, Warszawa, pp. 303.

Ożarzewski, Cz., 1960, Zarys dziejów książki i księgarstwa, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, pp. 173.

Warszyńska, J., Jackowski, A., 1979, Podstawy geografii turyzmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, pp. 337.

Turyzm

Tourism; The Journal of University of Lodz

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 130 130 13
PDF Downloads 37 37 4