Museums in former residences: castles, palaces and manor houses

Open access

Museums in former residences: castles, palaces and manor houses

The article concerns former residences in Poland and their contemporary use as museums. The authors present the history of Polish residences, the development of museums in castles, palaces and manor houses, their spatial distribution and the relations between the type of building and that of the museum collection.

Ajewski, K., 2001, Polskie siedziby rodowe - muzea w XIX w., Spotkania z Zabytkami, nr 4, Dwieście lat muzeów w Polsce. Dodatek.

Cemka, F., 2001, Polskie muzealnictwo w drugiej połowie XX w., Spotkania z Zabytkami, nr 9, Dwieście lat muzeów w Polsce. Dodatek.

Guerquin, B.,1984, Zamki w Polsce, Arkady, Warszawa.

Kaczyńscy, I. and T., 2001, Polska. Najciekawsze zamki, Sport i Turystyka, Muza SA, Warszawa.

Kubalska-Sulkiewicz, K., 1996, Słownik terminologiczny sztuk pięknych, PAN, Warszawa.

Miłobędzki, A., 1982, Polskie rezydencje wieku XVII- typowe programy i rozwiązania [in:] Architektura rezydencjonalna historycznej Małopolski. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Łańcut, czerwiec 1975, pp. 7-17.

Omilanowska, M., 2005, Polska. Pałace i dwory, Sport i Turystyka Muza S.A., Warszawa.

Rydel, M., 1993, Jam dwór polski, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Sołtysiak, M., Wierzbicka, K., 1997, Muzea w Polsce. Informator, Ministerstwo Kultury i Sztuki. Ośrodek Dokumentacji Zabytków, Warszawa.

Sołtysiak, M., Wierzbicka, K., 2003, Polska. Najciekawsze muzea, Sport i Turystyka, Muza SA, Warszawa.

Ustawa o muzeach, 1996.

Ustawa o ochronie dóbr kultury, 1962.

Wykaz muzeów w Polsce, 2007, Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, Warszawa.

Turyzm

Tourism; The Journal of University of Lodz

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 62 62 4
PDF Downloads 35 35 3