Early tourism writing at the Jagiellonian University, Kraków (15th c.-mid-17th C.)

Open access

Early tourism writing at the Jagiellonian University, Kraków (15th c.-mid-17th C.)

The author attempts to outline early tourism writing by professors and graduates from the Kraków Academy (Akademia Krakowska), the majority of which are geographic and cartographic works. Among the authors, Jan Długosz, Wawrzyniec Korwin, Jan z Głogowa, Maciej z Miechowa (Miechowita), Bernard Wapowski and Marcin Kromer should be mentioned.

Barycz, H., 1935, Historia Uniwersytetu Jagiellońskiego w epoce humanizmu, UJ, Kraków.

Buczek, K., 1960, Maciej Miechowita jako geograf Europy Wschodniej, [in:] H. Barycz (ed.), Maciej z Miechowa 1457-1523. Historyk, geograf, lekarz, organizator nauki, Wrocław-Warszawa, pp. 75-166.

Bujak, F., 1925, Studia geograficzno-historyczne, Gebethner i Wolff, Warszawa.

Bystroń, J. S., 1930, Polacy w Ziemi Świętej, Syrii i Egipcie 1147-1914, Księgarnia Geograficzna "Orbis", Kraków.

Jackowski, A., Sołjan I., 2004, Jan Długosz jako geograf, [in:] B. Iżmaiłow (ed.), Przyroda - Człowiek - Bóg, Kraków, pp. 253-262.

Jackowski, A., 2008, Dzieje geografii polskiej do 1918 roku, [in:] A. Jackowski, S. Liszewski, A. Richling (eds), Historia geografii polskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa, pp. 11-73.

Kornaus, J., 1925, Jan Długosz, geograf polski XV wieku., Prace Geograficzne E. Romera, 5, pp. 81-126.

Olszewicz, B., 1957, Geografia polska w okresie Odrodzenia, Prace Geograficzne, no. 12.

Olszewicz, B., 1967, Bernard Wapowski, [in:] B. Olszewicz (ed.), Dziewięć wieków geografii polskiej. Wybitni geografowie polscy, Warszawa, pp. 53-63.

Pawłowski, S., 1915, Długosz jako znawca polskiej ziemi. (W pięćsetną rocznię urodzin Długosza), Kosmos, 40, pp. 452-474.

Pawłowski, S., Romer, E., 1964, Geografia i podróżnictwo, [w:] E. Romer, Wybór prac, IV, Warszawa, PWN, Polskie Towarzystwo Geograficzne, pp. 555-615.

Turyzm

Tourism; The Journal of University of Lodz

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 76 76 16
PDF Downloads 35 35 4