Development of directives in child language: A case study of Czech

Open access

Abstract

In this article, the longitudinal development of directives in first-language acquisition is described, and examples of the development of directive speech acts in one Czech child from the ages of 2.8 to 4.1 are included. The results show that the child acquires communicative strategies gradually and that he usually prefers one concrete strategy initially, which is later replaced by a new strategy corresponding with the acquisition of morphological categories. The child’s grammatical development is divided into two stages: the stage of protomorphology, when the child acquires basic morphological categories, and the stage of morphology proper / modular morphology, when the child uses a variety of grammatical means. In the stage of morphology proper, pragmatic factors become more influential as the child is no longer limited by a lack of grammatical competence.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • ANDERSEN E. 1990. Speaking with style. The sociolinguistic skills of children. London: Routledge.

 • BATES E. 1976. Language and context – the Acquisition of Pragmatics. New York: Academic Press.

 • BATES E. SILVERN L. 1977. Social Adjustment and Politeness in Preschoolers. Journal of Communication vol. 27 pp. 104–111.

 • BITTNER D. DRESSLER W. U. KILANI-SCHOCH M. (eds.) 2003. Development of verb inflection in first language acquisition. A cross-linguistic perspective. Berlin: Mouton-de Gruyter.

 • CLARK E. V. 2003. First Language Acquisition. Cambridge: Cambridge University Press.

 • DRESSLER W. (ed.) 1997. Studies in Pre- and Protomorphology. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.

 • GARVEY C. 1975. Requests and responses in children’s speech. Journal of Child Language vol. 2 pp. 41–63.

 • GROSSE G. MOLL H. TOMASELLO M. 2010. 21-Month-olds understand the cooperative logic of requests. Journal of Pragmatics vol. 42 pp. 3377–3383.

 • HULS E. VAN WIJK C. 2012. The development of a directive repertoire in context: A case study of a Dutch speaking young child. Journal of Pragmatics vol. 44 pp. 83–103.

 • KAPALKOVÁ S. et al. 2010. Hodnotenie komunikačných schopností detí v ranom veku. Bratislava: Slovenská asociácia logopédov.

 • MacWHINNEY B. – SNOW C. 1985. The Child language data exchange system. Journal of Child Language vol. 13 pp. 271–296.

 • OHNESORG. K. 1948. Fonetická studie o dětské řeči. Praha: FF UK.

 • OHNESORG. K. 1959. Druhá fonetická studie o dětské řeči. Brno: FF Universita v Brně.

 • PAČESOVÁ J. 1968. The development of Vocabulary in the Child Brno: Univerzita J. E. Purkyně.

 • PAČESOVÁ J. 1979. Řeč v raném dětství. Brno: Univerzita J. E. Purkyně.

 • SAICOVÁ ŘÍMALOVÁ L. 2010. Komunikační prostředky dítěte v období jednoslovných výpovědí. Praha: FF UK (nonpublished thesis).

 • SAICOVÁ ŘÍMALOVÁ L. 2012. Intertextualita v procesu osvojování: raná dětská řeč. Slovo a slovesnost vol. 73 no. 4 pp. 345–365.

 • SAICOVÁ ŘÍMALOVÁ L. 2013. Když začínáme mluvit...Lingvistický pohled na rané projevy česky hovořícího dítěte. Praha: FF UK.

 • SLANČOVÁ D. (ed.) 2008. Štúdie o dětskej reči. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove.

 • SMOLÍK F. 2002. Osvojování českých slovesných tvarů v raném věku. Československá psychologie vol. 46 no. 5 pp. 450–461.

 • SMOLÍK F. 2006. Časná znalost jazyka: vývoj receptivní znalosti jazyka v prvních dvou letech života. Československá psychologie vol. 50 no. 3 pp. 238–250.

 • SMOLÍK F. 2009. Psycholingvistika a čeština: některá slibná témata. Naše řeč vol. 92 no. 5 pp. 240–251.

 • SMOLÍK F.; SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ G. 2014. Vývoj jazykových schopností v předškolním věku. Praha: Grada.

 • STEPHANY U. VOEIKOVA M. D. (eds.) 2009. Development of nominal inflection in first language acquisition. A cross-linguistic perspective. Berlin New York: Mouton de Gruyter.

 • TOMASELLO M. 2005. Constructing a language: a usage-based theory of language acquisition. Cambridge Mass.: Harvard University Press.

 • VOEIKOVA M. D. DRESSLER W. U. (eds) 2002. Pre- and Protomorphology. Early Phases of Morphological Development in Nouns and Verbs. München: Lincom Europa.

 • URL: < http://laboratorium.detskarec.sk/> [Accessed 30 April 2015]

 • URL: <http://childes.psy.cmu.edu/> [Accessed 30 April 2015]

Search
Journal information
Impact Factor


CiteScore 2018: 0.25

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.144
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.447

Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 689 248 7
PDF Downloads 367 136 9