A method for the aggregation of spatial data in the study of urban structure on the example of trends in the localisation of tall buildings in Wrocław

 • 1 Department of Urban Planning and Settlement Processes, Faculty of Architecture, Wrocław University of Science and Technology

Abstract

The dynamic development of technology benefits from an access to information about space, and thus this development has a significant impact on the urban form of cities. This applies not only to spatial behaviour of users but also to the principles of spatial policy. The purpose of this study is to systematise knowledge in the field of shaping the development of tall buildings in Poland in the light of available spatial data and their impact on the urban structure of cities. The method of aggregation of spatial data in the form of a point cloud from LiDAR laser scanning was validated; geospatial analysis and map studies in the GIS environment were conducted taking into account trends in building height distribution. The conclusions highlight the primary aim of the latest research methods that can be implemented in the context of urban analysis. The case study of Wrocław shows that the method for the aggregation of spatial data from laser scanning is a universal research tool in the search for trends occurring in the urban form of the city, in particular with relation to building height.

Falls das inline PDF nicht korrekt dargestellt ist, können Sie das PDF hier herunterladen.

 • Al-Kodmany, K., (2017). Understanding Tall Buildings. A theory of placemaking. New York: Routledge Taylor & Francis Group.

 • Bieda, A. et al. (2020). 3D Technologies as the Future of Spatial Planning: the Example of Krakow. Geomatics and environmental engineering, 14(1), 15–33. https://doi.org/10.7494/geom.2020.14.1.15

 • Bach-Głowińska, J. et al. (2009). Studium lokalizacji obiektów wysokościowych. Gdańsk: Biuro Rozwoju Gdańska.

 • Bednarek, K. et al. (2012). Studium lokalizacji obiektów wysokościowych kształ-tujących sylwetę Łodzi. Łódź: Miejska Pracownia Urbanistyczna.

 • Borsa, M., Zagajewski, B., Kulawik, B. (2017). Teledetekcja w planowaniu przestrzennym. Warszawa: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

 • Czyńska, K. (2015). Application of Lidar Data and 3D-City Models in Visual Impact Simulations of Tall Buildings. Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., XL-7/W3, 1359–1366.

 • Czyńska, K., Marzęcki, W., Rubinowicz, P. (2011). Studium wartości widokowych miasta Lublin. Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR RSS. Retrieved from http://obserwatorium.miasta.pl (date of access: 2020/09/01).

 • Czyńska, K., Rubinowicz, P. (2017). Sky Tower impact on the landscape of Wrocław – analysing based on the VIS method. Architectus Pismo Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, 2(50), 87–98. https://doi.org/10.5277/arc170207

 • Czyńska, K., Rubinowicz, P., Zwoliński, A. (2017). Analizy Zabudowy wysokiej w krajobrazie miasta. Teka Komisji Urbanistyki i Architektury PAN oddział w Krakowie, XLV, 319–341.

 • Deng, F., Zhang, Z., Zhang, J. (2004). Construction 3D Urban Model from LiDAR and Image Sequence. ISPRS Archives, XXXV, B3, 580–583.

 • Dwivedi, M., Uniyal, A., Mohan, R. (2015). New Horizons in Planning Smart Cities using LiDAR Technology. International Journal of Applied Remote Sensing and GIS, 1(2), 40–50.

 • Jankowska, M., Oleński, W., Błażejewski, M. (2008). Analiza urbanistyczna lokalizacji budynków wysokościowych na obszarze śródmieścia Warszawy. Warszawa: Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju.

 • Jaśkiewicz, M. et. al. (2009). Możliwości lokalizacji obiektów wysokościowych w aspekcie ochrony panoramy miasta Krakowa – analiza. Kraków: Biuro Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa.

 • Jopek, D. (2018). Czynniki kształtujące przestrzenną formę miasta. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 42, 81–89.

 • Kosiński, W., Zieliński, M. (2016). Landscape urbanism and the urban landscape. Theory, practice, education. space & FORM, 25, 7–52.

 • Kulawiak, M., Lubniewski, Z. (2020). Improving the Accuracy of Automatic Reconstruction of 3D Complex Buildings Models from Airborne Lidar Point Clouds. Remote Sensing. 12(10), 1643, 1–25. https://doi.org/10.3390/rs12101643

 • Marzęcki, W., Czyńska, K., Rubinowicz, P. (2005). Studium kompozycyjne Szczecina ze wskazaniem terenów dla zabudowy wysokiej. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin RSS. Retrieved from http://bip.um.szczecin.pl (date of access: 2020/09/01).

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065).

 • Rubinowicz, P., Czyńska, K. (2015). Study of City Landscape Heritage Using Lidar Data and 3d-City Models. Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci, XL-7/W3, 1395–1402.

 • Santos, T., Rodrigues, A.M., Tenedório, J.A. (2013). Characterizing urban volumetry using lidar data. International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., XL-4/W1, 71–75.

 • Szumigała, P. (2019). Diagnoza stanu ochrony historycznych struktur urbanistyczno-krajobrazowych powiatu poznańskiego na podstawie metody Historycznych Kodów Przestrzennych i zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego.

 • Uchwała Nr L/1177/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia.

OPEN ACCESS

Zeitschrift + Hefte

Suche