The contemporary importance of the Old Canal area for the centre of Bydgoszcz and its influence on the city’s cultural landscape

 • 1 Department of Urban Planning and Architecture, Faculty of Civil and Environmental Engineering and Architecture, University of Science and Technology in Bydgoszcz

Abstract

European cities are centuries-old connections of social and cultural interrelations in which the history and heritage of generations have formed a specific model of collective life and culture. The nature, prestige and signs of urban life in these cities are best indicated by their public spaces and their structure and inclusion in the urban tissue. Being presentable areas as well as places of social intercourse and activity, public spaces form multipurpose areas which establishe the city’s cultural landscape. Simultaneously, the game for urban areas in the city and related economic interests, and market all activities promoting the city’s image and interfering with the city’s structure, pose a threat to the sensible development of the most valuable parts of the urban space. Globalisation processes contribute to the unification and standardisation of any forms of life, including space. The need for maintaining the continuity of urban tissue requires that its historical traces be cultivated. In this context, the contemporary role of the Old Canal area for downtown Bydgoszcz and its influence on the development of the city’s cultural landscape are part of the current strategies for the culture-forming regeneration of urban space.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Badtke, M. (2006). Kanał Bydgoski. Bydgoszcz: Wydawnictwa Regionalne Eko-Bad.

 • Böhm, A., Zachariasz, A. (1997). Architektura krajobrazu i sztuka ogrodowa, Ilustrowany słownik angielsko-polski. Warszawa: Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu Narodowa Instytucja Kultury.

 • Dombrowicz, M., Januszewski, M. (2013). Stary Kanał Bydgoski przewodnik edukacyjny. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

 • Grześkow, I. (2012). Idea miasta-ogrodu w jednostce strukturalnej śródmieścia Bydgoszczy. Czasopismo Techniczne, 6-A (19), 327–334.

 • Biskup, M. (Ed.) (1991). Historia Bydgoszczy, tom I, Warszawa–Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

 • Hołub, A. (2005). Współczesna przestrzeń publiczna – poszukiwanie przesłanek projektowych. In: M. Kochanowski (Ed.), Przestrzenie publiczne miasta postindustrialnego (pp. ??–??). Warszawa: Biblioteka Urbanisty, Urbanista.

 • Januchta-Szostak, A. (2019). Miasta przyjazne rzekom. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.

 • Januchta-Szostak, A. (2012). Społeczne i krajobrazowe walory wody w środowisku miejskim. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.

 • Kochanowska, D. (2005). Śródmiejskie przestrzenie publiczne – współczesne przekształcenia. In: M. Kochanowski (Ed.), Przestrzenie publiczne miasta postindustrialnego (pp. ??–??). Warszawa: Biblioteka Urbanisty, Urbanista.

 • Kozłowska-Adamska, M., Zieliński, K. (2012). Bydgoski Węzeł Wodny (BWW) jako miejsce rekreacji i wypoczynku Bydgoszczan. In: D. Szumińska (Ed.), Rewitalizacja dróg wodnych szansą dla gospodarki (pp. ??–??). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.

 • Kuc, S. (2019). Woda rzeczywistość i iluzje. Niemieckie wystawy ogrodnicze w latach 2007–2017. Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej.

 • Kuczma, R. (1995). Zieleń w dawnej Bydgoszczy. Bydgoszcz: Instytut Wydawniczy „Świadectwo”.

 • Kutta, J. (2004). Miasto ogrodów i kwiatów. Przyczynek do historii zieleni w Bydgoszczy. In: J. Banaszak (Ed.), Przyroda Bydgoszczy (pp. ??–??). Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej.

 • Lorens, P. (2004). Rewitalizacja frontów wodnych jako element procesu odnowy miast. In: K. Markowski (Ed.), Przestrzeń w zarządzaniu rozwojem regionalnym lokalnym (pp. ??–??). Biuletyn KPZK.

 • Mokra, J. (1996). Tereny zieleni miasta Bydgoszczy dawniej i dziś. In: J. Banaszak (Ed.), Środowisko przyrodnicze Bydgoszczy, środowisko – przyroda – zdrowie (pp. ??–??). Bydgoszcz: Wydawnictwo Tanan.

 • Muszyńska-Jeleszyńska, D. (2014). Tereny nadrzeczne w strukturze przestrzenno-funkcjonalnej Bydgoszczy. Problemy rozwoju i rewitalizacji. In: Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych (pp.??–??). Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko.

 • Pancewicz, A. (2014). Rzeka w krajobrazie miasta. Gliwice: Politechnika Śląska.

 • Siewniak, M., Mitkowska, A. (1998). Tezaurus sztuki ogrodowej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm.

 • Solarek, K., Ryńska, E.D., Mirecka, M. (2016). Urbanistyka i architektura w zintegrowanym gospodarowaniu wodami. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.

 • Tölle, A. (2010). Restrukturyzacja miejskich obszarów nadwodnych, Aspekty urbanistyczne, zarządzające i społeczno-kulturowe. Poznań: Biuletyn Instytutu Geografii Społecznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, Seria „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna”.

 • Wroński, S., Pietrzak, E. (2009). Przywracanie nadrzecznej tożsamości Bydgoszczy poprzez rewitalizację Bydgoskiego Węzła Wodnego i Międzynarodowej Drogi Wodnej. Miejsce wydania: Wydawca???

 • Zuziak, Z. (1998). Strategie rewitalizacji przestrzeni śródmiejskiej. Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej.

 • Zyglewski, Z. (2017). Kanał Bydgoski w sieci śródlądowych dróg wodnych. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

 • Zyglewski, Z. (2018). Planty nad Starym Kanałem Bydgoskim – upadek i rewitalizacja. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

 • Program rewitalizacji i rozwoju Bydgoskiego Węzła Wodnego. (2006). Retrieved from https://mpu.bydgoszcz.pl/pliki/bww.pdf (date of access: 2019/09/19).

 • Program przywrócenia miastu rzeki Brdy – rewitalizacja Starego Miasta, Wenecji Bydgoskiej i Wyspy Młyńskiej. Miejska Pracownia Urbanistyczna Bydgoszcz. (2000). Retrieved from http://mpu.bydgoszcz.pl (date of access: 2019/09/19).

 • Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy, Urząd Miasta Bydgoszczy. (2008). Retrieved from http://www2.um.bydgoszcz.pl/binary/renowacja%20wyspy%20mlynskiej_tcm29-55325.pdf (date of access: 2019/09/19).

 • Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Bydgoszcz, Urząd Miasta Bydgoszczy, Wydział Rozwoju i Strategii Miasta. (2008). Retrieved from https://www.bydgoszcz.pl/rozwoj/rewitalizacja/lokalny-program-rewitalizacjidla-miasta-bydgoszczy-na-lata-2007-2015-lpr-b (date of access: 2019/09/19).

 • REURIS: Rewitalizacja miejskich przestrzeni nadrzecznych, Urząd Miasta Bydgoszcz 2008 – 2012. (2012). Retrieved from https://www.bydgoszcz.pl/rozwoj/projekty-miedzynarodowe/reuris/ (date of access: 2019/09/19).

 • Kształtowanie Krajobrazu Miasta Bydgoszczy. Miejska Pracownia Urbanistyczna. (2015). Retrieved from http://mpu.bydgoszcz.pl/ (date of access: 2019/09/19).

 • Gminny Program Rewitalizacji Miasta Bydgoszczy 2023+. Urząd Miasta Bydgoszczy (2018). Retrieved from https://bip.um.bydgoszcz.pl/binary/Gminny_Program_Rewitalizacji__Miasta_Bydgoszczy_2023__tcm30-245667.pdf (date of access: 2019/09/19).

 • Park nad Starym Kanałem. Architektura Murator (2012). Retrieved from https://architektura.muratorplus.pl/zycie-w-architekturze/2012/park-nadstarym-kanalem-w-bydgoszczy/822/ (date of access: 2019/10/07).

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search