The reconstruction of the Museum of Warsaw – current architectural interventions in a monument of great significance for the history of conservation in Poland

 • 1 Faculty of Architecture and Fine Arts, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University

Abstract

The article presents an analysis of the interventions carried out as part of the revitalisation of the complex of tenement houses on Strona Dekerta Starego Miasta na Rynku (Dekert’s Side of the Old Town Market Square) in Warsaw. The design works in question took place between 2014 and 2017, resulting in the reconstruction of the Museum of Warsaw and the adaption of its space to the current needs. The article describes the conservation activities undertaken in the tenement houses over the last one hundred years, the main focus being put on the conditions, project process and final outcome of the revitalisation. As highlighted by the author, the most recent interventions in the Museum of Warsaw’s tenement houses were completed with awareness of the object’s great historic value as an important component of the Old Town inscribed in the UNESCO World Heritage List. They are an example of typically Polish conservation interventions and a specific attitude towards architectural monuments, which were in great part lost by Poland as a result of warfare.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Arszyński, M. (2007). Idea, pamięć, troska. Rola zabytków w przestrzeni społecznej i formy działań na rzecz ich zachowania od starożytności do połowy XX wieku. Malbork: Muzeum Zamkowe.

 • Bąkowski, K. (1905). O konserwacji zabytków przeszłości. Architekt, 3, 33–46.

 • Beiersdorf, Z. (1998). Konserwacja Krakowa sprzed 100 laty. In J.M. Małecki (Ed.), Kraków przed stu laty (pp. 71–93). Kraków: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa.

 • Bochiński, J. (2013). Od socrealisty do abstrakcjonisty „Kucie kos” Wojciecha Fangora z Muzeum Warszawy. Retrieved from historiaposzukaj,pl/wiedza,obrazy,878,obraz_kucie_kos.html, (date of access: 2020/01/180).

 • Ciesielska, D. (2007). Stanisław Zamecznik. Almanach Muzealny, V, 357–359.

 • Czaja, R. (Ed.). (2007). Atlas Historyczny Miast Polskich, vol. V. Kraków.

 • Dąbrowski, K., Żaryn, S. (1955). Polichromowany strop kasetonowy w kamienicy. warszawskiej Rynek Starego Miasta 34. Ochrona Zabytków, 2, 116–124.

 • Dettloff, P. (2008). Odbudowa i restauracja zabytków architektury w Polsce w latach 1918–1939 teoria i praktyka. Kraków: Universitas.

 • Dettlof, P. (2010). Działalność konserwatorska Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości. In E. Manikowska, P. Jamski (Eds.), Polskie dziedzictwo kulturowe u progu niepodległości wokół Towarzystwa opieki nad Zabytkami Przeszłości (pp. 127–158). Warszawa: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Departament Dziedzictwa Kulturowego: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk.

 • Dudelewicz, J., Uchański, W. (2016). Bezcenne malowidła ścienne na murach Muzeum Warszawy. Retrieved from http//muzeumwarszawy.pl/bezcennemalowidla-scienne-na-murach-muzeum-warszawy/ (date of access: 2020/01/18).

 • Dzierwa, K. (2010). Kronika wystaw Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości. In E. Manikowska, P. Jamski (Eds.), Polskie dziedzictwo kulturowe u progu niepodległości wokół Towarzystwa opieki nad Zabytkami Przeszłości (pp. 283–311). Warszawa: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Departament Dziedzictwa Kulturowego: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk.

 • Frycz, J. (1973). Neogotyk i restauracja zabytków w Polsce. In T. Hrankowska (Ed.), Sztuka 2 połowy XIX wieku, Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki Łódź, listopad 1971 (pp. 173–182). Warszawa: PWN.

 • Frycz, J. (1975). Restauracja i konserwacja zabytków architektury w Polsce w latach 1795–1918. Warszawa: PWN.

 • Grzelachowski, S. (2010). Autentyzm w kamienicach warszawskiego Rynku Staromiejskiego. Spotkania z Zabytkami, 11–12, 34–41.

 • Hamnett, C., Shoval, N. (2008). Museums as Flagships of Urban Development. In L. Hoffman, S. Fainstein, D. Judd (Eds.), Cities and Visitors: Regulating people, markets and city space (pp. 219–236). Oxford: Blackwell.

 • The Charter of Venice. (1964). Retrieved from www.nid.pl/upload/iblock (date of access: 2020/01/18).

 • Koczorowska, M., Kozarzewski, M., Kułakowska, D., Zalewska, K. Madonna tronująca z dzieciątkiem z kamienicy Rynek Starego Miasta 40. Retrieved from muzeumwarszawy.pl/wp-content/uploads/2019/05/8-madonna.pdf (date of access: 2020/01/18).

 • Krawczyk, J. (Ed.). (2012). Wokół Wawelu. Antologia tekstów z lat 1901–1909. Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Mówią wieki”.

 • Krogulec, T. (2007). Inwentarz rysunków architektonicznych kamienic bloku muzealnego w zbiorach Muzeum Historycznego m.st. Warszawy. Almanach Muzealny, V, 123–172.

 • Królikowski, J.T. (2004). Zakład Architektury Polskiej i Historii Sztuki. In M. Brykowska (Ed.), Oskara Sosnowskiego świat architektury (pp. 71–74). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.

 • Krzyżanowski, W. (1912). Pamiętnik pierwszego zjazdu miłośników ojczystych zabytków w Krakowie w dniach 3 i 4 lipca 1911 roku, Kraków.

 • Lalewicz, M., Lisiecki, J. (1932–1933). Wydział Konserwatorski Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości Okres 1920–1930. Biuletyn Historii Sztuki i Kultury, 1, 45–52.

 • Manikowska, E. (2010). Od miasta do stolicy. Towarzystwo opieki nad Zabytkami Przeszłości Warszawa. In E. Manikowska, P. Jamski (Eds.), Polskie dziedzictwo kulturowe u progu niepodległości wokół Towarzystwa opieki nad Zabytkami Przeszłości (pp. 254–281). Warszawa: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Departament Dziedzictwa Kulturowego: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk.

 • Muczkowski, J. (1904). Jak konserwować zabytki przeszłości. Architekt, 89.

 • Popiołek, M. (2016). Od kamienicy do muzeum. Warszawa: Muzeum Warszawy.

 • Ruskin, J. (1849). The seven lamps of architecture. London: Smith, Elder & Co. Sas-Zubrzycki, J. (1902). Krótkie myśli z dzieła Ruskina Siedem lamp architektury wraz z uwagami. Lviv.

 • Sas-Zubrzycki J. (1922). Polish Style – National Style. Lviv.

 • Sołtan, A. (2007). Muzeum Historyczne m. st. Warszawy 1936–2006. Almanach Muzealny, V, 7–54.

 • Sulimierska, M. (1953). Kowalszczyzna staromiejska XVII i XVIII wieku. Ochrona Zabytków, 23, 119–124.

 • Szmygin, B. (Ed.). (2015). Vademecum konserwatora Zabytków. Warszawa: Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS.

 • Urbanowicz, B. (1953). Dwie polichromie starego Rynku. Ochrona Zabytków, 23, 142–156.

 • Van Aalst, I., Boogaarts, I. (2003). From Museum to mass entertainment; the evolution of the role of museums in cities. European Urban and Region Studies, 9(3), 195–209.

 • Wojciechowski, A. (1953a). Polichromia i wnętrza Starego Miasta. Przegląd Artystyczny, 4, 3–15.

 • Wojciechowski, A. (1953b). O właściwą formę współpracy plastyków z architektami. Przegląd Artystyczny, 6, 8–11.

 • Wojciechowski, J. (1934). O kamienicy Baryczków. Architektura i Budownictwo, 3, 90–94.

 • Wowczak, J. (2019). Współczesna restauracja powojennej rekonstrukcji zabytku. Wiadomości Konserwatorskie, 59, 124–131.

 • Zachwatowicz, J. (1965). O ochronie zabytków w Polsce. Warszawa.

 • Zachwatowicz, J. (1981). O polskiej szkole odbudowy i konserwacji zabytków. Ochrona Zabytków, 12, 4–10.

 • Zalewska, A. (2013). Program prac konserwatorskich i restauratorskich trzy stropy polichromowane w kamienicy Kleipoldowskiej. Warszawa.

 • Żaryn, S. (1953a). Stare i nowe portale w kamienicach staromiejskich. Ochrona Zabytków, vol. 2–3, 115–118.

 • Żaryn, S. (1953b). Zabezpieczenie polichromii w kamienicy rynek St. Miasta 17. Ochrona Zabytków, vol. 2–3, 169–171.

 • Żaryn, S. (1972). Trzynaście kamienic staromiejskich. Warszawa.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search