Protected areas in Polish Baltic seaside spa towns in 2019 and spatial order

 • 1 Institute of Land Improvement, Environmental Management and Geodesy, Faculty of Environmental Engineering and Spatial Management, Poznań University of Life Sciences

Abstract

The aim of this paper is to present an overview of protected areas in Polish seaside spa towns in order to preserve their nature value while focusing on the spatial order. Analyses were conducted considering the status of works on the Landscape Act concerning the interior of Polish spa towns and advantageous effects of that Act in the town space. This review paper presents protected areas based on the resources of the Central Register of Nature Conservation Forms (Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody CRFOP) available at the website of the General Directorate for Environmental Protection (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska GDOŚ), which data may find multiple uses. The material for analyses is related to all the six Polish seaside spa towns (as for 01.2020). Polish seaside spa towns have many common natural characteristics. All of the six towns are located on the Baltic Sea, have sandy beaches and dunes and they are situated in the vicinity of protected areas. Frequently a green belt, typically a pine forest, separates the seaside zone from the town. Despite its very long seaside line Poland in 2019 has only six seaside spa towns (Kołobrzeg, Świnoujście, Sopot, Kamień Pomorski, Ustka, Dąbki).

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Bernat, S., Meller, M. (2018). Zoning as an instrument of landscape protection of health spa resorts in Poland. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, IV(1), 985–998. https://doi.org/10.14597/INFRAECO.2018.4.1.068

 • Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody –  Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska CRFOP. (2019). Retrieved from http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/search.jsf (date of access:2019/06/07).

 • Dryglas, D., Golba, J. (2017). Determinanty funkcjonowania i rozwoju uzdrowisk w Europie. Kraków: PWN.

 • Fogel, A. (2017). Uchwała reklamowa. Przewodnik dla gmin. Warszawa.

 • Gamalczyk, M. (2012). Prognoza oddziaływania na środowisko. Zmiany i aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ustka, Sopot.

 • Hałuzo, M., Kubicz, G., Wojcieszyk, H., Wojcieszyk K. (2008). Program ochrony środowiska dla Gminy Ustka na lata 2007–2010 z uwzględnieniem perspektywy do 2014. Ustka.

 • Mapa korytarzy ekologicznych w Polsce. (n.d.). Retrived from http://mapa.korytarze.pl/ (date of access: 2019/06/07).

 • Meller, M., Bernat S. (2019). Drzewa pomnikowe na terenie uzdrowisk w  Polsce, Sylwan, 163(3), 258−264. DOI: https://doi.org/10.26202/sylwan.2018104

 • Obwieszczenie Rady Miasta Świnoujście z  dnia 26 lutego 2015 r. w  sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w  sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Świnoujście.

 • Patyńska, M., Kazem-Bek, M. (2017). Projekt „Uchwały reklamowej” dla Gminy Miasto Ustka, spotkanie warsztatowe 13/14.11.2017 r. Retrived from http://www.ustka.pl/pl/wydarzenie/6/3378/prezentacja-ze-spotkanwarsztatowych-dot-uchwaly-reklamowej-dla-gminy-miasto-ustka-z-dnia-13-i-14-listopada (date of access: 2020/03/17).

 • Projekt Uchwały Krajobrazowej Świnoujście. Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z  jakich mogą być wykonane, dla Gminy Miasto Świnoujście. (2019). Retrived from www.swinoujscie.pl/uploads/files/SW_proj_u_krajobrazowej%20190607%20WY%C5%81O%C5%BBENIE_II.pdf (date of access: 2020/03/06).

 • Świeczkowska, K. (2017). Analiza przestrzenna terenów zieleni w  miejscowości uzdrowiskowej Sopot od XIX wieku. Poznań: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

 • Świnoujście. Kraina 44 wysp. (2017). Konsultacje społeczne. Reklama w  naszym mieście. Retrieved from http://www.swinoujscie.pl/pl/contents/600 (date of access: 2019/06/03).

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717.

 • Ustawa z  dnia 28 lipca 2005 r. o  lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i  obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o  gminach uzdrowiskowych. Dz.U. 2005 nr 167 poz. 1399 z późniejszymi zmianami.

 • Ustawa z  dnia 25 kwietnia 2015 r. o  zmianie niektórych ustaw w  związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu – zwana uchwałą krajobrazową lub uchwałą reklamową. Dz.U. 2015 poz. 774.

 • Uchwała nr XII/143/2007 Rady Gminy Darłowo z  dnia 16 listopada 2007 roku w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Dąbki.

 • Uchwała nr XXXVI/429/2010 Rady Miasta Sopotu z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Sopot.

 • Uchwała nr IV/27/10 Rady Miejskiej w  Kamieniu Pomorskim z  dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Kamień Pomorski.

 • Uchwała nr XVII.176.2012 Rady Gminy Ustka z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia statutu Uzdrowiska Ustka.

 • Uchwała nr XL/526/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Kołobrzeg.

 • Uchwała nr XXXIX/521/2018 Rady Miasta Sopotu z  dnia 26 marca 2018  r. w sprawie uchwalenia zasad i warunków sytuowania na terenie miasta Sopotu obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

 • Uchwała nr XXII/164/2019 Rady Miasta Świnoujście z dnia 28 listopada 2019 r. w  sprawie zasad i  warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i  urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z  jakich

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search