Assessment of spatial changes in green areas in the spa town of Sopot since the 19th century

 • 1 Institute of Land Improvement, Environmental Management and Geodesy, Faculty of Environmental Engineering and Spatial Management, Poznań University of Life Sciences

Abstract

This paper presents changes observed in the green areas in the city of Sopot. Analyses of Sopot archival materials, both cartographic and graphic, provided grounds for an assessment of changes and transformations in that respect starting from the 19th century. These analyses covered all the spa town protection zones A, B and C. This study also focuses on the aspect related with the primary function served by the spa town within the city. The city was also investigated in terms of the considerable cultural value frequently associated with green areas, since Sopot is an architectural gem of historical value. The analysis empasised the positive effect of green areas on the health resort character of the city. Green areas in the spa town of Sopot were analysed applying the comparative method. For this purpose maps and city maps were investigated. Additionally, the study is also based on archival graphic materials collected from the dawnysopot.pl website, as well as recent field studies (Świeczkowska, 2017).

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Bełej, M., Andrzejewska, P. (2016). Klasyfikacja hierarchiczna hoteli na rynku nieruchomości komercyjnych w Sopocie. Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego, 46(2), 26–32.

 • Bernat, S., Meller, M. (2018). Zoning as an instrument of landscape protection of health spa resorts in Poland. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, IV(1), 985–998. DOI: https://doi.org/10.14597/INFRAECO.2018.4.1.068

 • Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody – Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska CRFOP. (2019). Retrieved from http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/search.jsf (date of access: ).

 • Dawny Sopot. Retrieved from http://www.dawnysopot.pl/ (date of access: 2016/12/22).

 • GUS. (n.d.). Powierzchnia terenów zieleni w uzdrowiskach. Retrieved from https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica (date of access: 2017/01/01).

 • GUS. (n.d.). Stan ludności miasta Sopot. Retrieved from https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica (date of access: 2016/10/24).

 • Historia Sopotów art. Sopockie Wiadomości. Retrieved from http://sopoty.pl/sopotzpl/19-historia-sopotow.html (date of access: 2016/10/15).

 • Kasprzak, W., Mańkowska, A. (2008). Fizykoterapia, medycyna uzdrowiskowa i SPA. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

 • Meller, M., Bernat, S. (2019). Drzewa pomnikowe na terenie uzdrowisk w Polsce, Sylwan, 163(3), 258–264. DOI: https://doi.org/10.26202/sylwan.2018104

 • MERITUM Doradztwo Gospodarcze Maciej Hirsch. (2012). Zintegrowany Plan Zrównoważonego Rozwoju Miasta Sopotu na lata 2011–2015. Retrieved from https://docplayer.pl/6987130-Zintegrowany-plan-zrownowazonegorozwoju-miasta-sopotu-na-lata-2011-2015-lokalny-program-rewitalizacji-miasta-sopotu-na-lata-2006-2015.html (date of access: 2020/03/02).

 • Poczobut, J. (2016). Revitalization of Sopot – The Seaside Spa Town in Poland, Procedia Engineering, 161, 2036–2039.

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz.U. 2004 nr 229 poz. 2313).

 • Szczepanowska, H. (2001). Drzewa w mieście. Warszawa: Hortpress.

 • Świeczkowska, K. (2017). Analiza przestrzenna terenów zieleni w miejscowości uzdrowiskowej Sopot od XIX wieku (Thesis). Poznań: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

 • Urząd Miasta Sopotu. (2011). Program ochrony środowiska dla miasta Sopotu na prawach powiatu na lata 2011–2014 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2015–2020 – Aktualizacja. Retrieved from https://bip.sopot.pl/ a,16684,program-ochrony-srodowiska-dla-miasta-sopotu-na-prawachpowiatu-na-lata-2011-2014-z-uwzglednieniem-p.html (date of access: 2020/03/02).

 • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz.U. 2005 nr 167 poz. 1399).

 • Węcławowicz-Bilska, E. (2008). Tereny zieleni o funkcji wypoczynku i lecznictwa uzdrowiskowego w obszarach metropolitalnych. Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej.

 • Węcławowicz-Bilska, E. (2008). Uzdrowiska Polskie. Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej.

 • Zespół Projektowy ds. projektowania i opracowania operatów uzdrowiskowych, powołany przez Izbę Gospodarczą „ Uzdrowiska Polskie”. (2007). Operat Uzdrowiskowy Uzdrowiska Sopot. Część 1 ogólna. Sopot.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search