The Life Cycle of a Training Project in a Research and Development Unit

Open access

Abstract

The article describes the life cycle of a training project in a research and development unit, from setting the training target, through analyzing the needs of the group, establishing workshops’ programs and logistics, up to the evaluation and implementation support. The role of human capital has been presented in the article, thus the need for training organization has been demonstrated to improve quality of work. The article also describes characteristics of the training market, defining types of projects addressed to representatives of the most often trained groups in the research and development unit, like professionals, managers and research workers. Methods and tools aiding the training system analysis and monitoring have also been introduced in the text with a goal to reflect customer, employer, and trainee satisfaction. A process of raising qualifications of employees was described at the Institute of Aviation. It has been found that internal trainings from the subject matter of “project management” are the best solution for research and development centers.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • [1] Dziennik Ustaw z 2010r. Nr 96 poz. 615. (Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki).

 • [2] Armstrong M. 2003 Zarządzanie zasobami ludzkimi Oficyna Ekonomiczna Kraków.

 • [3] Bramley P. 2001 Ocena efektywności szkoleń Dom Wydawniczy ABC Kraków.

 • [4] Hamrol A. 2016 Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa.

 • [5] Kossowska M. i Sołtysińska I. 2002 Szkolenia pracowników a rozwój organizacji Oficyna Ekonomiczna Kraków.

 • [6] Boydell T. i Malcolm L. 2001 Identyfikacja potrzeb szkoleniowych Oficyna Ekonomiczna Dom Wydawniczy ABC Kraków.

 • [7] Serafin K. 2011 Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Problemy Zarządzania 4/9/34 s. 191-203.

 • [8] Szałkowski A. 2006 Podstawy zarządzania personelem Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie Kraków.

 • [9] Rybak M. (red.) 2003 Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw Poltext Warszawa.

 • [10] Król H. i Ludwiczyński A. 2006 Zarządzanie zasobami ludzkimi; tworzenie kapitału ludzkiego organizacji Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa.

 • [11] Bramley P. 2001 Ocena efektywności szkoleń Dom Wydawniczy ABC Kraków.

 • [12] Bonikowska M. 2006 Podręcznik zarządzania projektami miękkimi w kontekście Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa.

 • [13] Kossakowska M. i Sołtysińska I. 2006 Szkolenia pracowników a rozwój organizacji Oficyna Ekonomiczna Kraków s. 269.

 • [14] Garski K. i Gontarz J. 2009 Jak efektywnie szkolić pracowników wydanie I Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa.

 • [15] Kopijer P. 2011 Kompendium zarządzania szkoleniami Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Academica Warszawa.

 • [16] Bentley T. 1994 Facilitation: Providing opportunities for learning McGraw-Hill.

 • [17] Szczepanik R. i Gancarz B. 2008 Zarządzanie projektem szkoleniowym Wydawnictwo Helion Gliwice.

 • [18] Kolb D. 1976 The Learning Style Inventory: Technical Manual McBer Boston

 • [19] Janiak I. 2001 Badanie efektywności szkoleń pracowniczych Sukces w zarządzaniu Problemy organizacyjno-zarządcze i psychospołeczne Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu Wrocław s. 95.

 • [20] Pichnik-Kurdziel A. 2000 Efektywność szkolenia zawodowego w teorii i praktyce zarządzania personelem Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie 552 s. 44.

 • [21] Sajkiewicz A. (red.) 2000 Zasoby ludzkie w firmie Poltext Warszawa.

 • [22] Griffin W.R. 2004 Podstawy zarządzania organizacjami Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa.

 • [23] Szałkowski A. (red.) 2000 Wprowadzenie do zarządzania personelem Akademia Ekonomiczna Kraków Kraków.

 • [24] Sidor-Rządkowska M. 2001 Czy ilość przeszła w jakość? Personel nr 19 s. 42.

 • [25] Janiak I. 2002 Analiza kosztów i korzyści szkoleń Personel nr 5 s. 39.

 • [26] Kirkpatrick D.L. i Kirkpatrick J.D. 2009 Evaluating Training Programs Berrett-Koehler Publishers San Francisco.

 • [27] Pocztowski A. 1999 Zarządzanie szkoleniami w firmie Szkolenie i rozwój pracowników a sukces firmy Wydanie I Polska Fundacja Promocji Kadr Warszawa nr 1.

 • [28] Kunasz M. 2008 Efektywność szkolenia i doskonalenia zawodowego – wybrane aspekty Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 3 s. 129-141.

 • [29] Migowska A. i Woźny-Tomczak M. 2012 Jak ocenić efektywność szkoleńhttp://hrstandard.pl/2012/10/01/jak-ocenic-efektywnosc-szkolenia/.

 • [30] Philips J.J. 2010 ROI czyli zwrot inwestycji w szkolenia i rozwój kadr Wydawnictwo SWPS Academica Warszawa.

 • [31] Aguinis H. and Kraiger K. 2009 Benefits of Training and Development for Individuals and Teams Organizations and Society Annual Review of Psychology 60 pp. 451-474.

 • [32] Mathieu J.E. Tannenbaum S.I. and Salas E. 2009 Influences of Individual and Situational Characteristics on Measures of Training Effectiveness Academy of Management Journal 4/35 pp. 828-847.

 • [33] Gunz H.P. and Jalland H.M. 1996 Managerial Careers and Business Strategies Academy of Management Review 3/21 pp. 718-756.

 • [34] Rae L. 2015 Planowanie i projektowanie szkoleń Oficyna a Wolters Kluwer business Warszawa.

 • [35] Szkutnicki P. 2001 Przekonać załogę do zmian Personel i Zarządzanie 15/16/2001.

 • [36] ESI International 2011 Applying Training and Transferring Learning in the Workplace: How to Turn Hope into Realitywww.esi-intl.co.uk.

 • [37] BPSC SA 2016 Firmy nie analizują efektów szkoleniahttp://www.hrpolska.pl/newsy/hrkomentarz/firmy-nie-monitoruj-zwrotu-z-inwestycji-w-szkolenia.html.

 • [38] Andrzejczak A. 2011 Wybrane dysfunkcje w dziedzinie zarządzania szkoleniami; Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Łódź s. 153-163.

 • [39] http://stat.gov.pl/statystyka-miedzynarodowa/instytucjeorganizacje-miedzynarodowe/ess-eurostat.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 47 47 2
PDF Downloads 42 42 3