The Changes of Russia’s Business Strategies and their Influences on Mutual Foreign Trade with the EU during the Economic Crisis

Open access

Abstract

The paper analyses the economic situation in Russia during the economic crisis, with a focus on foreign trade relations and changes that have occurred in this period and try to direct the country towards modernization type of economic growth. The change to Russia’s foreign trade policy and investment climate associated with its accession to the WTO play an important part. This membership influenced not only tariff reduction, but at the same time it is a prerequisite for gradual improvement of country’s investment and business environment as well as increasing of its attractiveness. It is also expected to increase the effectiveness of the above mentioned processes of modernization and diversification of the Russian economy. The presented solution is the evaluation of these matters´ impacts on mutual cooperation and on Russia’s foreign trade relations with the EU.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Bogomolov O. (2011). Kak globaľnyj krizis vlijajet na obšestvennuju mysľ. In Papers of the International Conference: Russia In the Multipolar World Configuration 28-29 October 2010 (p. 46). Moscow.

 • Businessinfo. (2012). Rusko: Ekonomická charakteristika země. Retrieved October 3 2012 from http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/rusko-ekonomickacharakteristika-zeme-19086.html#sec1

 • Capital markets. (2011). Rusko. Retrieved October 30 2012 from http://docs.capitalmarkets.sk/editor/File/IDdok/Analyzy/2011/Rusko.pdf

 • Drieniková K. (2011). Foreign-Trade and Economic Position of Slovakia in Relation to the Eastern European Countries. In K. Ivanička et al. Resources of the Slovak republic as a factor of development strategies in European and global space = Zdroje Slovenskej republiky ako činiteľ rozvojových stratégií v európskom a globálnom priestore. Bratislava: Publishing House EKONÓM.

 • Drieniková K. (2011). Perspektívy partnerstva pre modernizáciu medzi EÚ a Ruskom. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2011.

 • Drieniková K. (2011). Position of the Slovak Republic in the Relations between the European Union and the Russian Federation in the Energy Sector. The Warsaw East European Review 1 59-76.

 • Eurostat. (2012). Foreign trade EU with Russia. Retrieved October 11 2012 from http://epp.eurostat.ec.europa.eu.

 • Glinkina S. (2011). Rusko a EÚ: partnerstvo pre modernizáciu. In Medzinárodná konferencia za okrúhlym stolom: Dopady krízy v strednej a východnej Európe 26 May 2011. Bratislava: Národohospodárska fakulta EU.

 • Grinberg R. (2010). Jubilej zrelosti: dela i plany. Mir peremen 2 13.

 • Hlas Ruska. (2012). HDP Ruska presiahol začiatkom roka 2012 úroveň pred krízou. Retrieved November 20 2012 from http://slovak.ruvr.ru/2012_04_11/71350027/

 • Interfax. (2013). World Bank lowers Russian 2013 GDP growth forecast to 3.3 percent. Retrieved November 20 2012 from http://rbth.ru/news/2013/02/26/world_bank_lowers_russian_2013_gdp_growth_forecast_to_33_percent_23266.html

 • Kašťáková E. (2011). Stratégie Ruskej federácie v energetickej oblasti = Strategies of the Russian Federation in the energy sector. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2011. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM.

 • Kašťáková E. (2011). Vývoj smerovania energetických projektov Ruska ovplyvnený diverzifikáciou svojich odberateľov. In P. Baláž a kol. Determinanty energetickej politiky EÚ a ich vplyv na konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky v období hospodárskej krízy: súbor publikačných výstupov z projektu VEGA (pp. 41-51). Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM.

 • Kašťáková E. (2012). Obchodná spolupráca Eú s Ruskom (súčasný vývoj a perspektívy). Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM.

 • Kašťáková E. a kolektív. (2009). Zahraničnoobchodné vzťahy EÚ s vybranými tretími krajinami (Rusko Ukrajina Čína Brazília a Mexiko). Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM.

 • Kašťáková E. & Baláž P. (2009). Rusko a perspektívy spolupráce s EÚ (s osobitým zameraním na SR). Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM.

 • Kučera J. (2010). Politika Ruské federace v energetické oblasti. Acta Oeconomica Pragensia 2 29-51.

 • Obadi S. M. a kolektív. (2012). Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky: medzi stagnáciou a oživením. Bratislava: Ekonomický ústav SAV.

 • Rosstat. (2012). Teritoriaľnajy struktura vnešnej torgovli Rosijskoj federacii. Retrieved November 5 2012 from http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vnesh-t/ts-imp.xls

 • Šikula M. (2011). Rossija v processe sozdanija novoj ekonomičeskoj architektury sovremennogo mira. In Papers of the International Conference: Russia In the Multipolar World Configuration 28-29 October 2010 (p. 57). Moscow.

 • Tasr. (2012). EÚ privítala vstup Ruska do WTO a dúfa že ruská strana dodrží dané záväzky. Retrieved September 13 2012 from http://www.tasr.sk/25.axd?k=20120822TBA02209

 • Tasr. (2012). Rusko ako člen WTO obmedzí clá na mnohé výrobky do EÚ vývozcovia z Únie ušetria. Retrieved September 13 2012 from http://openiazoch.zoznam.sk/cl/123885/Rusko-ako-clen-WTO-obmedzi-cla-namnohe-vyrobky-do-EU-vyvozcovia-z-unie-usetria

Search
Journal information
Cited By
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 171 67 3
PDF Downloads 83 42 2