Application of PRINCE2 Project Management Methodology

Open access

Abstract

The methodology describes the principle of setting a project in PRINCE2 project management. The main aim of the paper is to implement PRINCE2 methodology to be used in an enterprise in the service industry. A partial aim is to choose a supplier of the project among new travel guides. The result of the project activity is a sight-seeing tour/service more attractive for customers in the tourism industry and a possible choice of new job opportunities. The added value of the article is the description of applying the principles, processes and topics of PRINCE2 project management so that they might be used in the field.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Bentley C. (2010). The Essence of the Project Management Method. England: INBOX SK.

 • Caulking C. & Davies G. (2007). PRINCE2 Process Model. Key Skills Ltd.

 • Cio Stuff (2011). PMBOK vs. PRINCE2 vs. Agile project management. CIO. Retrieved September 29 2011 from http://www.cio.com.au/article/402347/pmbok_vs_prince2_vs_agile_project_management.

 • Clayton R. J. Backhouse C. J. & Dani S. (2012). Evaluating existing approaches to product-service system design: A comparison with industrial practice. Journal of Manufacturing Technology Management. 23(3) 272-298.

 • Czech Invest (2014). Definice malého a středního podnikatele Czechinvest. Retrieved July 8 2014 from http://www.czechinvest.org/definice-msp.

 • Česko (2010). Zákon č. 159/1999 ze dne 1.1 2010 o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu. Sbírka zákonů České republiky Retrieved February 24 2010 from http://www.mmr.cz/getmedia/0afb9e3b-b09c-4a2e-be7d-5e7f79d2e8d8/Zakon-c-159-o-nekterych-podminkach-podnikani-v-ob_1.pdf.

 • Český Statistický Úřad (2012). Vymezení územních jednotek nuts v ČR pro potřeby statiské a analytické a pro potřeby EU. Vymezení uzemních jednotek nuts v ČR pro potřeby. Praha: Český statistický úřad Retrieved May 4 2014 from http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/vymezeni_uzemnich_jednotek_nuts_v_cr_pro_potreby.

 • Český Statistický Úřad (2014). Nejnovější údaje: Jihočeský kraj. Kraje nejnovější. Praha: Český statistický úřad Retrieved July 8 2014 from http://www.czso.cz/x/krajedata.nsf/krajenejnovejsi/xc.

 • Dianoux C. Linhart Z. & Vnoučková L. (2014). Attitude toward Advertising in General and Attitude Toward a Specific Type of Advertising - A First Empirical Approach. Journal of Competitiveness 5(1).

 • Doležal J. a kol. (2016). Projektový management. Praha: Grada.

 • Guide A. (2008). PMBOK - to the Project Management Body of Knowledge. Newton Square: PMBOK.

 • Hrazdilová Bočková K. Gabrhelová G. & Hilčíková D. (2015). Budoucnost slovenského projektového řízení. Manažment podnikov. 4/2015. 161-165.

 • Kerzner H. (2013). Project management: a systems approach to planning scheduling and controlling. Hoboken New Jersey: John Wiley & Sons.

 • Kovář F. & Hrazdilová Bočková K. (2016). Konkurenceschopný podnik: e-kniha. 1. vydání. Martin Koláček - E-knihy jedou.

 • Lau E. Wynn M. & Maryszczak P. (2010). Enterprise application integration in a service industry SME: A case study of optimum consultancy services. In Proceedings of 5th International Multi-Conference on Computing in the Global Information Technology. ICCGI 20-25 September 2010 (pp. 71-76) Valencia Spain.

 • Lišková Dvořáková Z. Klufová R. & Škodová Parmová D. (2016). Rozvoj cestovního ruchu v Hodrušskom regióne - Best practices. In 11th International Conference of Topical Issues of Tourism. Local heritage and tourism. 24-25 February 2016 (pp. 72-78) Jihlava: College of Polytechnics Jihlava.

 • Marcelino-Sádaba S. Pérez-Ezcurdia A. Echeverría Lazcano A. M. & Villanueva P. (2014). Project risk management methodology for small firms. International Journal of Project Management. 32(2) 327-340.

 • Politika Regionální (2013). Activity tourism. Evropská komise. Retrieved December 5 2013 from http://ec.europa.eu/regional_policy/activity/tourism/index_cs.cfm.

 • Porubčánová D. & Vojteková M. (2014). Development of emotional intelligence in teacher´s diagnostic work. Edukacja ustawicyna doroslzch. Polish Journal of Comtinuing Education. 4 315-324.

 • Rajnoha R. & Dobrovič J. (2017). Managerial information support for strategic business performance management in industrial enterprises in Slovakia. Polish Journal of Management Studies. 15(2) 194-204.

 • Rodney Turner J. Ledwith A. & Kelly J. (2009). Project management in small to medium- sized enterprises: A comparison between firms by size and industry. International Journal of Managing Projects in Business. 2(2) 282-296.

 • Ryglová K. Burian M. & Vajčnerová I. (2011). Cestovní ruch - podnikatelské principy a příležitosti v praxi. Praha: Grada.

 • Sarantis D. Smithson S. Charalabidis Y. & Askounis D. (2010). A critical assessment of project management methods with respect to electronic government implementation challenges. Systemic Practice and Action Research. 23(4) 301-321.

 • Şimşek U. & Gümüşkaya H. (2013). Using PRINCE2 project management methodology to develop SOA based applications. Lecture Notes in Electrical Engineering. 151 LNEE 151 891-902.

 • Smyth H. (2014). Market Management and Project Business Development. New York: Routledge

 • Strakonice.EU (2014). Instituce podporující podnikání v ČR. Strakonice.eu. Retrieved April 3 2014 from http://www.strakonice.eu/content/instituce-podporujicipodnikani- v-cr.

 • Verlaine B. Jureta I. & Faulkner S. (2016). How Can ITIL and Agile Project Management Coexist? An Adaptation of the ITIL v.3 Life Cycle in Order to Integrate SCRUM. In Proceedings of the 7th International Conference on Exploring Service Science 2016 (IESS 1.6): IESS 1.6 (Vol. 247 pp. 327-342). (Lecture Notes in Business Information Processing; Vol. 247). Bucharest Romania: Springer Verlag.

 • Vnoučková L. Urbancová H. & Smolová H. (2015). Possibilities of Talent Development in the Czech Republic. Agrarian Perspectives. 16 September 2015 (pp. 519- 527). Prague: Czech University of Life Sciences.

 • Vochozka M. Mulač P. a kol. (2012). Podniková ekonomika. Praha: Grada.

 • Wautelet Y. & Kolp M. (2016). Business and model-driven development of BDI multiagent systems. Neurocomputing. 182 304-321.

 • Yen W. W. Peng Y. K. & Gee Y. S. (2016). A case study assessment of project management maturity level in the Malaysia's IT industry. In Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management. 8-10 March 2016 (pp. 361-371). Kuala Lumpur Malaysia: IEOM

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 2557 1608 65
PDF Downloads 3113 2167 105